car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • כביש 60 סמוך לדניאל חסימות לסירוגין עד השעה 5:00
  • חסימות לסירוגין
  • כביש 60 סמוך לדניאל חסימות לסירוגין עד השעה 5:00
  • חסימות לסירוגין

דיווחים ודירוגים

אחריות בנתיבי ישראל היא גם שקיפות, גאים להיות הראשונים בישראל המפרסמים דיווחי קיימות בשלושת השפות הרשמיות בישראל עברית ערבית ואנגלית

דוחות אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא

חברת נתיבי ישראל החלה מסורת של דיווחי קיימות החל משנת 2016 עם הקמת תחום האחריות התאגידית ופיתוח בר קיימא, כחברה ממשלתית לאומית אנו הראשיים בישראל אשר המפרסמים את הדעות שלנו לכלל המחשבים העניין שלנו הפוש שפות עברית אנגלית. חברת 'נתיבי ישראל' בכל שנה בנושאים העוסקים באחריות תאגידית ובפיתוח בר קיימא. הדוחות נכתבים על ידי מנהל אחריות תאגידית בחברה על פי הנחיות הדיווח הבינלאומי GRI - יוזמת דיווח גלובלית  

  

 

דירוג מעלה

"מעלה" הוא ארגון גג של  החברות מהמובילות במשק הישראלי, מטרתו הראשית היא העלאת מודעות הסקטור העסקי לחשיבות האחריות התאגידית, ופועל לקידום נושאים של אחריות תאגידית ולפיתוח הסטנדרטים של ניהול אחראי בישראל. "מעלה"  מפעיל כלי מתודולוגי המדרג ביצועי אחריות תאגידית וקיימות בקרב חברות ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות. 

 

בשנת 2016 השתתפה החברה בדירוג צל ודורגה בקטגורה כסף בתחום  התשתיות.

בשנת 2017 השתתפה החברה בדירוג ציבורי, ודורגה בקטגורה זהב בתחום  התשתיות.

בשנת 2018 השתתפה החברה בדירוג ציבורי, ודורגה בקטגורה פלטינה בתחום  התשתיות.

בשנת 2019 השתתפה החברה בדירוג ציבורי, ודורגה בקטגורה פלטינה+ בתחום  התשתיות.

 

 

דירוג 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן

כחלק מהטמעת התכנית האסטרטגית הרב שנתית בפיתוח בר קיימא, בתחום סביבת העסקה, בשנת 2017 בחרה הנהלת החברה להצטרף לדירוג 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן. הדירוג מבוסס על תמהיל של עמדות ותפישות של עובדים כלפי החברות שבהן הם מועסקים וכן כלפי חברות אחרות. יש הטוענים כי דירוג 100 החברות שכדאי לעבוד בהן הוא תמונת מראה של שוק העבודה הישראלי. מדירוג זה, ניתן ללמוד כיצד משתנות העדפות העובדים, מהם המגזרים והחברות המבוקשים, ומהי החשיבות שמייחסים עובדים בישראל לפרמטרים שונים של מקום העבודה, דוגמת תחושת הביטחון התעסוקתי. 

בשנת 2018 דורגה החברה במקום 74

בשנת 2019 דורגה החברה במקום 70