car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00

המפרט הכללי

מידע לקבלנים ולספקים לצורך ביצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  מוקדמות/בקרת איכות בביצוע הקבלן

  פרק 00.02

  מוקדמות/בדק לתקופה של 5 שנים

  פרק 00.03

  עבודות בטון באתר/עבודות בטון יצוק באתר

  פרק 02.01

  עבודות בטון באתר/תיקון נזקים ברכיבי בטון

  פרק 02.02

  מערכות ומתקני חשמל ובקרה/מערכות ומתקני תאורה

  פרק 08.02

  עבודות בטון דרוך בגשרים

  פרק 13

  מבני פלדה/גשרי שילוט מבנה

  פרק 19.02

  מבנים תת-קרקעיים

  פרק 21

  ביסוס עמוק-כלונסאות קידוחים וקירות -ביסוס חפורים יצוקים באתר

  פרק 23

  עבודות פיתוח ושיקום נופי

  פרק 40

  עבודות גינון והשקיה

  פרק 41

  קירות תמך מקרקע משוריינת

  פרק 43

  עבודות סלילה/עבודות הכנה

  פרק 51.01

  עבודות סלילה/עבודות עפר

  פרק 51.02

  עבודות סלילה/שכבות מצע ותשתית אגו"מ

  פרק 51.03

  עבודות סלילה/שכבות אספלטיות במיסעות

  פרק 51.04

  עבודות סלילה/עבודות ניקוז ומניעת סחף

  פרק 51.05

  עבודות סלילה/עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות

  פרק 51.06

  עבודות סלילה/ מוצרים גיאוסינתטיים

  פרק 51.07

  עבודות סלילה/בדיקות גליות במיסעות

  פרק 51.11

  עבודות סלילה/בקרת איכות באמצעות מדידת אגני שקיעות

  פרק 51.12

  • פרק

   תאריך פרסום 30.09.2009

  עבודות סלילה/תחזוקת מיסעות אספלטיות

  פרק 51.21

  עבודות סלילה/יחידות סיוע מרחביות לתחזוקת דרכים

  פרק 51.22

  עבודות סלילה/עבודות ניקיון בדרכים וצמתים

  פרק 51.23

  עבודות סלילה/עבודות שילוט ותמרור

  פרק 51.31

  עבודות סלילה/עבודות סימון כבישים

  פרק 51.32

  עבודות סלילה/ מעקות וגדרות בטיחות מפלדה

  פרק 51.33

  עבודות סלילה/אביזרי בטיחות להתקנה קבועה

  פרק 51.34

  עבודות סלילה/הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי העבודה

  פרק 51.35

  עבודות סלילה/מעקי בטיחות מבטון

  פרק 51.36

  עבודות מנהור

  פרק 54

  מערכות ביוב והספקת מים

  פרק 57

  עבודות משלימות בגשרים/תפרי התפשטות

  פרק 69.02

  מתרסים להנחתת רעש -אקוסטיקה וקירות אקוסטיים

  פרק 71