logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

CAD STANDARD

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  CAD STANDARD

  • גופנים - מהדורה 2011-05-01 קבצים של פונטים המאושרים למפרט CAD

   גופנים - מהדורה 2011-05-01 קבצים של פונטים המאושרים למפרט CAD

  • גיליון הסדרי תנועה זמניים - לדוגמא

   גיליון הסדרי תנועה זמניים - לדוגמא

  • מפרט CAD מהדורה 15-5-2014 חומר הקובע את הכללים בהם יש לעמוד לשרטוטי CAD אשר מוגשים לחברה הלאומית לדרכים כחומר תכנוני או חומר As Made

   מפרט CAD מהדורה 15-5-2014 חומר הקובע את הכללים בהם יש לעמוד לשרטוטי CAD אשר מוגשים לחברה הלאומית לדרכים כחומר תכנוני או חומר As Made

  • ספריית סמלים (בלוקים)- מהדורה 2011-05-01 החומר כולל 1.ספריות בלוקים לפי תחומים בפורמט DWG. 2. רשימת בלוקים הסטנדרטית בפורמט XLS. 3. קובץ בפורמט DWG שמכיל את כל

   ספריית סמלים (בלוקים)- מהדורה 2011-05-01 החומר כולל 1.ספריות בלוקים לפי תחומים בפורמט DWG. 2. רשימת בלוקים הסטנדרטית בפורמט XLS. 3. קובץ בפורמט DWG שמכיל את כל

  • קבצי הגדרות Plot-Stamp מהדורה 2011-05-01 קבצים בפורמט PSS להכנסת Plot-Stamp לשרטוט

   קבצי הגדרות Plot-Stamp מהדורה 2011-05-01 קבצים בפורמט PSS להכנסת Plot-Stamp לשרטוט

  • קבצי הגדרות סוגי קווים מהדורה 2011-05-01 קבצים acad.lin Linetypes_2009-03-18.LIN

   קבצי הגדרות סוגי קווים מהדורה 2011-05-01 קבצים acad.lin Linetypes_2009-03-18.LIN

  • קבצי הגדרות עטים מהדורה 2011-05-01 קבצים בפורמט CTB הסטנדרטיים להכנת תכניות להדפסה בשחורלבן או בצבע שהוגדרו לפי גודל הגיליון

   קבצי הגדרות עטים מהדורה 2011-05-01 קבצים בפורמט CTB הסטנדרטיים להכנת תכניות להדפסה בשחורלבן או בצבע שהוגדרו לפי גודל הגיליון

  • קבצי טיפוסי עם המקרא לסוגיי קווים וצבעים של תאום תשתיות וכבישים להכנת קבצי בתחום כבישים ותאום מערכות. מהדורה 2014-03-03 - 1

   קבצי טיפוסי עם המקרא לסוגיי קווים וצבעים של תאום תשתיות וכבישים להכנת קבצי בתחום כבישים ותאום מערכות. מהדורה 2014-03-03 - 1

  • קבצי טיפוסי עם המקרא לסוגיי קווים וצבעים של תאום תשתיות וכבישים להכנת קבצי בתחום כבישים ותאום מערכות. מהדורה 2014-03-03 - 2

   קבצי טיפוסי עם המקרא לסוגיי קווים וצבעים של תאום תשתיות וכבישים להכנת קבצי בתחום כבישים ותאום מערכות. מהדורה 2014-03-03 - 2

  • קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3 לתחום סטטוטוריקה- מהדורה 2012-11-25 קובץ בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט – תחום סטטו

   קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3 לתחום סטטוטוריקה- מהדורה 2012-11-25 קובץ בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט – תחום סטטו

  • קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3,A4- מהדורה 2012-11-25 קבצים בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט - 2

   קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3,A4- מהדורה 2012-11-25 קבצים בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט - 2

  • קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3,A4- מהדורה 2012-11-25 קבצים בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט

   קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3,A4- מהדורה 2012-11-25 קבצים בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט

  • קובץ טיפוסי להכנת קבצים של כל התחומים למפרט CAD. מהדורה 2014-05-01

   קובץ טיפוסי להכנת קבצים של כל התחומים למפרט CAD. מהדורה 2014-05-01

  • קובץ רשימת קודים לספקים מהדורה 2011-05-01 קובץ רשימת קודים מאושרים לספקים (מתכננים) של נתיבי ישראל

   קובץ רשימת קודים לספקים מהדורה 2011-05-01 קובץ רשימת קודים מאושרים לספקים (מתכננים) של נתיבי ישראל

  • רשימת שכבות – מהדורה 2011-05-01 רשימת שכבות הסטנדרטית להכנת קבצי CAD לפי מפרט

   רשימת שכבות – מהדורה 2011-05-01 רשימת שכבות הסטנדרטית להכנת קבצי CAD לפי מפרט

  • רשימת תכניות - מהדורה 2012-07-04 דוגמה להכנת רשימת התכניות להגשת חומר ממוחשב לנתיבי ישראל

   רשימת תכניות - מהדורה 2012-07-04 דוגמה להכנת רשימת התכניות להגשת חומר ממוחשב לנתיבי ישראל

  • שימוש בדוגמא להסדרי תנועה זמניים - סרט

   שימוש בדוגמא להסדרי תנועה זמניים - סרט