car icon

דיווחי תנועה

סגור

אסטרטגיה

יישום אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא בחברת 'נתיבי ישראל' הוא אינו יעד, אלא גישה ניהולית עסקית אסטרטגית

יישום אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא בחברת 'נתיבי ישראל' הוא אינו יעד, אלא גישה ניהולית עסקית אסטרטגית המסייעת לנהל סיכונים באופן מדויק יותר ולזהות הזדמנויות במרחב שאנו פועלים בו כדי ליצור ערך עבור חברת 'נתיבי ישראל' ועבור מחזיקי העניין שלה.

 

חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית  לתשתיות תחבורה במדינת ישראל אימצה את מכלול הערכים של אחריות תאגידית ומחויבת לפעול על פיהם מול כלל מחזיקי העניין שלה: ממשל תאגידי, איכות הסביבה, שרשרת אספקה, משתמשי הדרך, עובדים וקהילה.

מכאן, שיישום אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא בחברת 'נתיבי ישראל' הוא אינו יעד, אלא גישה ניהולית עסקית אסטרטגית המסייעת לנהל סיכונים באופן מדויק יותר ולזהות הזדמנויות במרחב שאנו פועלים בו כדי ליצור ערך עבור חברת 'נתיבי ישראל' ועבור מחזיקי העניין שלה, והיא מתורגמת לשילוב בין שיקולים סביבתיים וחברתיים לבין שיקולים עסקיים בליבת הפעילות של החברה ברשת הכבישים והרכבות במדינת ־ישראל.  הנהלת חברת 'נתיבי ישראל' מאמינה כי ראייה סביבתית כוללת בתכניות העבודה השנתיות והרב־שנתיות שלה לצד שיתוף פעולה ודיאלוג רחב עם מחזיקי העניין שלה, יאפשרו לה להתמודד טוב יותר עם אתגרי הקיימות בפעילותה.


חברת 'נתיבי ישראל' ממשיכה לפתח, לקדם ולנהל את הדיאלוג עם כלל מחזיקי העניין של החברה, מתוך תפיסת החשיבות והאחריות התאגידית שלה. דיאלוג זה הינו חלק בלתי נפרד, המשתלב במגמות ותהליכים עולמיים של לימוד, הכולל זיהוי והבנת הצרכים, הציפיות, האתגרים וההזדמנויות של החברה.

 

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר־קיימא 2015-2020

עם הנחיית רשות החברות הממשלתיות לחבר תוכנית רב שנתית לתחום, הצטרף עדי גמליאל לחברת נתיבי ישראל במטרה להקים את התחום, לחבר תוכנית אסטרטגית רב שנתית ולהטמיעה.
התוכנית הרב שנתית כוללת שלוש נקודות מרכזיות:

1. תהליך פנימי לזיהוי נושאים מהותיים בתחום האחריות התאגידית והקיימות, בו לקחו חלק גורמים מקצועיים – נציגיהן של יחידות בחברה. נקודת המוצא במתווה האסטרטגי ליישומה של גישת אחריות תאגידית וקיימות הייתה שחברת 'נתיבי ישראל' מקבלת על עצמה אחריות במרחבי ההשפעה שהיא פועלת בהם.

2. מיפוי חיצוני מיפוי הפעילות בתחום הקיימות של חברות ממשלתיות בינלאומיות בתחום תשתיות תחבורה.

3. מיקוד והתאמה - גיבוש תכנית אסטרטגית בעלת השפעה וממוקדת המותאמת לחברת נתיבי ישראל מעלה את הצורך לסקור את תחום הקיימות בחברות דומות בעולם, לזהות את הנושאים הזוכים להתייחסות בחברות אלו ולבחון כיצד הן פועלות בנושאים שהוגדרו על ידן כמהותיים, לבצע בחינה מעמיקה לנושאים אלו בחברת נתיבי ישראל תוך התאמה ייחודית ובראיה ניהולית עם עדשה נוספת של האחריות התאגידית.

 

ניהול אחריות תאגידית ב'נתיבי ישראל'

ניהול האחריות התאגידית ופיתוח בר קיימא ב'נתיבי ישראל' ממוקם במטה מנכ"ל המאפשר ראייה רוחבית ומערכתית בנושאים השונים. הפעילות בתחום זה כוללת הכשרת עובדים מכלל החטיבות בחברה, שילוב הנושאים בתכניות העבודה של החטיבות, ריכוז ועדות שונות ואחריות לדיווחיות, ודיאלוג בנושאים הרלוונטיים. אחת לרבעון דירקטוריון החברה מקבל דיווח בועדת הכספים בדבר ההתקדמות בהטמעת התחום בחברה.

 

מבנה ארגוני של ניהול תחום פיתוח בר קיימא ואחריות תאגידית

דירקטוריון ומנכ"ל החברה אחראים לאישור המתווה האסטרטגי של החברה בתחום הקיימוּת והאחריות התאגידית. הם  האחראים על קביעת כללים מנחים לפעילות, אישור תכנית העבודה השנתית והרב שנתית בתחום, התוויית הדרך הניהולית לביצוע הטמעת התחום, וכן על קביעת הכללים לפיקוח ובקרה על יישום זה. כמו כן, הם המאשרים את הדיווחים החיצוניים לרשות החברות הממשלתיות ואת דוח האחריות התאגידית המופץ לציבור אחת לשנה. מנכ"ל החברה מקבל דיווח שוטף על התקדמות הביצועים והעמידה בתכנית האסטרטגית הרב שנתית. דירקטוריון החברה מקבל דיווח רבעוני ממנהל האחריות התאגידית.

מנהל אחריות תאגידית אמון על הגיבוש המקצועי במתווה התכנית האסטרטגית בתחום הקיימוּת והאחריות התאגידית. הוא האחראי על יישום המדיניות והתכנית, בהתאם להחלטת הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.

תפקידו הוא לקדם בצורה מיטבית את הטמעת התחום בפעילות השוטפת של החברה, תוך שיתוף פעולה עם כלל החטיבות, ליצור תשתיות מדידה ובקרה, לבצע מעקב על ההתקדמות והביצועים בתחום, בהתאם לתכנית האסטרטגית המאושרת על ידי הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.

 

עם זאת, תפקידו לגבש תכנית עבודה שנתית בתחומי הקיימוּת ולבצע מעקב אחריה, לקדם סטנדרטים ותקנים של שמירה על איכות הסביבה בפרויקטים ובאתרים הקבועים של החברה, לקדם הכשרות, אמצעים וכלים לניהול סביבתי, בין השאר באמצעות קידום תהליכים ויוזמות חדשות בתחום הקיימוּת, לפתח מחקרים ולהפוך את 'נתיבי ישראל' לארגון לומד בתחום הקיימוּת. כמו כן, באחריותו לנהל את מערכת הדיווחים התקופתית לרשות החברות הממשלתיות ובכלל זה גם  כתיבתו והפקתו של דוח הקיימוּת והאחריות התאגידית של החברה, והפצתו בקרב מחזיקי העניין של החברה. מנהל האחריות התאגידית מדווח ישירות למנכ"ל החברה ולראש מטה מנכ"ל.

 

חלק מההטמעה בפעילות השוטפת של החברה מחייב הבנה של התחום ומעורבות בתהליכים יום יומיים. על כן, בכל אחת מחטיבות החברה קיימים נציגים העוסקים גם בקידום תחומי קיימוּת כחלק מהפעילות השוטפת, ומסייעים למנהל האחריות התאגידית בחברה באיסוף ובבקרה של הנתונים התקופתיים.

 

מנועי צמיחה של הטמעת התחום

הטמעת תחום פיתוח בר קיימא בחברת 'נתיבי ישראל' כולל מספר מנועי צמיחה המאפשרים להשפיע בצורה מיטבית על פעילות החברה. בשנת 2016 הוחלט לאמצה כגישה ניהולית עסקית, להכנת תכנית אסטרטגית רב שנתית בחברת 'נתיבי ישראל', באישור הנהלת החברה והדירקטוריון. הקצאת משאבים ניהוליים ופיננסיים גם יחד מאפשרים למנועי צמיחה אלו לקדם את תחום הקיימות בפעילויות רבות ומגוונות המשולבות בתכניות העבודה השנתיות  של החטיבות, ובכך לנהל ולהטמיע בצורה יעילה את התחום.