car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon
 • camera icon

מחויבות לסביבה

פיתוחה של מערכת הדרכים בא לענות על צרכי האדם ובד בבד לשמור על צרכי הסביבה שבה הוא חי ועל משאביה, לטובת הדורות הבאים. לפיכך, שיקולי הסביבה חייבים להיות חלק בלתי נפרד מתכנונם של מערכות אורבניות ושל שטחים פתוחים. חברת 'נתיבי ישראל' היא חברה לאומית ובפעילותה היא משפיעה על שטחים פתוחים רבים ועל אזורים רגישים, ולכן החברה מחויבת לבחון תמידית את השפעותיה על הכלכלה, על החברה ועל הסביבה במדינת ישראל. ומכאן, שהתכנון הסביבתי של מערכות התחבורה בישראל מתנהל בהתאם להנחיות תכנון מחייבות של החברה ,של המשרד להגנת הסביבה ושל מוסדות התכנון כגון ועדת התשתיות הלאומיות ואף למעלה מכך.