car icon

Trafic Report

Close
  • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
  • camera icon
  • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
  • camera icon

מגדיר משימות

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

    מגדיר משימות ותוצרים למנהל הפרויקט

    מגדיר משימות ותוצרים למתכנן

    מגדיר משימות מודדים