car icon

דיווחי תנועה

סגור

נושאים מהותיים

חברת 'נתיבי ישראל' פועלת, תוך ראיה רחבה ואינטגרטיבית בתחום הקיימוּת ופועלת באופן שוטף ומתמיד לזהות את הנושאים המהותיים אל מול מחזיקי העניין שלה

נושאים מהותיים

במהלך שנת 2016  השלימה  חברת 'נתיבי ישראל' את מבחן המהותיות (Assessment Materiality)

באמצעות סקר נרחב להערכה של נושאים, כפי שהשתקפו בדיאלוג עם מחזיקי עניין שונים. הסקר הקיף  מעל 400  מחזיקי עניין חיצוניים ופנימיים של החברה ובמסגרתו נערכו פניות למחזיקי עניין הכוללים עובדים, גופים רגולטורים, ארגוני חברה וסביבה, שרשרת אספקה ומשתמשי הדרך, שהם הלקוחות של החברה. 70% ממחזיקי העניין שאליהם פנתה החברה השיבו לסקר.

יש לצרף את העוגה  של פילוח הסקר מעמוד 15 בדוח אחריות תאגידית

המדיניות של חברת 'נתיבי ישראל' בתחום הקיימוּת אינה לדרג את תחומי האב. החברה מאמינה כי יש לטפל במקביל בכלל התחומים. עם זאת, על מנת לזהות את הנושאים המהותיים למחזיקי העניין, נבחנו כלל הנושאים הנסקרים אצל מחזיקי העניין החיצוניים, ביחס לתקן הדיווח של GRI. ככל שנושא חזר על עצמו יותר פעמים בקרב מקורות אלו, כך הדירוג שנקבע עבורו היה גבוה יותר. הנושאים אשר זכו לדירוג הגבוה ביותר נקבעו כנושאים החשובים ביותר למחזיקי העניין.

ככל שנושא חזר על עצמו יותר פעמים בקרב מקורות אלו, כך הדירוג שנקבע עבורו היה גבוה יותר. הנושאים אשר זכו לדירוג הגבוה ביותר, נקבעו כנושאים החשובים ביותר למחזיקי העניין. בכל תחום בוצע סקר נפרד, ובו דירוג פנימי לחשיבות של כל תחום. ממצאי הסקר וניתוחו סייעו לחברה להציב את הנושאים המהותיים ביותר בעיני חברת 'נתיבי ישראל'  ובראיית מחזיקי העניין המשפיעים ומושפעים מפעילותה.

 

 

מטריצת מהותיות 

בסיום בחינת הנושאים המהותיים עם כלל מחזיקי העניין של החברה, דורגו הנושאים המהותיים לפי סדר החשיבות שלהם. דירוג אשר מסייע להנהלת החברה והדירקטוריון לרכז משאבים ניהוליים ופיננסיים של החברה, לצורך קידום והשפעה חיובית על הנושאים שנמצאו בעלי השפעה גבוהה יותר. במסגרת זו, זוהו 16 נושאים כמהותיים בפעילותה של חברת 'נתיבי ישראל', אשר יש בהם חשיבות עליונה למחזיקי העניין לחברת 'נתיבי ישראל'. מלבד זאת, קיימים 14 נושאים נוספים אשר השפעתם משנית בדירוג האמור, אלא שיש בהם משום חשיבות לפעילותה של החברה ועל כן יושקעו בהם מאמצים בטווח הארוך.

ממצאי הסקר וניתוחו מוצגים בגרף שלהלן, וכוללים את הנושאים שהוגדרו כמהותיים ביותר למחזיקי העניין של חברת 'נתיבי ישראל'  ולהנהלת החברה.