logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ;
;

מחויבות לסביבה

הגנת הסביבה הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית, או זו שנוצרה על ידיו

מחויבות לסביבה

הגנת הסביבה הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית, או זו שנוצרה על ידיו. משחר הימים, פיתוחן של מערכות תחבורה בא לענות הן על צרכי האדם והן על צרכי הסביבה שבה הוא חי, תוך שמירה על המשאבים, לטובת הדורות הבאים.

 

 

הגנת הסביבה הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית, או זו שנוצרה על ידיו. משחר הימים, פיתוחן של מערכות תחבורה בא לענות הן על צרכי האדם והן על צרכי הסביבה שבה הוא חי, תוך שמירה על המשאבים, לטובת הדורות הבאים.

לפיכך, היא חייבת להיות מתוכננת כחלק אינטגרלי של מערכות אורבניות ושל שטחים פתוחים. עקרונות סביבתיים המיושמים כיום הלכה למעשה על ידי חברת 'נתיבי ישראל' נועדו ליצור מערכות תחבורה ידידותיים למשתמשי הדרך ובה בעת, גם לסביבה.

חברת 'נתיבי ישראל' הנה חברה לאומית אשר בפעילותה היא משפיעה על שטחים פתוחים רבים ואזורים רגישים ולכן, יש לחברה מחויבות לבחון את השפעותיה בהיבטי סביבה באופן תמידי, לפעול להגדלת ההשפעה החיובית על הסביבה ולצמצם, ככל האפשר, את השפעותיה השליליות במסגרת התקציבית והמשאבים העומדים לרשותה. החברה מבצעת  בחינה של השפעותיה בשימור ובהרחבת המגוון הביולוגי באזורים בהם היא פועלת, ככל שניתן, על ידי פתרונות יצירתיים וראיה מתכללת, מקדמת פתרונות ניקוז יעילים, מנהלת באופן רציף את מאזן עודפי העפר בכל פרויקט ובוחנת באמצעות מנהל הפרויקט מטעמה את ההשלכות הסביבתיות שיש עם ניהול מאזן זה. 

החברה שמה לעצמה למטרה כמדיניות לפעול לפי העקרונות המנחים הבאים בתחום איכות הסביבה:

  • מחויבות לשמירה על ערכי הנוף והסביבה, לרבות הגנה על המגוון הביולוגי.
  • נקיטת גישה למזעור גורמי סיכון לזיהום הסביבה, תוך פיתוח וטיפוח אקלים ארגוני המעודד פעילות למען הסביבה ופיתוח שיטות עבודה המשולבות בפרויקטי החברה.
  • הקצאת משאבים למניעת זיהום סביבתי ובזבוז משאבי טבע, להפחתת מפגעים בתחומי הסביבה ולהתייעלות אנרגטית.
  • חתירה להתנהלות סביבתית בת-קיימא רחבה, המשלבת חשיבה סביבתית, כלכלית וחברתית בשיקולי קבלת ההחלטות, להבטחת איכות הסביבה כיום ובדורות הבאים.