car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00

הדרכה ופיתוח ארגוני

חטיבת משאבים ומנהל, בהתאם לערכיה, מעודדת השתתפות של עובדים ומנהלים בהדרכות מקצועיות, תלויות תפקיד, שיש בהן ערך משמעותי בהשלמת פערי ידע ובהעלאת הכשירות המקצועית.

הדרכה ופיתוח ארגוני

חטיבת משאבים ומנהל, בהתאם לערכיה, מעודדת השתתפות של עובדים ומנהלים בהדרכות מקצועיות, תלויות תפקיד, שיש בהן ערך משמעותי בהשלמת פערי ידע ובהעלאת הכשירות המקצועית - לצורך שיפור ביצועים ועמידה ביעדים אישיים/חטיבתיים/חברתיים וכן, כמנגנון לשימור עובדים מובילים ומצטיינים.

 

מערך ההדרכה והפיתוח הארגוני של החברה מספק מענה לצרכי למידה ארגונית בהתאם לסקר צרכי הדרכה דו שנתי, בהתאם לשינויים ארגוניים ובהתאם לצרכים אותם מזהים מנהלים בחברה.

בנוסף לזאת, מערך ההדרכה והפיתוח הארגוני מאפשר לעובדים ליזום השתתפות באירועי הדרכה שאינם במסגרת תכנית ההדרכה הפנים ארגונית, אך שיש בהם הלימה לתחום עיסוקם.

ההדרכה והלמידה מתקיימות בשלושה ערוצים:

 • הערוץ הניהולי - פיתוח מנהלים.
 • הערוץ המקצועי - פיתוח קורסים וסדנאות במסגרת הדרכה פנים ארגונית ובמכללת 'נתיבים', והשתתפות בקורסים מקצועיים חיצוניים במוסדות אקדמיים מוכרים.
 • הערוץ הארגוני - תהליכי התערבות, שמטרתם הטמעה והעלאה למודעות עיסוק בנושאים ליבתיים - קוד אתי, ניהול סיכונים, קיימות ואחריות תאגידית, מתווה לשיפור ביצועים לנדרשים לשיפור וכדומה.

שנת 2017 הוקדשה למיצוב המבנה הארגוני ולפיתוח שדירת הניהול בחברה.

לצורך כך התקיימו תהליכי פיתוח ארגוני משמעותיים שכללו: סדנאות להנהלה הבכירה -פיתוח צוות, הגדרת ייעוד, יעדים וערכים, תהליכי חשיבה חטיבתיים להגדרת ערכי חטיבה וייעוד, צוותי עבודה אסטרטגיים שטיפלו באתגרים ובפערים שהנהלת החברה מיפתה - תרבות ארגונית, אתיקה וערכים, חסמים בירוקרטיים, תפיסת ניהול הפרויקטים, פיתוח עסקי וחדשנות

למידה מתקדמת - השנה פותחו 2 לומדות להדרכה רגולטיבית - בטיחות בעבודה ומניעת הטרדה מינית. הלומדות פותחו בשיתוף עם מומחי תוכן מהחברה ומטרתן, הדרכות לכלל עובדי החברה בנושאים שהחברה מחויבת להדריך בהם.

פורטל ארגוני

מאז השקת הפורטל הארגוני, הוא משום זירה מרכזית לתקשורת הפניםארגונית לתקשור ולהפצת מסרים, לדיאלוג, לשקיפות ולשיתוף; החל מפנייה ישרה למנכ"ל החברה וכלה בקבלת מידע כללי, כגון ימי הולדת של עובדי החברה, דיווח נוכחות, נהלים, טפסים, ניהול מסמכים, פרטי אנשי קשר בחברה, יישומים מקצועיים, סקרים, תגובות ופעילות המשתפת עובדים.

הפורטל הוא השער לפעילות העסקית ולכל המערכות והיישומים בארגון: Wikiroads, גאונט , מנ"א, מערכתSAP , אינטרפקס, חילן נט ועוד.

הפורטל מאפשר ניהול והנגשה של כל  הידע המקצועי והארגוני ובו מאגר לקחים ומידע על הליכי עבודה עסקיים מתחומים מגוונים, כגון תקציב, רכש, מקרקעין, פיננסים, אחזקה, הבטחת איכות, בקרת תנועה, ניהול פרויקטים, בטיחות, תכנון, גורמי חוץ ופיתוח עסקי, דוברות, לשכה משפטית, משאבי אנוש, הדרכה, ארכיב, מערכות מידע וממשל תאגידי.

הודות לפורטל, הצליחה החברה להביא לשיפור במקצועיות העובדים, להגביר את הסינרגיה בין המטה לשטח, לחזק את הזהות הארגונית של העובדים וליצור דיאלוג יעיל באמצעות הכלים שבו.

כנס נהיגה בטוחה

אחת לשנה מתקיים כנס נהיגה בטוחה לכל עובדי החברה, שמטרתו להעלות למודעות את חשיבות הבטיחות בדרכים והנהיגה הבטוחה. עובדי החברה נחשפים לפיתוחים טכנולוגיים מתקדמים בתחום תעשיית הרכב ובטיחותו, מתעדכנים בהנחיות תעבורה חדשות ונפגשים עם מובילי ידע חברתיים בתחום הבטיחות בדרכים.

במסגרת הכנס, מקבלים 3 עובדים תעודה ופרס בגין נהיגה זהירה.

כנס תכניות העבודה

כנס תכנית העבודה של החברה, מתקיים בתחילת שנת העבודה, בהשתתפות כל עובדי החברה. בכנס מציג כל סמנכ"ל את עיקרי תכנית העבודה החטיבתית, דגשים ופרויקטים חדשים, נעשית הפקת לקחים על תכנית העבודה של השנה הקודמת - תובנות ונושאים לשיפור.

כמו כן, מציינים עובדים שעובדי החברה מוקירים את שיתוף הפעולה יוצא הדופן שלהם בעבודה עם חטיבות אחרות.