car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימות לסירוגין
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • ללא הפרעה לכביש עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב ימין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימת הרמיטת עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב שמאל.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • ללא הפרעה לכביש עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב ימין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימת הרמיטת עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות נתיב לסירוגין.
 • חסימות לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימת נתיב שמאל.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.
 • חסימת נתיב לסירוגין.

מידע כמותי

נתיבי ישראל רואה בעובדיה את הנכס העיקרי והמרכזי שלה ומחויבת להשקיע רבות ביצירת סביבת עבודה איכותית ותומכת לעובדיה

מידע כמותי

נתיבי ישראל רואה בעובדיה את הנכס העיקרי והמרכזי שלה ומחויבת להשקיע רבות ביצירת סביבת עבודה איכותית ותומכת לעובדיה, הדואגת לבריאות ולרווחת העובדים ובני משפחותיהם. במהלך שנת 2017 השלימה חברת 'נתיבי ישראל' את מדיניות העסקה שלה, אשר אושרה על ידי הנהלת החברה. מדיניות זו מפורסמת באתר האינטרנט של החברה, כחלק מהשקיפות אותה היא מקדמת.