car icon

דיווחי תנועה

סגור

יעדי האו"ם לקיימות – SDG's

SDG's- Sustainable Development Goals 2030

יעדי האו"ם לקיימות 2030 – SDG's

יעדי אלו הנם אתגר עולמי ומדינת ישראל הנה חלק בלתי נפרד מ 193 מדינות אשר לוקחות חלק פעיל בהשגת יעדים אלו. 
מתוך אחריות לאומית כחברה ממשלתית וכאחת ממנועי הצמיחה הגדולים במשק וכבעלת השפעה מכרעת על הכלכלה, הסביבה והחברה במדינת ישראל בשנת 2017 תרגמה חברת נתיבי ישראל את היעדים הללו לשפה העברית, האגף לאחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא החל לבחון את שילוב היעדים הללו באסטרטגית הקיימוּת של החברה

מצפן הקיימות