logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

כללי

נתיבי ישראל בישראל בע"מ ( להלן – "נתיבי ישראל") מציעה לך את השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו (להלן: "השירות") בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובכפוף לכל שינוי שיוכנס בעתיד בתנאי השימוש.
השימוש בשירות ניתן אך ורק למטרות פרטיות ובלתי מסחריות.
השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסמך זה, על כן המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם המבקר באתר ו/או היוצר קשר עם השירות.
מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים באתר ו/או בשירות שייכות לחברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, אלא אם נאמר אחרת במפורש. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן") , אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר אינטרנט זה ו/או בחומר המוגן לשום מטרה בלתי חוקית,  ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודם או בשמם של נתיבי ישראל ו/או הגורם האחר בעל זכויות היוצרים בחומר המוגן.
אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, וקבצי קול ו/או וידאו בפרט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת נתיבי ישראל.

אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא (“as is").
נתיבי ישראל אינה מתחייבת, ואין באפשרותה להתחייב, כי השירות והמידע הכלול בו, נקיים משגיאות וטעויות, או חסינים מפני קלקולים, תקלות, כשלים או חדירה בלתי מורשית.
נתיבי ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא נתיבי ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר ובמידע המוצגים בשירות, או לשינויים שנעשו בחומר או במידע המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי צד ג' כלשהו.
האחריות לאופן בו עושה המשתמש שימוש בשירות הינה על המשתמש בלבד.
נתיבי ישראל לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות ו/או במידע המופיע באתר לרבות נזקים שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.
לעניין סעיף זה " נתיבי ישראל " משמע, לרבות עובדיה, נציגיה וכל המועסק מטעמה.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים מובאים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים נתיבי ישראל או מופעלים על ידה (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה במפורש, אין בין נתיבי ישראל לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין נתיבי ישראל כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, או אחריות לתוכנם ופיקוח עליו. אין באפשרותה של נתיבי ישראל, ואין השירות המסופק על ידה מתיימר לקבוע עד כמה המידע באתרי צד ג' מהימן, שלם, מדויק או עדכני.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן  אישור, המלצה או העדפה על ידי נתיבי ישראל לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים, למידע וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם.
נתיבי ישראל לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים המצויים בשירות.
דין ומקום שיפוט
על השימוש בשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והשימוש בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

שימוש בקבצי cookies

אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם. כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"cookie" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

ניתן לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.

למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל- google Analytics לחצו כאן.

להרחבה בנושא google Analytics לחצו כאן.

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.