logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

הנחיות תכנון וביצוע

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  הנחיות תכנון בטיחות

  • בחינת הפוטנציאל הבטיחותי של מערכות

   בחינת הפוטנציאל הבטיחותי של מערכות

  • תקן ישראלי 2142 חלק 2 - בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים

   תקן ישראלי 2142 חלק 2 - בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים

  הנחיות תכנון גיאומטריה

  • הנחיות כלליות לתכנון שיבלי אופניים ברשת אופני דן

   הנחיות כלליות לתכנון שיבלי אופניים ברשת אופני דן

  • הנחיות לבחינה ומתן דרכי שירות ונגישות לשטחים גובלים

   הנחיות לבחינה ומתן דרכי שירות ונגישות לשטחים גובלים

  • הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכי אחזקה ודרכים חקלאיות

   הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכי אחזקה ודרכים חקלאיות

  • מעבר מטענים חורגים - מפה

   מעבר מטענים חורגים - מפה

  • תכנון חתך לאורך במחברים וברמפות

   תכנון חתך לאורך במחברים וברמפות

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 1, אפריל 2018

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 2

  • הנחיות לתכנון גיאומטרי - (חומר ישן )

   הנחיות לתכנון גיאומטרי - (חומר ישן )

  • הנחיות כרך 2- תכן גיאומטרי של צמתים . מהדורה זמנית

   הנחיות כרך 2- תכן גיאומטרי של צמתים . מהדורה זמנית

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 3, יוני 2019

  • פרק 1 מבוא

  • שער מחלפים

  • תוכן עניינים

  • פרק 2 הגדרות ומושגים כלליים בתכן מחלפים

  • פרק 3 שיקולים מנחים ועקרונות בתכן מחלפים

  • פרק 4 סוגים, תצורות ומאפיינים ייחודיים של מחלפים

  • פרק 5 רמפות

  • פרק 6 מחברי זרימה ברמפות מחלפים

  • פרק 7 מאפייני תפעול במחלפים

  • פרק 8 השתזרויות במחלפים, ודרכים מאספות-מחלקות

  • פרק 9 תכנון לתחבורה ציבורית ולתנועת

  • פרק 10 תנועת אופניים במחלפים

  • פרק 11 הנחיות לתכן גיאומטרי למחלפונים זעירים

  הנחיות תכנון הידרולוגיה-ניקוז

  הנחיות תכנון כללי

  הנחיות תכנון מבנים

  • הנחיות תכנון גשרים לעמידות סייסמית

   הנחיות תכנון גשרים לעמידות סייסמית

  • תכנון מעקות בגשרים 22.03.2022

   תכנון מעקות בגשרים 22.03.2022

  • הנחיות להגשת מסמכים לבקרת תכנון מפורט

   הנחיות להגשת מסמכים לבקרת תכנון מפורט

  הנחיות תכנון מנהרות

  הנחיות תכנון מפגש כביש ומסילה

  • הנחיות לתכנון חציית הולכי רגל במפגשי מסילת ברזל

   הנחיות לתכנון חציית הולכי רגל במפגשי מסילת ברזל

  • הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל - דצמבר 2012

   הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל - דצמבר 2012

  הנחיות תכנון מקרקעין

  • פרסום גושים וחלקות לרווחת הציבור

   פרסום גושים וחלקות לרווחת הציבור

  הנחיות תכנון נגישות

  • נגישות מבני דרך ומחלפים - מדריך למתכנן אוגוסט 2018

   נגישות מבני דרך ומחלפים - מדריך למתכנן אוגוסט 2018

  הנחיות תכנון ניהול ובקרת תנועה

  • הנחיות לתכנון וביצוע תשתיות תומכות למערכת בקרת תנועה לניהול נתצים

   הנחיות לתכנון וביצוע תשתיות תומכות למערכת בקרת תנועה לניהול שותצים

  • חיבור רמזורים למערכת הבקרה הראשית

   חיבור רמזורים למערכת הבקרה הראשית

  • שילוט אלקטרוני לתחנות אוטובוס

   שילוט אלקטרוני לתחנות אוטובוס

  • נספח א ארכיטקטורה

  • נספח ב - תכנון תשתיות עקרוני

  • נספח ג - תכנון עמודים עקרוני

  • נספח ה - פרט עקורני לגשר שלט מנסרתי לנתצ

  הנחיות תכנון סביבה, אדריכלות ונוף

  הנחיות תכנון שבילי אופניים

  • תכנית אב לשבילי אופניים - דרום

   תכנית אב לשבילי אופניים - דרום

  • תכנית אב לשבילי אופניים - מרכז

   תכנית אב לשבילי אופניים - מרכז

  • תכנית אב לשבילי אופניים - צפון

   תכנית אב לשבילי אופניים - צפון

  • תכנית אב לשבילי אופניים ליוממות בדרכים בינעירוניות

   תכנית אב לשבילי אופניים ליוממות בדרכים בינעירוניות

  הנחיות תכנון שילוט

  • הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין עירוניות מהדורה 2016

   הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין עירוניות מהדורה 2016

  הנחיות תכנון שילוט מוקדם - עזרים לתכנון

  • הנחיות למיספור שילוט

   הנחיות למיספור שילוט

  • מחלף לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

   מחלף לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

  • ניתוח תכנון שילוט - מסמך מסגרת

   ניתוח תכנון שילוט - מסמך מסגרת

  • צומת לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

   צומת לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

  • רשימת פרטי צמתים מהדורה 03.2016

   רשימת פרטי צמתים מהדורה 03.2016

  • שילוט הכוונה לדרך מס' 6

   שילוט הכוונה לדרך מס' 6

  הנחיות תכנון שילוט מפורט - עזרים לתכנון

  הנחיות תכנון תאורה

  הנחיות תכנון תחבורה ציבורית

  • הנחיות לתכנון נתצ בשול או נתצ ייעודי בדרכים בין עירוניות

   הנחיות לתכנון נתצ בשול או נתצ ייעודי בדרכים בין עירוניות

  • נספח B להנחיות

   נספח B להנחיות

  • הנחיות משרד התחבורה לתכנון שול לתחבורה ציבורית בדרכים בין עירוניות

  הנחיות תכנון תכן מבנה וקרקע

  • בחינת היישום של תכנון מיסעות Perpetual Pavements בישראל

   בחינת היישום של תכנון מיסעות Perpetual Pavements בישראל

  • הנחיות לקביעת עובי והרכב שכבות מיסעה חדשה על גבי שתית בעלת פרופיל חוזק בלתי אחיד

   הנחיות לקביעת עובי והרכב שכבות מיסעה חדשה על גבי שתית בעלת פרופיל חוזק בלתי אחיד

  • הנחיות לתכינת המבנה של מיסעות אספלטיות בין עירוניות

   הנחיות לתכינת המבנה של מיסעות אספלטיות בין עירוניות

  • מחזור תערובות אספלט בתהליך קר במפעל אספלט

   מחזור תערובות אספלט בתהליך קר במפעל אספלט

  הנחיות תכנון תכנון סטטוטורי

  • הנחיות לעריכת מסמכי תכנית סטטוטורית

   הנחיות לעריכת מסמכי תכנית סטטוטורית

  • נספח א - טבלאות מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי

   נספח א - טבלאות מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי

  • נספח ב - טופס בקרה מסמכים סטטוטוריים

   נספח ב - טופס בקרה מסמכים סטטוטוריים

  הנחיות תכנון תנועה

  • אב טיפוס לדוח תנועתי

   אב טיפוס לדוח תנועתי

  • הנחיות ודגשים למתכנני הסדרי תנועה זמניים

   הנחיות ודגשים למתכנני הסדרי תנועה זמניים

  • הנחיות לתכנון מעברי חירום

   הנחיות לתכנון מעברי חירום

  הנחיות הסדרי תנועה בחירום