car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין

הנחיות תכנון וביצוע

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  CAD STANDARD

  • גופנים - מהדורה 2011-05-01 קבצים של פונטים המאושרים למפרט CAD

   גופנים - מהדורה 2011-05-01 קבצים של פונטים המאושרים למפרט CAD

  • גיליון הסדרי תנועה זמניים - לדוגמא

   גיליון הסדרי תנועה זמניים - לדוגמא

  • מפרט CAD מהדורה 15-5-2014 חומר הקובע את הכללים בהם יש לעמוד לשרטוטי CAD אשר מוגשים לחברה הלאומית לדרכים כחומר תכנוני או חומר As Made

   מפרט CAD מהדורה 15-5-2014 חומר הקובע את הכללים בהם יש לעמוד לשרטוטי CAD אשר מוגשים לחברה הלאומית לדרכים כחומר תכנוני או חומר As Made

  • ספריית סמלים (בלוקים)- מהדורה 2011-05-01 החומר כולל 1.ספריות בלוקים לפי תחומים בפורמט DWG. 2. רשימת בלוקים הסטנדרטית בפורמט XLS. 3. קובץ בפורמט DWG שמכיל את כל

   ספריית סמלים (בלוקים)- מהדורה 2011-05-01 החומר כולל 1.ספריות בלוקים לפי תחומים בפורמט DWG. 2. רשימת בלוקים הסטנדרטית בפורמט XLS. 3. קובץ בפורמט DWG שמכיל את כל

  • קבצי הגדרות Plot-Stamp מהדורה 2011-05-01 קבצים בפורמט PSS להכנסת Plot-Stamp לשרטוט

   קבצי הגדרות Plot-Stamp מהדורה 2011-05-01 קבצים בפורמט PSS להכנסת Plot-Stamp לשרטוט

  • קבצי הגדרות סוגי קווים מהדורה 2011-05-01 קבצים acad.lin Linetypes_2009-03-18.LIN

   קבצי הגדרות סוגי קווים מהדורה 2011-05-01 קבצים acad.lin Linetypes_2009-03-18.LIN

  • קבצי הגדרות עטים מהדורה 2011-05-01 קבצים בפורמט CTB הסטנדרטיים להכנת תכניות להדפסה בשחורלבן או בצבע שהוגדרו לפי גודל הגיליון

   קבצי הגדרות עטים מהדורה 2011-05-01 קבצים בפורמט CTB הסטנדרטיים להכנת תכניות להדפסה בשחורלבן או בצבע שהוגדרו לפי גודל הגיליון

  • קבצי טיפוסי עם המקרא לסוגיי קווים וצבעים של תאום תשתיות וכבישים להכנת קבצי בתחום כבישים ותאום מערכות. מהדורה 2014-03-03 - 1

   קבצי טיפוסי עם המקרא לסוגיי קווים וצבעים של תאום תשתיות וכבישים להכנת קבצי בתחום כבישים ותאום מערכות. מהדורה 2014-03-03 - 1

  • קבצי טיפוסי עם המקרא לסוגיי קווים וצבעים של תאום תשתיות וכבישים להכנת קבצי בתחום כבישים ותאום מערכות. מהדורה 2014-03-03 - 2

   קבצי טיפוסי עם המקרא לסוגיי קווים וצבעים של תאום תשתיות וכבישים להכנת קבצי בתחום כבישים ותאום מערכות. מהדורה 2014-03-03 - 2

  • קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3 לתחום סטטוטוריקה- מהדורה 2012-11-25 קובץ בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט – תחום סטטו

   קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3 לתחום סטטוטוריקה- מהדורה 2012-11-25 קובץ בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט – תחום סטטו

  • קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3,A4- מהדורה 2012-11-25 קבצים בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט - 2

   קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3,A4- מהדורה 2012-11-25 קבצים בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט - 2

  • קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3,A4- מהדורה 2012-11-25 קבצים בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט

   קובץ גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת בפורמט A0,A2,A3,A4- מהדורה 2012-11-25 קבצים בפורמט DWG של גיליונות עם מסגרת ושדה כותרת שהוגדרו במפרט

  • קובץ טיפוסי להכנת קבצים של כל התחומים למפרט CAD. מהדורה 2014-05-01

   קובץ טיפוסי להכנת קבצים של כל התחומים למפרט CAD. מהדורה 2014-05-01

  • קובץ רשימת קודים לספקים מהדורה 2011-05-01 קובץ רשימת קודים מאושרים לספקים (מתכננים) של נתיבי ישראל

   קובץ רשימת קודים לספקים מהדורה 2011-05-01 קובץ רשימת קודים מאושרים לספקים (מתכננים) של נתיבי ישראל

  • רשימת שכבות – מהדורה 2011-05-01 רשימת שכבות הסטנדרטית להכנת קבצי CAD לפי מפרט

   רשימת שכבות – מהדורה 2011-05-01 רשימת שכבות הסטנדרטית להכנת קבצי CAD לפי מפרט

  • רשימת תכניות - מהדורה 2012-07-04 דוגמה להכנת רשימת התכניות להגשת חומר ממוחשב לנתיבי ישראל

   רשימת תכניות - מהדורה 2012-07-04 דוגמה להכנת רשימת התכניות להגשת חומר ממוחשב לנתיבי ישראל

  • שימוש בדוגמא להסדרי תנועה זמניים - סרט

   שימוש בדוגמא להסדרי תנועה זמניים - סרט

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך גשרי שילוט - מסגרת

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך גשרי שילוט- שילוט זיזי

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 01 - הנחיות

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 02 – מעבירים תחתיים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 03 – תעלות ניקוז

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 04 – קירות תומכים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 05 – קירות אקוסטיים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 06 – ביסוס לעמודי תאורה

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך

  פרק 07 – ביסוס גשרים, פרק 08 – נציבי קצה, פרק 09 – נציבי ביניים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 10 – מיסעות גשרים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרךפרק 11 – מעקים גשרים

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 12 – תפרי התפשטות

  אוגדן פרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך פרק 13 – סמכים

  בקרה עצמית תכנון

  הנחיות תכנון בטיחות

  • בחינת הפוטנציאל הבטיחותי של מערכות

   בחינת הפוטנציאל הבטיחותי של מערכות

  • תקן ישראלי 2142 חלק 2 - בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים

   תקן ישראלי 2142 חלק 2 - בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים

  הנחיות תכנון גיאומטריה

  • הנחיות כלליות לתכנון שיבלי אופניים ברשת אופני דן

   הנחיות כלליות לתכנון שיבלי אופניים ברשת אופני דן

  • הנחיות לבחינה ומתן דרכי שירות ונגישות לשטחים גובלים

   הנחיות לבחינה ומתן דרכי שירות ונגישות לשטחים גובלים

  • הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכי אחזקה ודרכים חקלאיות

   הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכי אחזקה ודרכים חקלאיות

  • מעבר מטענים חורגים - מפה

   מעבר מטענים חורגים - מפה

  • תכנון חתך לאורך במחברים וברמפות

   תכנון חתך לאורך במחברים וברמפות

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 1, אפריל 2018

  הנחיות תכנון גיאומטריה - כרך 2

  • הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין-עירוניות, צמתים ומחלפים - תכן גיאומטרי של צמתים

   הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין-עירוניות, צמתים ומחלפים - תכן גיאומטרי של צמתים

  הנחיות תכנון הידרולוגיה-ניקוז

  הנחיות תכנון כללי

  • שינויי תכנון לאחר אישור החברה וטיפול באי התאמה בגין ביצוע שונה מהתכנון המאושר

   שינויי תכנון לאחר אישור החברה וטיפול באי התאמה בגין ביצוע שונה מהתכנון המאושר

  הנחיות תכנון מבנים

  הנחיות תכנון מנהרות

  הנחיות תכנון מפגש כביש ומסילה

  • הנחיות לתכנון חציית הולכי רגל במפגשי מסילת ברזל

   הנחיות לתכנון חציית הולכי רגל במפגשי מסילת ברזל

  • הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל - דצמבר 2012

   הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל - דצמבר 2012

  הנחיות תכנון מקרקעין

  • פרסום גושים וחלקות לרווחת הציבור

   פרסום גושים וחלקות לרווחת הציבור

  הנחיות תכנון נגישות

  הנחיות תכנון ניהול ובקרת תנועה

  הנחיות תכנון סביבה, אדריכלות ונוף

  הנחיות תכנון שבילי אופניים

  • תכנית אב לשבילי אופניים - דרום

   תכנית אב לשבילי אופניים - דרום

  • תכנית אב לשבילי אופניים - מרכז

   תכנית אב לשבילי אופניים - מרכז

  • תכנית אב לשבילי אופניים - צפון

   תכנית אב לשבילי אופניים - צפון

  • תכנית אב לשבילי אופניים ליוממות בדרכים בינעירוניות

   תכנית אב לשבילי אופניים ליוממות בדרכים בינעירוניות

  הנחיות תכנון שילוט

  • הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין עירוניות מהדורה 2016

   הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין עירוניות מהדורה 2016

  הנחיות תכנון שילוט מוקדם - עזרים לתכנון

  • הנחיות למיספור שילוט

   הנחיות למיספור שילוט

  • מחלף לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

   מחלף לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

  • ניתוח תכנון שילוט - מסמך מסגרת

   ניתוח תכנון שילוט - מסמך מסגרת

  • צומת לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

   צומת לדוגמא - תכנון שילוט מוקדם

  • רשימת פרטי צמתים מהדורה 03.2016

   רשימת פרטי צמתים מהדורה 03.2016

  • שילוט הכוונה לדרך מס' 6

   שילוט הכוונה לדרך מס' 6

  הנחיות תכנון שילוט מפורט - עזרים לתכנון

  • מסרים נפוצים בשילוט באתרי החברה

   מסרים נפוצים בשילוט באתרי החברה

  • קבצי יצור לתכנון מורה דרך

   קבצי יצור לתכנון מורה דרך

  • קבצי תכנון מפורט למספרי דרך

   קבצי תכנון מפורט למספרי דרך

  • קבצי תכנון מפורט למרחק בשלטים

   קבצי תכנון מפורט למרחק בשלטים

  • קבצי תמרורים עפי לוח התמרורים 2010 - מכתב הפניה

   קבצי תמרורים עפי לוח התמרורים 2010 - מכתב הפניה

  • תכנון חיצי הכוונה בשילוט 1 עד 5

   תכנון חיצי הכוונה בשילוט 1 עד 5

  הנחיות תכנון תאורה

  • עדכון הנחיות לתכנון גשרי שילוט - תאורה

   עדכון הנחיות לתכנון גשרי שילוט - תאורה

  הנחיות תכנון תחבורה ציבורית

  הנחיות תכנון תכן מבנה וקרקע

  • בחינת היישום של תכנון מיסעות Perpetual Pavements בישראל

   בחינת היישום של תכנון מיסעות Perpetual Pavements בישראל

  • הנחיות לקביעת עובי והרכב שכבות מיסעה חדשה על גבי שתית בעלת פרופיל חוזק בלתי אחיד

   הנחיות לקביעת עובי והרכב שכבות מיסעה חדשה על גבי שתית בעלת פרופיל חוזק בלתי אחיד

  • הנחיות לתכינת המבנה של מיסעות אספלטיות בין עירוניות

   הנחיות לתכינת המבנה של מיסעות אספלטיות בין עירוניות

  • מחזור תערובות אספלט בתהליך קר במפעל אספלט

   מחזור תערובות אספלט בתהליך קר במפעל אספלט

  הנחיות תכנון תכנון סטטוטורי

  • הנחיות לעריכת מסמכי תכנית סטטוטורית

   הנחיות לעריכת מסמכי תכנית סטטוטורית

  • נספח א - טבלאות מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי

   נספח א - טבלאות מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי

  • נספח ב - טופס בקרה מסמכים סטטוטוריים

   נספח ב - טופס בקרה מסמכים סטטוטוריים

  הנחיות תכנון תנועה

  • אב טיפוס לדוח תנועתי

   אב טיפוס לדוח תנועתי

  • הנחיות ודגשים למתכנני הסדרי תנועה זמניים

   הנחיות ודגשים למתכנני הסדרי תנועה זמניים

  • הנחיות לתכנון מעברי חירום

   הנחיות לתכנון מעברי חירום

  • נספח A - טבלת חישוב נתוני תנועה

   נספח A - טבלת חישוב נתוני תנועה

  • נתוני תנועה לסביבה ומבנה

   נתוני תנועה לסביבה ומבנה

  טפסים ביצוע

  טפסים סביבה - איכות אוויר

  • בקשה למתן שירותי ניטור אוויר

   בקשה למתן שירותי ניטור אוויר

  • טופס בקשה למתן שירותי בקרת ניטור איכות אוויר

   טופס בקשה למתן שירותי בקרת ניטור איכות אוויר

  • כתב כמויות להקמת תחנת ניטור ותפעולה - למילוי עי מנהפ

   כתב כמויות להקמת תחנת ניטור ותפעולה - למילוי עי מנהפ

  • תבנית להוצאת הוראת התחלת עבודת בקרת ניטור

   תבנית להוצאת הוראת התחלת עבודת בקרת ניטור

  טפסים תכנון

  מגדיר משימות ותוצרים למנהל הפרויקט

  מגדיר משימות ותוצרים למתכנן

  מגדיר משימות מודדים

  פרטים סטנדרטיים גדר רשת אוסטרלית

  פרטים סטנדרטיים השקיה

  פרטים סטנדרטיים חשמל ותאורה

  פרטים סטנדרטיים מעקות להולכי רגל

  פרטים סטנדרטיים נוף

  פרטים סטנדרטיים ניקוז

  פרטים סטנדרטיים תנועה, כבישים, גיאוטכניקה ומערכות