logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ;
;

מחויבות לעובדים

החברה מאמינה כי העובדים הם המשאב המרכזי והעיקרי שלה ולכן מייחסת חשיבות רבה להתפתחותם ולשימורם