logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מחוייבות לשרשרת אספקה

'נתיבי ישראל' הנה חברה מנהלת, עולה חשיבות פיתוח נושא ניהול שרשרת האספקה, ניהול שרשרת ערך זו מהווה את כלי המפתח העיקרי להגשמת היעדים האסטרטגיים של הארגון.

'נתיבי ישראל' הנה חברה מנהלת, עולה חשיבות פיתוח נושא ניהול שרשרת האספקה, ניהול שרשרת ערך זו מהווה את כלי המפתח העיקרי להגשמת היעדים האסטרטגיים של הארגון.

 

 

החברה מעסיקה מעל 1,500 ספקים, ורואה ביחסי הגומלין שלה עמם גורם מכריע במימוש חזון החברה ויעדיה. עלפי תפיסת החברה, ניהול אחראי של רכש יתרום לשיפור בניהול הסיכונים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים, אשר נגזרים מתפעול יום יומי של אתגרי החברה.

כחברה מנהלת, הציפיה של החברה היא כי שרשרת האספקה שלה תהיה כוללת, אחראית, מקצועית, איכותית ואמינה. לפיכך, תהליכי ונהלי העבודה העוסקים במסירת עבודה לביצוע, החל משלב הקמת ספק במאגר, דרך הגשת בקשה להתקשרות, אישור הבקשה ועד ליצירת הסכם התקשרות וניהולו השוטף, מהווים תהליכים מרכזיים וחשובים. ראוי לציין כי חברת 'נתיבי ישראל' מבצעת את רב רכש הליבה שלה במשק המקומי. אחד האתגרים המרכזיים בהעמקת ובהרחבת הפעילות וההשפעה של אחריות תאגידית בארגון, הוא יצירת שרשרת אספקה אחראית, המקיימת עקרונות של אחריות תאגידית וקיימוּת.

חברת 'נתיבי ישראל' מקפידה כי שכר העובדים בשרשרת האספקה שלה ישולם כנדרש בחוק.

בנייה של שרשרת אספקה כזו היא תהליך ארגוני המבוסס על מעורבות ומחוייבות של הנהלת החברה, שיתוף פעולה בין הגורמים והחטיבות השונות בתוך החברה, מחלקות הרכש והלוגיסטיקה וכמובן, שיתוף ומחויבות של ספקי החברה.

שרשרת האספקה של החברה נחלקת לשני תחומים עיקריים. מעל 95% משרשרת האספקה הינם רכש מקומי, במדינת ישראל, על ידי ספקים מקומיים, ורק במקרים שהידע אינו נמצא בגבולות מדינת ישראל, פונה החברה לייעוץ או לקבלת שירות מספקי חו"ל:

  • פרויקטלי - קבלני ביצוע תשתית, מתכננים ויועצים.
  • ארגוני - ציוד משרדי, מחשוב, שמירה, ניקיון, הסעדה, תחזוקת רכבים ועוד.

 

  

מאגרי החברה

במהלך שנת 2017 הנהלת החברה אישרה מדיניות כוללת לניהול ולתפעול מאגרי ספקי החברה,  הכולל את אופן פרסום המאגרים, ניהול המאגרים, טיוב הנתונים וחלוקה בין מנהלתי ומקצועי. בעקבות אישור מדיניות זו, בוצע עדכון לנוהל ניהול מאגרי הספקים של החברה.

מדיניות החברה כוללת בחינה מחודשת של כל תנאי הסף למאגרים ואישורם בוועדות פנימיות של החברה. במסגרת זו ולאחר מיפוי מקיף של כלל 125 המאגרים שהיו קיימים בחברה - צומצמו המאגרים לכדי 30 בלבד, ומאגרים שאינם רלוונטיים נסגרו.

  • כל מאגר ספקים יפורסם לרישום מחודש אחת לשנה ובמועד שנקבע לכך בתכנית העבודה. נקבעה תכנית עבודה ומועדי פרסום וריענון מאגרים של החברה לשנת 2017 (בכל שנה נקבעת תכנית לפרסום), במסגרת זו כל מאגרי הספקים עברו טיוב.
  • נקבע גורם מקצועי אחראי לכל מאגר - לכל מאגר יש "בעלים" מקצועי בחטיבות השונות שמלווה את התהליכים, קובע תנאי סף ובודק עמידת ספקים בתנאי הסף.
  • כל המאגרים הפעילים בחברה פורסמו לרישום במהלך 2017 - ספקים חדשים הגישו מועמדותם וספקים קיימים במאגרים נדרשו להגיש את כלל האסמכתאות. הרישום מתאפשר במשך שלושה שבועות בשנה, בו יכולים ספקים להגיש מועמדותם להיכלל במאגר.
  • תכנית העבודה לפרסום מאגרים מפורסמת לספקי החברה מידי שנה.
  • בוצעה הפרדה בין הוועדה שדנה בתנאי סף למאגרים (מכרזים עליונה) ובין הוועדה שדנה בסוגיות של תפעול וניהול שוטף של המאגרים (מכרזים מומחים).