car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימות לסירוגין עד שעה 14:00

התקשרויות ותעריפים

התקשרויות מול ספקים

  הבהרה: ככל שיש הצמדה בתנאי החוזה יהיה זה בהתאם למפורט להלן: ההצמדה למדד המחירים לצרכן הינה בהתאם למדד הבסיס בגרסת ספר התעריפים הרלוונטי  ועד למועד מתן השירות בפועל ובכפוף להסכם התפעולי החדש בין חברת נתיבי ישראל למשרד האוצר (מחודש נובמבר 2017).

  לאור חידוש ההסכם התפעולי בין חברת נתיבי ישראל למשרד האוצר, שונה מנגנון ההצמדה בין החברה למדינה, באופן שתקציב הפרויקטים מוצמד החל מעליה או ירידה של 4% במדד המצטבר בפרויקט.

  בהתאם לאמור וכפי שהופץ במסמך התקשור מיום 9/1/2018, התאימה חברת נתיבי ישראל את מנגנון ההצמדה אל מול ספקיה באופן דומה ומשכך ההצמדה תתבצע בכלל החוזים החל מעליה או ירידה של 4% במדד המצטבר ובהתאם לתנאי החוזה.

  הנחיות לניהול חוזה תכנון

  • קובץ הנחיות לניהול חוזי תכנון

   קובץ הנחיות לניהול חוזי תכנון

  מעברי שלב, מימוש שלב ב, עדכון תכולה ורה-תכנון

  גיליון הזנה

  • גליון הזנה לתעריף הדמיות

   גליון הזנה לתעריף הדמיות

  • גליון הזנה לתעריף מדידות לצורכי תכנון

   גליון הזנה לתעריף מדידות לצורכי תכנון

  • גיליון חישוב תאורה מערכות ותשתיות חשמל

   גיליון חישוב תאורה מערכות ותשתיות חשמל

  • גיליון חישוב אלקטרוניקה של רמזורים

   גיליון חישוב אלקטרוניקה של רמזורים

  כללי

  • טופס אמות מידה

   טופס אמות מידה

  • מנגנון לחישוב תמורה בגין העתקות אור

   מנגנון לחישוב תמורה בגין העתקות אור

  • יצירת התקשרות - בקרת כמויות

   יצירת התקשרות - בקרת כמויות

  • יצירת התקשרות - יועץ הפקעות

   יצירת התקשרות - יועץ הפקעות

  • יצירת התקשרות - בקרת לוז

   יצירת התקשרות - בקרת לוז

  • יצירת התקשרות - מנהל הא

   יצירת התקשרות - מנהל הא

  • יצירת התקשרות - מנהפ

   יצירת התקשרות - מנהפ

  • הוראת שינוי מנהל פרויקט

   הוראת שינוי מנהל פרויקט

  • יצירת התקשרות - חדשה ייעוץ

   יצירת התקשרות - חדשה ייעוץ

  • טופס סגירת חוזה

   טופס סגירת חוזה

  • טופס פניה להתקשרות חדשה - שמאות

   טופס פניה להתקשרות חדשה - שמאות

  • טופס פניה להתקשרות המשכית - שמאות

   טופס פניה להתקשרות המשכית - שמאות

  • הוראת שינוי מימוש שלב בחוזה

   הוראת שינוי מימוש שלב בחוזה

  • רשימת המאגרים והספקים הרשומים במאגרי חברת נתיבי ישראל

  • בקשה להכללת ספק במאגר

   בקשה להכללת ספק במאגר

  • טופס פרטי ספק שאינו כלול במאגר

   טופס פרטי ספק שאינו כלול במאגר

  • בקשה להכללה במאגר ניהול פרוייקטים

   בקשה להכללה במאגר ניהול פרוייקטים

  • נספח לבקשת מינוי מנהל פרויקט

   נספח לבקשת מינוי מנהל פרויקט

  • טופס פנייה לוועדה - יצירת התקשרות עם מתכנן

   טופס פנייה לוועדה - יצירת התקשרות עם מתכנן

  • הצהרת ניגוד עניינים

   הצהרת ניגוד עניינים

  • אופן שימוש במאגרי מכרזי החברה לפי מקצועות התכנון

   אופן שימוש במאגרי מכרזי החברה לפי מקצועות התכנון

  • טבלת ריכוז מאגרים ומכרזים במקצועות התכנון

   טבלת ריכוז מאגרים ומכרזים במקצועות התכנון

  מדריכים

  מחירון העתקות אור מכרז 157/16

  • מחירון מרחב דרום - קבוצת העתקות – חוזה 4600004084

   מחירון מרחב דרום - קבוצת העתקות – חוזה 4600004084

  • מחירון מרחב מרכז ויוש – דף אור – חוזה 4600004082

   מחירון מרחב מרכז ויוש – דף אור – חוזה 4600004082

  • מחירון מרחב צפון – דף אור – חוזה 4600004083

   מחירון מרחב צפון – דף אור – חוזה 4600004083

  מקדמי שיפועים

  • טבלת מקדמי שיפועים לפי כבישים

   טבלת מקדמי שיפועים לפי כבישים

  תעריפי מדידות

  • בקשה לאישור תעריף מדידות למיגון אקוסטי דירתי

   בקשה לאישור תעריף מדידות למיגון אקוסטי דירתי

  • תעריף מדידות בתחום הבטחת איכות

   תעריף מדידות בתחום הבטחת איכות

  • תעריף מדידות לצורך רישום תצר

   תעריף מדידות לצורך רישום תצר

  • תעריף מדידות לצורכי הפקעות

   תעריף מדידות לצורכי הפקעות

  • תעריף מדידות לצרכי תכנון

   תעריף מדידות לצרכי תכנון

  תעריפי שכר טרחה

  תעריפי תכנון היסטוריים

  • הבהרות לתעריף תכנון גרסאת 02.2012

   הבהרות לתעריף תכנון גרסאת 02.2012

  • ספר תעריפים לתכנון- גרסת אוגוסט 2007

   ספר תעריפים לתכנון- גרסת אוגוסט 2007

  • ספר תעריפים לתכנון- גרסת נובמבר 2010

   ספר תעריפים לתכנון- גרסת נובמבר 2010

  • ספר תעריפים לתכנון-גרסת מרץ 2009

   ספר תעריפים לתכנון-גרסת מרץ 2009

  • עדכון תעריף תכנון סביבתי ועריכת תסקיר - יוני 2013

   עדכון תעריף תכנון סביבתי ועריכת תסקיר - יוני 2013

  • תעריף לתכנון תאורה

   תעריף לתכנון תאורה

  • תעריפי תכנון מעודכנים לפרקים - כללי, מוביל, גיאומטריה, תנועה, שילוט, ניקוז, נוף ופרק שינוים - פברואר 2012

   תעריפי תכנון מעודכנים לפרקים - כללי, מוביל, גיאומטריה, תנועה, שילוט, ניקוז, נוף ופרק שינוים - פברואר 2012

  תעריפים מעודכנים

  • בטיחות אש במנהרות 09.2016

   בטיחות אש במנהרות 09.2016

  • החלטת וועדת מכרזים מומחים 02-102-14 הפחתת התעריף לפרויקטים מוקדי סיכון וקטנים

   החלטת וועדת מכרזים מומחים 02-102-14 הפחתת התעריף לפרויקטים מוקדי סיכון וקטנים

  • עדכון בדבר תעריף מנהרות ואדריכלות מנהרות - 11.04.2018

   עדכון בדבר תעריף מנהרות ואדריכלות מנהרות - 11.04.2018

  • עדכון תעריף תכנון מיום 24.01.2016

   עדכון תעריף תכנון מיום 24.01.2016

  • תכנון ביסוס מעודכן צמוד 08.13

   תכנון ביסוס מעודכן צמוד 08.13

  • תעריף אוורור במנהרות

   תעריף אוורור במנהרות

  • תעריף אוורור מאושר

   תעריף אוורור מאושר

  • תעריף התקשרויות עם יועצים

   תעריף התקשרויות עם יועצים

  • תעריף יועץ מיקורסימולציה

   תעריף יועץ מיקורסימולציה

  • תעריף לביצוע סקירה ראשונית לגשרים ומבני דרך- גרסת דצמבר 2010

   תעריף לביצוע סקירה ראשונית לגשרים ומבני דרך- גרסת דצמבר 2010

  • תעריף לטיפול בעצים בוגרים

   תעריף לטיפול בעצים בוגרים

  • תעריף ליועץ נגישות

   תעריף ליועץ נגישות

  • תעריף לתכנון קונסטרוקציה 4.2017

   תעריף לתכנון קונסטרוקציה 4.2017

  • תעריף לתכנון רמזורים

   תעריף לתכנון רמזורים

  • תעריף מתאם מנהרת תשתיות

   תעריף מתאם מנהרת תשתיות

  • תעריף שכר טרחה להבטחת איכות בתכנון

   תעריף שכר טרחה להבטחת איכות בתכנון

  • תעריף תכן מבנה 09.2016

   תעריף תכן מבנה 09.2016

  • תעריף תכנון מדד 8 2013

   תעריף תכנון מדד 8 2013

  • תעריפים להעסקת יועצי חול בתחום (ITS)

   תעריפים להעסקת יועצי חול בתחום (ITS)

  • תעריפים להעסקת יועצים בתחום מערכות תחבורה חכמות (ITS)

   תעריפים להעסקת יועצים בתחום מערכות תחבורה חכמות (ITS)

  • תעריפים לשירותי תרגום

   תעריפים לשירותי תרגום

  • עדכון אודות שינויים בתהליכי עבודה במחלקת שכר טרחה מספר - 1

  • עדכון בדבר שינוי במתכונת עבודה- מחלקת שכר טרחה

  • מקדמי קושי (קרקע) בשכט - מתכננים ומנהפ- טפסים

  • מנהרות בכרייה תעריף חדש- גרסת 82013

  • מנהרות בכרייה 2019- מדד 12016

  • תוספת מחיר קידוח אופקי לתעריף מים וביוב תקשורת וחשמל

  • תכנון סופי קונסטרוקציה- החלטה מיום 22 במרץ 2015

  • תאורה וחשמל- מכתב עדכון תעריף

  • תעריף תאורה וחשמל אפריל 2020- עדכון תעריף

  • תעריף שרותי יועץ הפקעות מעודכן מאי 2020

  • תעריף שרותי שמאות מעודכן מאי 2020