logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מחויבות לעובדים

החברה דואגת לטפח את המשאב האנושי שלה ולהקדיש תשומת לב להיבט האישי ולתחומים המקצועיים, כדי שאנשיה ימלאו את משימותיהם באופן מיטבי.

מחויבות לעובדים

החברה מאמינה כי העובדים הם המשאב המרכזי שלה ולכן מייחסת חשיבות רבה להתפתחותם ולשימורם. 'נתיבי ישראל' פועלת לטיפוחן של סביבת עבודה תומכת ושל תרבות ארגונית צוותית, מתוך מחויבות לשמירה על כבוד האדם ועל שוויון הזדמנויות בכל זמן ובכל מקום, ולגרום שינוי לטובה בחיי העובדים, אשר יעצים אותם ואת תרומתם להצלחה.

באמצעות יצירת מקום עבודה מכיל, השקעה בפיתוח אישי ומקצועי, בבריאות ובאיכות חיים ובהבטחת קיומו של דיאלוג ערני, פתוח ואכפתי, החברה שואפת ליישם תרבות ארגונית היוצרת הזדהות של העובדים עם הערכים הארגוניים ובהם כבוד והוגנות, ניהול עסקים אחראיים ומקיימים, ועשייה שהיא מעל לרף הציפיות כדי להביא לתוצאות הטובות ביותר לכלל מחזיקי העניין. 

'נתיבי ישראל' מחויבת לציית לכל הוראות דיני העבודה בכל מקום שבו היא פועלת.