car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימות שני נתיבים
 • חסימת נתבי לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימות שני נתיבים
 • חסימת נתבי לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין

מגדיר משימות

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  מגדיר משימות ותוצרים למנהל הפרויקט

  מגדיר משימות ותוצרים למתכנן

  מגדיר משימות מודדים