logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מחויבות למשתמשי הדרך

משתמשי הדרך הם חלק בלתי נפרד ממחזיקי העניין של החברה. מחויבותה של חברת 'נתיבי ישראל' למשתמשי הדרך מתבטאת במגוון היבטים רחב: אחריות לרשת כבישים יעילה ובטוחה, ניהול עומסים, שיתופי פעולה להגברת הבטיחות בדרכים, טיפול במוקדי סיכון, שיפורים טכנולוגיים, שקיפות ומתן מידע אמין וכל זאת מתוך דיאלוג מכבד. לשם כך, חברת 'נתיבי ישראל' משקיעה משאבים רבים בטכנולוגיה מתקדמת, בחשיבה חדשנית, וביצירת שיח בכמה ערוצי תקשורת.