logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

התקשרויות ותעריפים

התקשרויות מול ספקים

  הבהרה: ככל שיש הצמדה בתנאי החוזה יהיה זה בהתאם למפורט להלן: ההצמדה למדד המחירים לצרכן הינה בהתאם למדד הבסיס בגרסת ספר התעריפים הרלוונטי  ועד למועד מתן השירות בפועל ובכפוף להסכם התפעולי החדש בין חברת נתיבי ישראל למשרד האוצר (מחודש נובמבר 2017).

  לאור חידוש ההסכם התפעולי בין חברת נתיבי ישראל למשרד האוצר, שונה מנגנון ההצמדה בין החברה למדינה, באופן שתקציב הפרויקטים מוצמד החל מעליה או ירידה של 4% במדד המצטבר בפרויקט.

  בהתאם לאמור וכפי שהופץ במסמך התקשור מיום 9/1/2018, התאימה חברת נתיבי ישראל את מנגנון ההצמדה אל מול ספקיה באופן דומה ומשכך ההצמדה תתבצע בכלל החוזים החל מעליה או ירידה של 4% במדד המצטבר ובהתאם לתנאי החוזה.

  הנחיות לניהול חוזה תכנון

  • קובץ הנחיות לניהול חוזי תכנון

   קובץ הנחיות לניהול חוזי תכנון

  מעברי שלב, מימוש שלב ב, עדכון תכולה ורה-תכנון

  גיליון הזנה

  • גליון הזנה לתעריף הדמיות

   גליון הזנה לתעריף הדמיות

  • גליון הזנה לתעריף מדידות לצורכי תכנון

   גליון הזנה לתעריף מדידות לצורכי תכנון

  • גיליון חישוב תאורה מערכות ותשתיות חשמל

   גיליון חישוב תאורה מערכות ותשתיות חשמל

  • גיליון חישוב אלקטרוניקה של רמזורים

   גיליון חישוב אלקטרוניקה של רמזורים

  כללי

  • טופס אמות מידה

   טופס אמות מידה

  • מנגנון לחישוב תמורה בגין העתקות אור

   מנגנון לחישוב תמורה בגין העתקות אור

  • יצירת התקשרות - בקרת כמויות

   יצירת התקשרות - בקרת כמויות

  • יצירת התקשרות - יועץ הפקעות

   יצירת התקשרות - יועץ הפקעות

  • יצירת התקשרות - בקרת לוז

   יצירת התקשרות - בקרת לוז

  • יצירת התקשרות - מנהל הא

   יצירת התקשרות - מנהל הא

  • יצירת התקשרות - מנהפ

   יצירת התקשרות - מנהפ

  • הוראת שינוי מנהל פרויקט

   הוראת שינוי מנהל פרויקט

  • יצירת התקשרות - חדשה ייעוץ

   יצירת התקשרות - חדשה ייעוץ

  • טופס סגירת חוזה

   טופס סגירת חוזה

  • טופס פניה להתקשרות חדשה - שמאות

   טופס פניה להתקשרות חדשה - שמאות

  • טופס פניה להתקשרות המשכית - שמאות

   טופס פניה להתקשרות המשכית - שמאות

  • הוראת שינוי מימוש שלב בחוזה

   הוראת שינוי מימוש שלב בחוזה

  • רשימת המאגרים והספקים הרשומים במאגרי חברת נתיבי ישראל

  • בקשה להכללת ספק במאגר

   בקשה להכללת ספק במאגר

  • טופס פרטי ספק שאינו כלול במאגר

   טופס פרטי ספק שאינו כלול במאגר

  • בקשה להכללה במאגר ניהול פרוייקטים

   בקשה להכללה במאגר ניהול פרוייקטים

  • נספח לבקשת מינוי מנהל פרויקט

   נספח לבקשת מינוי מנהל פרויקט

  • טופס פנייה לוועדה - יצירת התקשרות עם מתכנן

   טופס פנייה לוועדה - יצירת התקשרות עם מתכנן

  • הצהרת ניגוד עניינים

   הצהרת ניגוד עניינים

  • אופן שימוש במאגרי מכרזי החברה לפי מקצועות התכנון

   אופן שימוש במאגרי מכרזי החברה לפי מקצועות התכנון

  • טבלת ריכוז מאגרים ומכרזים במקצועות התכנון

   טבלת ריכוז מאגרים ומכרזים במקצועות התכנון

  מדריכים

  מחירון העתקות אור מכרז 157/16

  • מחירון מרחב דרום - קבוצת העתקות – חוזה 4600004084

   מחירון מרחב דרום - קבוצת העתקות – חוזה 4600004084

  • מחירון מרחב מרכז ויוש – דף אור – חוזה 4600004082

   מחירון מרחב מרכז ויוש – דף אור – חוזה 4600004082

  • מחירון מרחב צפון – דף אור – חוזה 4600004083

   מחירון מרחב צפון – דף אור – חוזה 4600004083

  מקדמי שיפועים

  • טבלת מקדמי שיפועים לפי כבישים

   טבלת מקדמי שיפועים לפי כבישים

  תעריפי מדידות

  תעריפי שכר טרחה

  תעריפי תכנון היסטוריים

  • הבהרות לתעריף תכנון גרסאת 02.2012

   הבהרות לתעריף תכנון גרסאת 02.2012

  • ספר תעריפים לתכנון- גרסת אוגוסט 2007

   ספר תעריפים לתכנון- גרסת אוגוסט 2007

  • ספר תעריפים לתכנון- גרסת נובמבר 2010

   ספר תעריפים לתכנון- גרסת נובמבר 2010

  • ספר תעריפים לתכנון-גרסת מרץ 2009

   ספר תעריפים לתכנון-גרסת מרץ 2009

  • עדכון תעריף תכנון סביבתי ועריכת תסקיר - יוני 2013

   עדכון תעריף תכנון סביבתי ועריכת תסקיר - יוני 2013

  • תעריף לתכנון תאורה

   תעריף לתכנון תאורה

  • תעריפי תכנון מעודכנים לפרקים - כללי, מוביל, גיאומטריה, תנועה, שילוט, ניקוז, נוף ופרק שינוים - פברואר 2012

   תעריפי תכנון מעודכנים לפרקים - כללי, מוביל, גיאומטריה, תנועה, שילוט, ניקוז, נוף ופרק שינוים - פברואר 2012

  • תעריף לביצוע סקירה ראשונית לגשרים ומבני דרך- גרסת דצמבר 2010

  • תעריף אוורור מאושר

   תעריף אוורור מאושר

  • תעריף אוורור במנהרות

   תעריף אוורור במנהרות

  תעריפים מעודכנים

  מדריכי הגשה- שכ"ט

  • מאסטר תוכניות אורכים סטנדרטיות למקצועות האורך- PDF

  • מאסטר תוכניות אורכים סטנדרטיות למקצועות האורך- DWF

  • מאסטר תוכניות אורכים סטנדרטיות למקצועות האורך- DWG