car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00

דיווחים ודירוגים

אחריות בנתיבי ישראל היא גם שקיפות, גאים להיות הראשונים בישראל המפרסמים דיווחי קיימות בשלושת השפות הרשמיות בישראל עברית ערבית ואנגלית

דוחות אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא

חברת נתיבי ישראל החלה מסורת של דיווחי קיימות החל משנת 2016 עם הקמת תחום האחריות התאגידית ופיתוח בר קיימא, כחברה ממשלתית לאומית אנו הראשיים בישראל אשר המפרסמים את הדעות שלנו לכלל המחשבים העניין שלנו הפוש שפות עברית אנגלית. חברת 'נתיבי ישראל' בכל שנה בנושאים העוסקים באחריות תאגידית ובפיתוח בר קיימא. הדוחות נכתבים על ידי מנהל אחריות תאגידית בחברה על פי הנחיות הדיווח הבינלאומי GRI - יוזמת דיווח גלובלית  

  

 

דירוג מעלה

"מעלה" הוא ארגון גג של  החברות מהמובילות במשק הישראלי, מטרתו הראשית היא העלאת מודעות הסקטור העסקי לחשיבות האחריות התאגידית, ופועל לקידום נושאים של אחריות תאגידית ולפיתוח הסטנדרטים של ניהול אחראי בישראל. "מעלה"  מפעיל כלי מתודולוגי המדרג ביצועי אחריות תאגידית וקיימות בקרב חברות ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות. 

 

בשנת 2016 השתתפה החברה בדירוג צל ודורגה בקטגורה כסף בתחום  התשתיות.

בשנת 2017 השתתפה החברה בדירוג ציבורי, ודורגה בקטגורה זהב בתחום  התשתיות.

בשנת 2018 השתתפה החברה בדירוג ציבורי, ודורגה בקטגורה פלטינה בתחום  התשתיות.

בשנת 2019 השתתפה החברה בדירוג ציבורי, ודורגה בקטגורה פלטינה+ בתחום  התשתיות.

 

 

דירוג 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן

כחלק מהטמעת התכנית האסטרטגית הרב שנתית בפיתוח בר קיימא, בתחום סביבת העסקה, בשנת 2017 בחרה הנהלת החברה להצטרף לדירוג 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן. הדירוג מבוסס על תמהיל של עמדות ותפישות של עובדים כלפי החברות שבהן הם מועסקים וכן כלפי חברות אחרות. יש הטוענים כי דירוג 100 החברות שכדאי לעבוד בהן הוא תמונת מראה של שוק העבודה הישראלי. מדירוג זה, ניתן ללמוד כיצד משתנות העדפות העובדים, מהם המגזרים והחברות המבוקשים, ומהי החשיבות שמייחסים עובדים בישראל לפרמטרים שונים של מקום העבודה, דוגמת תחושת הביטחון התעסוקתי. 

בשנת 2018 דורגה החברה במקום 74

בשנת 2019 דורגה החברה במקום 70