logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

תנאי שימוש באתר - אזור מכרזים

תנאי שימוש באתר - אזור מכרזים

כללי

כניסה לאזור "מכרזים" באתר (להלן:"אזור מכרזים") וכל שימוש במידע ו/או בשירות המסופקים באזור זה מותנים בהסכמה לתנאי השימוש הכלליים באתר וכן לתנאי השימוש באזור חוזים (שניהם יחד, להלן:"תנאי השימוש"), כדלהלן:

1. השירותים באזור חוזים

1.1 איזור "חוזים ומכרזים" מחולק לשני אזורים עיקריים: בהתאם לתוכן ההתקשרות הרלוונטית: איזור התקשרויות מומחים" המתייחס להתקשרויות עם מומחים לפי תקנה 5 לתקנות חובת המכרזים     ואזור "רכש כללי ופרויקטי ביצוע" המתייחס ליתר התקשרויות החברה.

1.2 כ"א מאזורי חוזים עתיד לכלול תתי אזורים, המכילים מידע בתחומים שונים, כמפורט להלן:

1.2.1 מכרזים - פרסום מידע, פרטים, הודעות ומסמכים שונים הנוגעים למכרזים פומביים ובכלל זה מסמכי התקשרות, פרוטוקולי מפגש/סיור מציעים/קבלנים, הבהרות, שינויים, עדכונים, תיקונים וכיו"ב.
1.2.2 קיום ספקים - פרסום מידע אודות כוונה להתקשרות עם ספק יחיד, ספק חוץ, מיזם משותף וכד'.
1.2.3 RFI - פרסום בקשות לקבלת מידע.
1.2.4 התקשרויות בפטור - פרסום מידע אודות התקשרויות החברה בפטור מעריכת מכרז.

1.3 בנוסף למידע המסופק באזור, יועמדו לרשות המשתמש מספר שירותים נוספים כדלהלן:

1.3.1 רשימת מנויים - הצטרפות לרשימת מנויים לקבלת מידע בתחומים בהתאם לבחירת המציע בטופס ההרשמה לתפוצה, כולל לקבלת הודעה אודות עדכונים באתר.
1.3.2 רשימת מציעים מסווגת (מאגר ספקים) - הצטרפות לרשימת מציעים מסווגת להשתתפות במכרזים סגורים או בהליכי פנייה תחרותית לקבלת הצעות (באזור "התקשרויות מומחים" בלבד).
1.3.3 שאלות הבהרה - משלוח שאלות הבהרה בגין מכרז ספציפי (באזור "רכש כללי ופרויקטי ביצוע" בלבד).
1.3.4 דמי השתתפות - תשלום דמי השתתפות במכרז (יתאפשר בעתיד).

1.4 למען הסר ספק, החברה אינה מתחייבת לזמינות ו/או לשלמות מלאה של השירותים והמידע כמתואר לעיל והיא תהא רשאית לצמצמם ו/או להפסיקם בכל עת, לרבות לעניין שעות ומועדי זמינות האתר. בכלל זה תהא רשאית החברה להפסיק את מתן השירותים ו/או המידע באזור החוזים, כולם או חלקם, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, וזאת מכל סיבה שהיא ובכלל זה בין היתר גם סיבות טכניות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין כך ובכלל זה לא יהא המשתמש רשאי להעלות כל טענה בדבר השפעת הפרסום ו/או מועדו על השתתפותו (או אי השתתפותו) בהליך התקשרותי כלשהו.

 

2. עיון במידע ומידע היסטורי

ככלל, למעט לעניין מכרזים פעילים, מידע ונתונים שנאספו ו/או פורסמו טרם הפעלת אתר האינטרנט במתכונתו הנוכחית אינם מפורסמים באזור חוזים. מידע היסטורי אודות התקשרויות בפטור מפורסם באזור מידע לספקים. מידע היסטורי אודות בקשות לקבלת מידע (RFI) ואודות כוונה להתקשרות עם ספקים מפורסם באתר לשכת הפרסום הממשלתית (WWW.PIRSUM.GOV.IL).
מובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת להעמיד לעיון המשתמשים את מלוא המידע כנקוב בסעיף 1.2 לעיל. החברה תהא רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי חלק ממסמכי המכרז לא יעמדו לעיון המשתמשים, זאת מטעמים שונים. למשתמשים לא תהיה כל טענה אודות פרסום חלקי ו/או חסר ולא תעמוד להם כל זכות כלפי החברה בעניין זה.

3. שימוש וסתירות בין מסמכים

עיון במסמכי המכרז המפורסמים באזור החוזים והדפסתם אינם כרוכים בתשלום. עם זאת מובהר כי המידע והמסמכים המפורסמים באזור חוזים לא ישמשו כמידע ו/או מסמכים רשמיים מטעם החברה, למעט אם נקבע להלן אחרת.

משתמש המעוניין להשתתף במכרז יידרש להגיש את מסמכי המכרז אשר נמסרו לו במשרדי החברה כנגד הצגת הוכחת תשלום דמי השתתפות במכרז.

סתירות בין מסמכים רשמיים של החברה (לרבות מכרזים) לבין פרסומים באזור חוזים ו/או תנאי השימוש:

בהתקיימה של כל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין המידע המצוי במסמכים רשמיים של החברה (לרבות מידע ו/או תנאים המפורטים במסמכי מכרז כלשהם) לבין המידע והמסמכים המפורסמים באזור חוזים ו/או בתנאי השימוש, יגבר המידע המפורט במסמכים הרשמיים.

ככל שבחרה החברה לפרסם ו/או להפיץ הבהרות ו/או תיקונים ו/או פרוטוקולי מפגשי מציעים ו/או קובץ אלקטרוני למילוי הצעות באמצעות האתר בלבד, הרי שלמרות האמור לעיל יחשבו אלה כמסמכים רשמיים של החברה וסדר הקדימויות בניהם לבין מסמכי המכרז האחרים יהיה בהתאם לקבוע בתנאי המכרז.

איסור שינוי המסמכים: מובהר ומוסכם בזאת, כי המשתמש אינו רשאי לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכים המפורסמים באתר וכי בכל מקרה בו נערך שינוי, יגבר הנוסח המקורי (טרם הכנסת השינוי) על כל נוסח אחר.

4. רשימת מנויים לתפוצת הודעות

משתמש רשאי להצטרף לרשימת מנויים לקבלת מידע בתחומים בהתאם יבחר בטופס ההרשמה לתפוצה, כולל לקבלת הודעה אודות עדכונים באתר. בנוסף לרשימת התפוצה הכללית רשאי משתמש להירשם לרשימת תפוצה ספציפית למכרז כלשהו בו הוא מתעניין, לצורך קבלת הודעות אודות מכרז זה ובכלל זה כל ההודעות על הבהרות, שינויים, תיקונים ועדכונים במסמכי המכרז, פרוטוקולי מפגשי מציעים, מענה לשאלות הבהרה וכיו"ב (כ"א מרשימות התפוצה, להלן:"רשימת התפוצה").

הרשמת המשתמש לרשימת התפוצה מותנית בגמר הליך ההרשמה ומילוי הפרטיים המסומנים כפרטי חובה ובניהם כתובת דוא"ל תקפה. ההרשמה מהווה את הסכמתו של המשתמש לקבלת הודעות לכתובת הדוא"ל, אשר הזין בטופס ההרשמה.

בגמר מילוי טופס ההרשמה יישלח דוא״ל חוזר לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין המשתמש בטופס ההרשמה, זאת לצורך אישור בקשת הרישום ע"י המשתמש. לאחר אישור בקשת הרישום באמצעות משלוח דוא״ל חוזר, יצורף המשתמש לרשימת המנויים, בכפוף לזמני התגובה באתר.

המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לשנות את פרטי ההרשמה ו/או לדרוש את הסרתו מרשימת המנויים, זאת בכפוף לזמני התגובה באתר.

מובהר, כי משלוח ההודעות לרשימת המנויים אינו מבוצע בזמן אמת כי אם במועדים המוגדרים במערכת וכי החברה אינה יכולה להתחייב לזמן הגעת כלל ההודעות לתיבת הדוא"ל של המשתמש, או להגעתן בכלל. לפיכך, באחריות המשתמש לעקוב באופן פעיל אחר הפרסומים באתר ולא תהיה למשתמש כל טענה בשל אי קבלת הודעות כאמור והוא משחרר באופן בלתי חוזר את החברה מכל אחריות לכך ולכל נזק שייגרם לו מאי קבלת הודעה כאמור והוא יהיה מושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור.

5. משלוח שאלות הבהרה

המשתמשים רשאים לשלוח באמצעות האתר שאלות הבהרה בגין מכרזים מסוימים בתוך פרק הזמן הקבוע לשם כך במסמכי המכרז. על משלוח שאלות אלו יחולו התנאים הקבועים במסמכי המכרז האמור. החברה אינה מתחייבת להשיב לשאלות ההבהרה וככל שהיא בחרה לעשות כן היא תהא רשאית להפיץ ולפרסם את התשובות ו/או ההבהרות במסגרת מסמך הבהרות רשמי.

6. השתתפות במכרז ותשלום דמי השתתפות

השתתפות במכרז כרוכה בעמידה בתנאי הסף להשתתפות ובכללם בתשלום דמי השתתפות בסכום הנקוב בקשר לכך במסמכי המכרז ובאופנים והמועדים המפורטים שם. בשלב זה לא ניתן לשלם דמי השתתפות באמצעות המכרז, אך אפשרות זו תופעל בעתיד.

7. מדיניות הפרטיות -

בנוסף למדיניות הפרטיות הכללית, תחולנה ההוראות הבאות לגבי אזור החוזים:

רשימות התפוצה: החברה תהא רשאית לשלוח באופן יזום הודעות לתיבת הדוא"ל של נרשמים לרשימות התפוצה, בהתאם לבחירתם ובנוסף הודעות אודות שינויים באתר ו/או שירותיו בתחום רשימות התפוצה. כמו כן, תהא החברה רשאית לאסוף ולשמור כל מידע הנוגע לרשימות התפוצה ולמשלוח ההודעות לנרשמים לרשימות התפוצה.

שאלות/פניות הבהרה: החברה תהא רשאית לאסוף ולשמור כל מידע הנוגע לשאלות הבהרה שהתקבלו באמצעות האתר וכן להעביר את תוכן הפנייה לכל צד ג' אחר הנדרש לצורך הטיפול בפנייה. בכלל זה תהא החברה רשאית לחשוף את זהות הפונה והמסמכים שצירף. בעצם משלוח הפנייה מצהיר המשתמש כי פנייתו אינה מכילה מידע סודי כלהו ובכלל זה כל סוד מסחרי וכי הוא פוטר את החברה מכל אחריות לחשיפת המידע.

עיון במכרזים: החברה תהא רשאית לאסוף ולשמור כל מידע הנוגע לעיון במכרזים ומסמכיהם.

אני מאשר, כי קראתי את תנאי השימוש, הבנתי אותם ואני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.