car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00

הנחיות תכנון וביצוע

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  הנחיות תכנון בטיחות

  • בחינת הפוטנציאל הבטיחותי של מערכות

   בחינת הפוטנציאל הבטיחותי של מערכות

  • תקן ישראלי 2142 חלק 2 - בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים

   תקן ישראלי 2142 חלק 2 - בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים

  הנחיות תכנון גיאומטריה

  • הנחיות כלליות לתכנון שיבלי אופניים ברשת אופני דן

   הנחיות כלליות לתכנון שיבלי אופניים ברשת אופני דן

  • הנחיות לבחינה ומתן דרכי שירות ונגישות לשטחים גובלים

   הנחיות לבחינה ומתן דרכי שירות ונגישות לשטחים גובלים

  • הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכי אחזקה ודרכים חקלאיות

   הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכי אחזקה ודרכים חקלאיות

  • מעבר מטענים חורגים - מפה

   מעבר מטענים חורגים - מפה

  • תכנון חתך לאורך במחברים וברמפות

   תכנון חתך לאורך במחברים וברמפות

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 1, אפריל 2018

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 2

  • הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין-עירוניות, צמתים ומחלפים - תכן גיאומטרי של צמתים

   הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין-עירוניות, צמתים ומחלפים - תכן גיאומטרי של צמתים

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 3, יוני 2019

  • פרק 1 מבוא

  • שער מחלפים

  • תוכן עניינים

  • פרק 2 הגדרות ומושגים כלליים בתכן מחלפים

  • פרק 3 שיקולים מנחים ועקרונות בתכן מחלפים

  • פרק 4 סוגים, תצורות ומאפיינים ייחודיים של מחלפים

  • פרק 5 רמפות

  • פרק 6 מחברי זרימה ברמפות מחלפים

  • פרק 7 מאפייני תפעול במחלפים

  • פרק 8 השתזרויות במחלפים, ודרכים מאספות-מחלקות

  • פרק 9 תכנון לתחבורה ציבורית ולתנועת

  • פרק 10 תנועת אופניים במחלפים

  • פרק 11 הנחיות לתכן גיאומטרי למחלפונים זעירים

  הנחיות תכנון הידרולוגיה-ניקוז

  הנחיות תכנון כללי

  הנחיות תכנון מבנים

  הנחיות תכנון מנהרות

  הנחיות תכנון מפגש כביש ומסילה

  • הנחיות לתכנון חציית הולכי רגל במפגשי מסילת ברזל

   הנחיות לתכנון חציית הולכי רגל במפגשי מסילת ברזל

  • הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל - דצמבר 2012

   הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל - דצמבר 2012

  הנחיות תכנון מקרקעין

  • פרסום גושים וחלקות לרווחת הציבור

   פרסום גושים וחלקות לרווחת הציבור

  הנחיות תכנון נגישות

  • נגישות מבני דרך ומחלפים - מדריך למתכנן אוגוסט 2018

   נגישות מבני דרך ומחלפים - מדריך למתכנן אוגוסט 2018

  הנחיות תכנון ניהול ובקרת תנועה

  • הנחיות לתכנון וביצוע תשתיות תומכות למערכת בקרת תנועה לניהול נתצים

   הנחיות לתכנון וביצוע תשתיות תומכות למערכת בקרת תנועה לניהול שותצים

  • חיבור רמזורים למערכת הבקרה הראשית

   חיבור רמזורים למערכת הבקרה הראשית

  • שילוט אלקטרוני לתחנות אוטובוס

   שילוט אלקטרוני לתחנות אוטובוס

  • נספח א ארכיטקטורה

  • נספח ב - תכנון תשתיות עקרוני

  • נספח ג - תכנון עמודים עקרוני

  • נספח ה - פרט עקורני לגשר שלט מנסרתי לנתצ

  הנחיות תכנון סביבה, אדריכלות ונוף

  הנחיות תכנון שבילי אופניים

  • תכנית אב לשבילי אופניים - דרום

   תכנית אב לשבילי אופניים - דרום

  • תכנית אב לשבילי אופניים - מרכז

   תכנית אב לשבילי אופניים - מרכז

  • תכנית אב לשבילי אופניים - צפון

   תכנית אב לשבילי אופניים - צפון

  • תכנית אב לשבילי אופניים ליוממות בדרכים בינעירוניות

   תכנית אב לשבילי אופניים ליוממות בדרכים בינעירוניות

  הנחיות תכנון שילוט

  • הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין עירוניות מהדורה 2016

   הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין עירוניות מהדורה 2016

  הנחיות תכנון שילוט מוקדם - עזרים לתכנון

  • הנחיות למיספור שילוט

   הנחיות למיספור שילוט

  • מחלף לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

   מחלף לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

  • ניתוח תכנון שילוט - מסמך מסגרת

   ניתוח תכנון שילוט - מסמך מסגרת

  • צומת לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

   צומת לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

  • רשימת פרטי צמתים מהדורה 03.2016

   רשימת פרטי צמתים מהדורה 03.2016

  • שילוט הכוונה לדרך מס' 6

   שילוט הכוונה לדרך מס' 6

  הנחיות תכנון שילוט מפורט - עזרים לתכנון

  • מסרים נפוצים בשילוט באתרי החברה

   מסרים נפוצים בשילוט באתרי החברה

  • קבצי יצור לתכנון מורה דרך

   קבצי יצור לתכנון מורה דרך

  • קבצי תכנון מפורט למספרי דרך

   קבצי תכנון מפורט למספרי דרך

  • קבצי תכנון מפורט למרחק בשלטים

   קבצי תכנון מפורט למרחק בשלטים

  • קבצי תמרורים עפי לוח התמרורים 2010 - מכתב הפניה

   קבצי תמרורים עפי לוח התמרורים 2010 - מכתב הפניה

  • תכנון חיצי הכוונה בשילוט 1 עד 5

   תכנון חיצי הכוונה בשילוט 1 עד 5

  הנחיות תכנון תאורה

  • עדכון הנחיות לתכנון גשרי שילוט - תאורה

   עדכון הנחיות לתכנון גשרי שילוט - תאורה

  הנחיות תכנון תחבורה ציבורית

  • הנחיות לתכנון נתצ בשול או נתצ ייעודי בדרכים בין עירוניות

   הנחיות לתכנון נתצ בשול או נתצ ייעודי בדרכים בין עירוניות

  • נספח B להנחיות

   נספח B להנחיות

  • הנחיות משרד התחבורה לתכנון שול לתחבורה ציבורית בדרכים בין עירוניות

  הנחיות תכנון תכן מבנה וקרקע

  • בחינת היישום של תכנון מיסעות Perpetual Pavements בישראל

   בחינת היישום של תכנון מיסעות Perpetual Pavements בישראל

  • הנחיות לקביעת עובי והרכב שכבות מיסעה חדשה על גבי שתית בעלת פרופיל חוזק בלתי אחיד

   הנחיות לקביעת עובי והרכב שכבות מיסעה חדשה על גבי שתית בעלת פרופיל חוזק בלתי אחיד

  • הנחיות לתכינת המבנה של מיסעות אספלטיות בין עירוניות

   הנחיות לתכינת המבנה של מיסעות אספלטיות בין עירוניות

  • מחזור תערובות אספלט בתהליך קר במפעל אספלט

   מחזור תערובות אספלט בתהליך קר במפעל אספלט

  הנחיות תכנון תכנון סטטוטורי

  • הנחיות לעריכת מסמכי תכנית סטטוטורית

   הנחיות לעריכת מסמכי תכנית סטטוטורית

  • נספח א - טבלאות מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי

   נספח א - טבלאות מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי

  • נספח ב - טופס בקרה מסמכים סטטוטוריים

   נספח ב - טופס בקרה מסמכים סטטוטוריים

  הנחיות תכנון תנועה

  • אב טיפוס לדוח תנועתי

   אב טיפוס לדוח תנועתי

  • הנחיות ודגשים למתכנני הסדרי תנועה זמניים

   הנחיות ודגשים למתכנני הסדרי תנועה זמניים

  • הנחיות לתכנון מעברי חירום

   הנחיות לתכנון מעברי חירום

  • נספח A - טבלת חישוב נתוני תנועה

   נספח A - טבלת חישוב נתוני תנועה

  • נתוני תנועה לסביבה ומבנה

   נתוני תנועה לסביבה ומבנה

  הנחיות הסדרי תנועה בחירום