car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
  • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00

פורום מנהיגות לקיימות

בכל אחת מהחטיבות שלנו קיים "סוכן שינוי", על מנת לאפשר ניהול אפקטיבי של העשייה בתחום וכן מעורבות מעמיקה של מספר עובדים גדול ככל הניתן

פורום מנהיגות

במהלך שנת 2017 הוקם בחברת 'נתיבי ישראל' פורום מנהיגות לאחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא, על מנת ליצור שיתוף אפקטיבי ולאפשר תקשורת יעילה וזרימת אינפורמציה בין מנהל האחריות התאגידית בחברה לכלל היחידות השונות.

כ-20 עובדים ומנהלים מכלל החטיבות ודרגי הניהול מהווים סוכני שינוי ואנשי הקשר להטמעת התהליכים השונים ברחבי החברה, וזאת על מנת לאפשר ניהול אפקטיבי של העשייה בתחום.

נציגים אלו, הוכשרו במהלך שנת 2017 אמצעות קורס ייחודי בינלאומי שפותח על ידי ארגון ה-  GRI העולמי והוא מקנה למשתתפיו כלים המאפשרים הבנה טובה יותר של עולם הדיווח, בהתאם לעקרונות הדיווח הבין-לאומי של הארגון.

הקורס כלל שישה מפגשים, אשר בסיומו קיבלו המשתלמים שתי תעודות בינלאומיות של ארגון הGRI- המעיד כי עמדו בהכשרה ובהנחיות הדיווח של הארגון בתקנים GRI –G4  וכמו כן, בהנחיות הדיווח המתקדמות ביותר אשר יכנסו לתוקף בחודש יולי 2018GRI SRS .

הנושאים שנלמדו בקורס:

  • דיווח בהתאם לעקרונות ה GRI- ותכנון תהליך הדיווח.
  • דיאלוג עם מחזיקי עניין, נושאים מהותיים וגבולות הדיווח.
  • ניטור ובקרה, בדיקה ותקשור, כלי התמיכה של ה- .GRI
  • מעבר לעקרונות הדיווח של .SRS
  • מסגרות דיווח נוספות לדווח 'נתיבי ישראל' – המדריך לפיתוח בר קיימא בחברות ממשלתיות, דירוג מעלה, SASBE, global compact, יעדי האו"ם לקיימוּת.
  • מיפוי אתגרי הקיימות בארץ ובעולם.

חברי הפורום לוקחים חלק פעיל במפגשים מקצועיים של ארגון "מעלה" והמועצה לבנייה ירוקה וכן, אחת לחציון, מתקיים מפגש הכולל סיורים בחברות ממשלתיות מקבילות. במסגרת מפגשים אלו, נפגשים נאמני האחריות התאגידית, מחליפים רשמים ומידע, עוברים הכשרות ומקבלים תכני העשרה בתחומים רלוונטיים.