logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מחויבות לסביבה

פיתוחה של מערכת הדרכים בא לענות על צרכי האדם ובד בבד לשמור על צרכי הסביבה שבה הוא חי ועל משאביה, לטובת הדורות הבאים. לפיכך, שיקולי הסביבה חייבים להיות חלק בלתי נפרד מתכנונם של מערכות אורבניות ושל שטחים פתוחים. חברת 'נתיבי ישראל' היא חברה לאומית ובפעילותה היא משפיעה על שטחים פתוחים רבים ועל אזורים רגישים, ולכן החברה מחויבת לבחון תמידית את השפעותיה על הכלכלה, על החברה ועל הסביבה במדינת ישראל. ומכאן, שהתכנון הסביבתי של מערכות התחבורה בישראל מתנהל בהתאם להנחיות תכנון מחייבות של החברה ,של המשרד להגנת הסביבה ושל מוסדות התכנון כגון ועדת התשתיות הלאומיות ואף למעלה מכך.