car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00

פורום מנהיגות לקיימות

בכל אחת מהחטיבות שלנו קיים "סוכן שינוי", על מנת לאפשר ניהול אפקטיבי של העשייה בתחום וכן מעורבות מעמיקה של מספר עובדים גדול ככל הניתן

פורום מנהיגות

במהלך שנת 2017 הוקם בחברת 'נתיבי ישראל' פורום מנהיגות לאחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא, על מנת ליצור שיתוף אפקטיבי ולאפשר תקשורת יעילה וזרימת אינפורמציה בין מנהל האחריות התאגידית בחברה לכלל היחידות השונות.

כ-20 עובדים ומנהלים מכלל החטיבות ודרגי הניהול מהווים סוכני שינוי ואנשי הקשר להטמעת התהליכים השונים ברחבי החברה, וזאת על מנת לאפשר ניהול אפקטיבי של העשייה בתחום.

נציגים אלו, הוכשרו במהלך שנת 2017 אמצעות קורס ייחודי בינלאומי שפותח על ידי ארגון ה-  GRI העולמי והוא מקנה למשתתפיו כלים המאפשרים הבנה טובה יותר של עולם הדיווח, בהתאם לעקרונות הדיווח הבין-לאומי של הארגון.

הקורס כלל שישה מפגשים, אשר בסיומו קיבלו המשתלמים שתי תעודות בינלאומיות של ארגון הGRI- המעיד כי עמדו בהכשרה ובהנחיות הדיווח של הארגון בתקנים GRI –G4  וכמו כן, בהנחיות הדיווח המתקדמות ביותר אשר יכנסו לתוקף בחודש יולי 2018GRI SRS .

הנושאים שנלמדו בקורס:

 • דיווח בהתאם לעקרונות ה GRI- ותכנון תהליך הדיווח.
 • דיאלוג עם מחזיקי עניין, נושאים מהותיים וגבולות הדיווח.
 • ניטור ובקרה, בדיקה ותקשור, כלי התמיכה של ה- .GRI
 • מעבר לעקרונות הדיווח של .SRS
 • מסגרות דיווח נוספות לדווח 'נתיבי ישראל' – המדריך לפיתוח בר קיימא בחברות ממשלתיות, דירוג מעלה, SASBE, global compact, יעדי האו"ם לקיימוּת.
 • מיפוי אתגרי הקיימות בארץ ובעולם.

חברי הפורום לוקחים חלק פעיל במפגשים מקצועיים של ארגון "מעלה" והמועצה לבנייה ירוקה וכן, אחת לחציון, מתקיים מפגש הכולל סיורים בחברות ממשלתיות מקבילות. במסגרת מפגשים אלו, נפגשים נאמני האחריות התאגידית, מחליפים רשמים ומידע, עוברים הכשרות ומקבלים תכני העשרה בתחומים רלוונטיים.