car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסיורגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסרוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסיורגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין, לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין לשני הכיוונים.
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסרוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין

הנחיות תכנון וביצוע

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  הנחיות תכנון בטיחות

  • בחינת הפוטנציאל הבטיחותי של מערכות

   בחינת הפוטנציאל הבטיחותי של מערכות

  • תקן ישראלי 2142 חלק 2 - בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים

   תקן ישראלי 2142 חלק 2 - בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים

  הנחיות תכנון גיאומטריה

  • הנחיות כלליות לתכנון שיבלי אופניים ברשת אופני דן

   הנחיות כלליות לתכנון שיבלי אופניים ברשת אופני דן

  • הנחיות לבחינה ומתן דרכי שירות ונגישות לשטחים גובלים

   הנחיות לבחינה ומתן דרכי שירות ונגישות לשטחים גובלים

  • הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכי אחזקה ודרכים חקלאיות

   הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכי אחזקה ודרכים חקלאיות

  • מעבר מטענים חורגים - מפה

   מעבר מטענים חורגים - מפה

  • תכנון חתך לאורך במחברים וברמפות

   תכנון חתך לאורך במחברים וברמפות

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 1, אפריל 2018

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 2

  • הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין-עירוניות, צמתים ומחלפים - תכן גיאומטרי של צמתים

   הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין-עירוניות, צמתים ומחלפים - תכן גיאומטרי של צמתים

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 3, יוני 2019

  • פרק 1 מבוא

  • שער מחלפים

  • תוכן עניינים

  • פרק 2 הגדרות ומושגים כלליים בתכן מחלפים

  • פרק 3 שיקולים מנחים ועקרונות בתכן מחלפים

  • פרק 4 סוגים, תצורות ומאפיינים ייחודיים של מחלפים

  • פרק 5 רמפות

  • פרק 6 מחברי זרימה ברמפות מחלפים

  • פרק 7 מאפייני תפעול במחלפים

  • פרק 8 השתזרויות במחלפים, ודרכים מאספות-מחלקות

  • פרק 9 תכנון לתחבורה ציבורית ולתנועת

  • פרק 10 תנועת אופניים במחלפים

  • פרק 11 הנחיות לתכן גיאומטרי למחלפונים זעירים

  הנחיות תכנון הידרולוגיה-ניקוז

  הנחיות תכנון כללי

  • שינויי תכנון לאחר אישור החברה וטיפול באי התאמה בגין ביצוע שונה מהתכנון המאושר

   שינויי תכנון לאחר אישור החברה וטיפול באי התאמה בגין ביצוע שונה מהתכנון המאושר

  הנחיות תכנון מבנים

  הנחיות תכנון מנהרות

  הנחיות תכנון מפגש כביש ומסילה

  • הנחיות לתכנון חציית הולכי רגל במפגשי מסילת ברזל

   הנחיות לתכנון חציית הולכי רגל במפגשי מסילת ברזל

  • הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל - דצמבר 2012

   הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל - דצמבר 2012

  הנחיות תכנון מקרקעין

  • פרסום גושים וחלקות לרווחת הציבור

   פרסום גושים וחלקות לרווחת הציבור

  הנחיות תכנון נגישות

  • נגישות מבני דרך ומחלפים - מדריך למתכנן אוגוסט 2018

   נגישות מבני דרך ומחלפים - מדריך למתכנן אוגוסט 2018

  הנחיות תכנון ניהול ובקרת תנועה

  • הנחיות לתכנון וביצוע תשתיות תומכות למערכת בקרת תנועה לניהול נתצים

   הנחיות לתכנון וביצוע תשתיות תומכות למערכת בקרת תנועה לניהול שותצים

  • חיבור רמזורים למערכת הבקרה הראשית

   חיבור רמזורים למערכת הבקרה הראשית

  • שילוט אלקטרוני לתחנות אוטובוס

   שילוט אלקטרוני לתחנות אוטובוס

  • נספח א ארכיטקטורה

  • נספח ב - תכנון תשתיות עקרוני

  • נספח ג - תכנון עמודים עקרוני

  • נספח ה - פרט עקורני לגשר שלט מנסרתי לנתצ

  הנחיות תכנון סביבה, אדריכלות ונוף

  • חוברת נהלים לסקרי עצים עודכן פברואר 2017

   חוברת נהלים לסקרי עצים עודכן פברואר 2017

  • מבני תחנות אוטובוס

   מבני תחנות אוטובוס

  • מדריך והנחיות להעתקת עצים

   מדריך והנחיות להעתקת עצים

  • נספחים להנחיות לתכנון נופי ואדריכלי

   נספחים להנחיות לתכנון נופי ואדריכלי

  • קיטוע בתי גידול על ידי תשתיות תחבורה

   קיטוע בתי גידול על ידי תשתיות תחבורה

  • תבניות עבודה

   תבניות עבודה למתכנן הסביבתי

  • מדריך למתכנן הסביבתי

   מדריך למתכנן הסביבתי

  • הנחיות לתכנון נופי ואדריכלי

   הנחיות לתכנון נופי ואדריכלי

  • מדריך כיס לזיהוי וטיפול בצמחיה פולשנית

  • מזעור השפעות צמחים פולשים בצדי דרכים

  • מדריך לאקולוג - יולי 2019

  הנחיות תכנון שבילי אופניים

  • תכנית אב לשבילי אופניים - דרום

   תכנית אב לשבילי אופניים - דרום

  • תכנית אב לשבילי אופניים - מרכז

   תכנית אב לשבילי אופניים - מרכז

  • תכנית אב לשבילי אופניים - צפון

   תכנית אב לשבילי אופניים - צפון

  • תכנית אב לשבילי אופניים ליוממות בדרכים בינעירוניות

   תכנית אב לשבילי אופניים ליוממות בדרכים בינעירוניות

  הנחיות תכנון שילוט

  • הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין עירוניות מהדורה 2016

   הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין עירוניות מהדורה 2016

  הנחיות תכנון שילוט מוקדם - עזרים לתכנון

  • הנחיות למיספור שילוט

   הנחיות למיספור שילוט

  • מחלף לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

   מחלף לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

  • ניתוח תכנון שילוט - מסמך מסגרת

   ניתוח תכנון שילוט - מסמך מסגרת

  • צומת לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

   צומת לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

  • רשימת פרטי צמתים מהדורה 03.2016

   רשימת פרטי צמתים מהדורה 03.2016

  • שילוט הכוונה לדרך מס' 6

   שילוט הכוונה לדרך מס' 6

  הנחיות תכנון שילוט מפורט - עזרים לתכנון

  • מסרים נפוצים בשילוט באתרי החברה

   מסרים נפוצים בשילוט באתרי החברה

  • קבצי יצור לתכנון מורה דרך

   קבצי יצור לתכנון מורה דרך

  • קבצי תכנון מפורט למספרי דרך

   קבצי תכנון מפורט למספרי דרך

  • קבצי תכנון מפורט למרחק בשלטים

   קבצי תכנון מפורט למרחק בשלטים

  • קבצי תמרורים עפי לוח התמרורים 2010 - מכתב הפניה

   קבצי תמרורים עפי לוח התמרורים 2010 - מכתב הפניה

  • תכנון חיצי הכוונה בשילוט 1 עד 5

   תכנון חיצי הכוונה בשילוט 1 עד 5

  הנחיות תכנון תאורה

  • עדכון הנחיות לתכנון גשרי שילוט - תאורה

   עדכון הנחיות לתכנון גשרי שילוט - תאורה

  הנחיות תכנון תחבורה ציבורית

  • הנחיות לתכנון נתצ בשול או נתצ ייעודי בדרכים בין עירוניות

   הנחיות לתכנון נתצ בשול או נתצ ייעודי בדרכים בין עירוניות

  • נספח B להנחיות

   נספח B להנחיות

  • הנחיות משרד התחבורה לתכנון שול לתחבורה ציבורית בדרכים בין עירוניות

  הנחיות תכנון תכן מבנה וקרקע

  • בחינת היישום של תכנון מיסעות Perpetual Pavements בישראל

   בחינת היישום של תכנון מיסעות Perpetual Pavements בישראל

  • הנחיות לקביעת עובי והרכב שכבות מיסעה חדשה על גבי שתית בעלת פרופיל חוזק בלתי אחיד

   הנחיות לקביעת עובי והרכב שכבות מיסעה חדשה על גבי שתית בעלת פרופיל חוזק בלתי אחיד

  • הנחיות לתכינת המבנה של מיסעות אספלטיות בין עירוניות

   הנחיות לתכינת המבנה של מיסעות אספלטיות בין עירוניות

  • מחזור תערובות אספלט בתהליך קר במפעל אספלט

   מחזור תערובות אספלט בתהליך קר במפעל אספלט

  הנחיות תכנון תכנון סטטוטורי

  • הנחיות לעריכת מסמכי תכנית סטטוטורית

   הנחיות לעריכת מסמכי תכנית סטטוטורית

  • נספח א - טבלאות מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי

   נספח א - טבלאות מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי

  • נספח ב - טופס בקרה מסמכים סטטוטוריים

   נספח ב - טופס בקרה מסמכים סטטוטוריים

  הנחיות תכנון תנועה

  • אב טיפוס לדוח תנועתי

   אב טיפוס לדוח תנועתי

  • הנחיות ודגשים למתכנני הסדרי תנועה זמניים

   הנחיות ודגשים למתכנני הסדרי תנועה זמניים

  • הנחיות לתכנון מעברי חירום

   הנחיות לתכנון מעברי חירום

  • נספח A - טבלת חישוב נתוני תנועה

   נספח A - טבלת חישוב נתוני תנועה

  • נתוני תנועה לסביבה ומבנה

   נתוני תנועה לסביבה ומבנה