logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

המפרט הכללי

מידע לקבלנים ולספקים לצורך ביצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  מוקדמות/בקרת איכות בביצוע הקבלן

  פרק 00.02

  מוקדמות/בדק לתקופה של 5 שנים

  פרק 00.03

  עבודות בטון באתר/עבודות בטון יצוק באתר

  פרק 02.01

  עבודות בטון באתר/תיקון נזקים ברכיבי בטון

  פרק 02.02

  איטום מבני דרך

  פרק 05.01

  מערכות ומתקני חשמל ובקרה/מערכות ומתקני תאורה

  פרק 08.02

  עבודות בטון דרוך בגשרים

  פרק 13

  מבני פלדה/גשרי שילוט מבנה

  פרק 19.02

  מבנים תת-קרקעיים

  פרק 21

  ביסוס עמוק-כלונסאות קידוחים וקירות -ביסוס חפורים יצוקים באתר

  פרק 23

  עבודות פיתוח ושיקום נופי

  פרק 40

  עבודות גינון והשקיה

  פרק 41

  קירות תמך מקרקע משוריינת

  פרק 43

  עבודות סלילה/עבודות הכנה

  פרק 51.01

  עבודות סלילה/עבודות עפר

  פרק 51.02

  עבודות סלילה/שכבות מצע ותשתית אגו"מ

  פרק 51.03

  עבודות סלילה/שכבות אספלטיות במיסעות

  פרק 51.04

  עבודות סלילה/עבודות ניקוז ומניעת סחף

  פרק 51.05

  עבודות סלילה/עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות

  פרק 51.06

  עבודות סלילה/ מוצרים גיאוסינתטיים

  פרק 51.07

  עבודות סלילה/בדיקות גליות במיסעות

  פרק 51.11

  עבודות סלילה/בקרת איכות באמצעות מדידת אגני שקיעות

  פרק 51.12

  • פרק

   תאריך פרסום 30.09.2009

  עבודות סלילה/תחזוקת מיסעות אספלטיות

  פרק 51.21

  עבודות סלילה/יחידות סיוע מרחביות לתחזוקת דרכים

  פרק 51.22

  עבודות סלילה/עבודות ניקיון בדרכים וצמתים

  פרק 51.23

  עבודות סלילה/עבודות שילוט ותמרור

  פרק 51.31

  עבודות סלילה/עבודות סימון כבישים

  פרק 51.32

  עבודות סלילה/ מעקות וגדרות בטיחות מפלדה

  פרק 51.33

  עבודות סלילה/אביזרי בטיחות להתקנה קבועה

  פרק 51.34

  עבודות סלילה/הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי העבודה

  פרק 51.35

  עבודות סלילה/מעקי בטיחות מבטון

  פרק 51.36

  עבודות מנהור

  פרק 54

  מערכות ביוב והספקת מים

  פרק 57

  עבודות משלימות בגשרים/תפרי התפשטות

  פרק 69.02

  מתרסים להנחתת רעש -אקוסטיקה וקירות אקוסטיים

  פרק 71