logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מחויבות לעובדים

החברה מאמינה כי העובדים הם המשאב המרכזי והעיקרי שלה ולכן מייחסת חשיבות רבה להתפתחותם ולשימורם