car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00

מחויבות לסביבה

הגנת הסביבה הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית, או זו שנוצרה על ידיו

מחויבות לסביבה

הגנת הסביבה הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית, או זו שנוצרה על ידיו. משחר הימים, פיתוחן של מערכות תחבורה בא לענות הן על צרכי האדם והן על צרכי הסביבה שבה הוא חי, תוך שמירה על המשאבים, לטובת הדורות הבאים.

 

 

הגנת הסביבה הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית, או זו שנוצרה על ידיו. משחר הימים, פיתוחן של מערכות תחבורה בא לענות הן על צרכי האדם והן על צרכי הסביבה שבה הוא חי, תוך שמירה על המשאבים, לטובת הדורות הבאים.

לפיכך, היא חייבת להיות מתוכננת כחלק אינטגרלי של מערכות אורבניות ושל שטחים פתוחים. עקרונות סביבתיים המיושמים כיום הלכה למעשה על ידי חברת 'נתיבי ישראל' נועדו ליצור מערכות תחבורה ידידותיים למשתמשי הדרך ובה בעת, גם לסביבה.

חברת 'נתיבי ישראל' הנה חברה לאומית אשר בפעילותה היא משפיעה על שטחים פתוחים רבים ואזורים רגישים ולכן, יש לחברה מחויבות לבחון את השפעותיה בהיבטי סביבה באופן תמידי, לפעול להגדלת ההשפעה החיובית על הסביבה ולצמצם, ככל האפשר, את השפעותיה השליליות במסגרת התקציבית והמשאבים העומדים לרשותה. החברה מבצעת  בחינה של השפעותיה בשימור ובהרחבת המגוון הביולוגי באזורים בהם היא פועלת, ככל שניתן, על ידי פתרונות יצירתיים וראיה מתכללת, מקדמת פתרונות ניקוז יעילים, מנהלת באופן רציף את מאזן עודפי העפר בכל פרויקט ובוחנת באמצעות מנהל הפרויקט מטעמה את ההשלכות הסביבתיות שיש עם ניהול מאזן זה. 

החברה שמה לעצמה למטרה כמדיניות לפעול לפי העקרונות המנחים הבאים בתחום איכות הסביבה:

 • מחויבות לשמירה על ערכי הנוף והסביבה, לרבות הגנה על המגוון הביולוגי.
 • נקיטת גישה למזעור גורמי סיכון לזיהום הסביבה, תוך פיתוח וטיפוח אקלים ארגוני המעודד פעילות למען הסביבה ופיתוח שיטות עבודה המשולבות בפרויקטי החברה.
 • הקצאת משאבים למניעת זיהום סביבתי ובזבוז משאבי טבע, להפחתת מפגעים בתחומי הסביבה ולהתייעלות אנרגטית.
 • חתירה להתנהלות סביבתית בת-קיימא רחבה, המשלבת חשיבה סביבתית, כלכלית וחברתית בשיקולי קבלת ההחלטות, להבטחת איכות הסביבה כיום ובדורות הבאים.