car icon

דיווחי תנועה

סגור

מגדיר משימות

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

    מגדיר משימות ותוצרים למנהל הפרויקט

    מגדיר משימות ותוצרים למתכנן

    מגדיר משימות מודדים