car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
 • camera icon
 • camera icon
 • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
 • camera icon
 • camera icon

פרטים סטנדרטיים

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך גשרי שילוט - מסגרת

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך גשרי שילוט- שילוט זיזי

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 01 - הנחיות

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 02 – מעבירים תחתיים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 03 – תעלות ניקוז

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 04 – קירות תומכים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 05 – קירות אקוסטיים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 06 – ביסוס לעמודי תאורה

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך

  פרק 07 – ביסוס גשרים, פרק 08 – נציבי קצה, פרק 09 – נציבי ביניים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 10 – מיסעות גשרים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרךפרק 11 – מעקים גשרים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 12 – תפרי התפשטות

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 13 – סמכים

  פרטים סטנדרטיים גדר רשת אוסטרלית

  פרטים סטנדרטיים השקיה

  פרטים סטנדרטיים חשמל ותאורה

  פרטים סטנדרטיים מעקות להולכי רגל

  פרטים סטנדרטיים נוף

  פרטים סטנדרטיים ניקוז

  פרטים סטנדרטיים תנועה, כבישים, גיאוטכניקה ומערכות