brand
car icon

דיווחי תנועה

סגור
התקשרויות ותעריפים

התקשרויות ותעריפים

התקשרויות מול ספקים

הנחיות לניהול חוזה תכנון

 • קובץ הנחיות לניהול חוזי תכנון

  קובץ הנחיות לניהול חוזי תכנון

מעברי שלב, מימוש שלב ב, עדכון תכולה ורה-תכנון

גיליון הזנה

 • גליון הזנה לתעריף הדמיות

  גליון הזנה לתעריף הדמיות

 • גליון הזנה לתעריף מדידות לצורכי תכנון

  גליון הזנה לתעריף מדידות לצורכי תכנון

 • גיליון חישוב תאורה מערכות ותשתיות חשמל

  גיליון חישוב תאורה מערכות ותשתיות חשמל

 • גיליון חישוב אלקטרוניקה של רמזורים

  גיליון חישוב אלקטרוניקה של רמזורים

כללי

 • טופס אמות מידה

  טופס אמות מידה

 • מנגנון לחישוב תמורה בגין העתקות אור

  מנגנון לחישוב תמורה בגין העתקות אור

 • יצירת התקשרות - בקרת כמויות

  יצירת התקשרות - בקרת כמויות

 • יצירת התקשרות - יועץ הפקעות

  יצירת התקשרות - יועץ הפקעות

 • יצירת התקשרות - בקרת לוז

  יצירת התקשרות - בקרת לוז

 • יצירת התקשרות - מנהל הא

  יצירת התקשרות - מנהל הא

 • יצירת התקשרות - מנהפ

  יצירת התקשרות - מנהפ

 • הוראת שינוי מנהל פרויקט

  הוראת שינוי מנהל פרויקט

 • יצירת התקשרות - חדשה ייעוץ

  יצירת התקשרות - חדשה ייעוץ

 • טופס סגירת חוזה

  טופס סגירת חוזה

 • טופס פניה להתקשרות חדשה - שמאות

  טופס פניה להתקשרות חדשה - שמאות

 • טופס פניה להתקשרות המשכית - שמאות

  טופס פניה להתקשרות המשכית - שמאות

 • הוראת שינוי מימוש שלב בחוזה

  הוראת שינוי מימוש שלב בחוזה

 • רשימת ספקים שרשומים במאגרי החברה

  רשימת ספקים שרשומים במאגרי החברה

 • בקשה להכללת ספק במאגר

  בקשה להכללת ספק במאגר

 • טופס פרטי ספק שאינו כלול במאגר

  טופס פרטי ספק שאינו כלול במאגר

 • בקשה להכללה במאגר ניהול פרוייקטים

  בקשה להכללה במאגר ניהול פרוייקטים

 • נספח לבקשת מינוי מנהל פרויקט

  נספח לבקשת מינוי מנהל פרויקט

 • טופס פנייה לוועדה - יצירת התקשרות עם מתכנן

  טופס פנייה לוועדה - יצירת התקשרות עם מתכנן

 • הצהרת ניגוד עניינים

  הצהרת ניגוד עניינים

 • אופן שימוש במאגרי מכרזי החברה לפי מקצועות התכנון

  אופן שימוש במאגרי מכרזי החברה לפי מקצועות התכנון

 • טבלת ריכוז מאגרים ומכרזים במקצועות התכנון

  טבלת ריכוז מאגרים ומכרזים במקצועות התכנון

מדריכים

מחירון העתקות אור מכרז 157/16

 • מחירון מרחב דרום - קבוצת העתקות – חוזה 4600004084

  מחירון מרחב דרום - קבוצת העתקות – חוזה 4600004084

 • מחירון מרחב מרכז ויוש – דף אור – חוזה 4600004082

  מחירון מרחב מרכז ויוש – דף אור – חוזה 4600004082

 • מחירון מרחב צפון – דף אור – חוזה 4600004083

  מחירון מרחב צפון – דף אור – חוזה 4600004083

מקדמי שיפועים

 • טבלת מקדמי שיפועים לפי כבישים

  טבלת מקדמי שיפועים לפי כבישים

תעריפי מדידות

 • בקשה לאישור תעריף מדידות למיגון אקוסטי דירתי

  בקשה לאישור תעריף מדידות למיגון אקוסטי דירתי

 • מחירון מדידות באחזקה

  מחירון מדידות באחזקה

 • תעריף מדידות בתחום הבטחת איכות

  תעריף מדידות בתחום הבטחת איכות

 • תעריף מדידות לצורך רישום תצר

  תעריף מדידות לצורך רישום תצר

 • תעריף מדידות לצורכי הפקעות

  תעריף מדידות לצורכי הפקעות

 • תעריף מדידות לצרכי תכנון

  תעריף מדידות לצרכי תכנון

תעריפי שכר טרחה

תעריפי תכנון היסטוריים

 • הבהרות לתעריף תכנון גרסאת 02.2012

  הבהרות לתעריף תכנון גרסאת 02.2012

 • ספר תעריפים לתכנון- גרסת אוגוסט 2007

  ספר תעריפים לתכנון- גרסת אוגוסט 2007

 • ספר תעריפים לתכנון- גרסת נובמבר 2010

  ספר תעריפים לתכנון- גרסת נובמבר 2010

 • ספר תעריפים לתכנון-גרסת מרץ 2009

  ספר תעריפים לתכנון-גרסת מרץ 2009

 • עדכון תעריף תכנון סביבתי ועריכת תסקיר - יוני 2013

  עדכון תעריף תכנון סביבתי ועריכת תסקיר - יוני 2013

 • תעריף לתכנון תאורה

  תעריף לתכנון תאורה

 • תעריפי תכנון מעודכנים לפרקים - כללי, מוביל, גיאומטריה, תנועה, שילוט, ניקוז, נוף ופרק שינוים - פברואר 2012

  תעריפי תכנון מעודכנים לפרקים - כללי, מוביל, גיאומטריה, תנועה, שילוט, ניקוז, נוף ופרק שינוים - פברואר 2012

תעריפים מעודכנים

 • בטיחות אש במנהרות 09.2016

  בטיחות אש במנהרות 09.2016

 • החלטת וועדת מכרזים מומחים 02-102-14 הפחתת התעריף לפרויקטים מוקדי סיכון וקטנים

  החלטת וועדת מכרזים מומחים 02-102-14 הפחתת התעריף לפרויקטים מוקדי סיכון וקטנים

 • עדכון בדבר תעריף מנהרות ואדריכלות מנהרות - 11.04.2018

  עדכון בדבר תעריף מנהרות ואדריכלות מנהרות - 11.04.2018

 • עדכון תעריף תכנון מיום 24.01.2016

  עדכון תעריף תכנון מיום 24.01.2016

 • תכנון ביסוס מעודכן צמוד 08.13

  תכנון ביסוס מעודכן צמוד 08.13

 • תעריף אוורור במנהרות

  תעריף אוורור במנהרות

 • תעריף אוורור מאושר

  תעריף אוורור מאושר

 • תעריף התקשרויות עם יועצים

  תעריף התקשרויות עם יועצים

 • תעריף יועץ מיקורסימולציה

  תעריף יועץ מיקורסימולציה

 • תעריף לביצוע סקירה ראשונית לגשרים ומבני דרך- גרסת דצמבר 2010

  תעריף לביצוע סקירה ראשונית לגשרים ומבני דרך- גרסת דצמבר 2010

 • תעריף לטיפול בעצים בוגרים

  תעריף לטיפול בעצים בוגרים

 • תעריף ליועץ נגישות

  תעריף ליועץ נגישות

 • תעריף לתכנון קונסטרוקציה 4.2017

  תעריף לתכנון קונסטרוקציה 4.2017

 • תעריף לתכנון רמזורים

  תעריף לתכנון רמזורים

 • תעריף מתאם מנהרת תשתיות

  תעריף מתאם מנהרת תשתיות

 • תעריף שכר טרחה להבטחת איכות בתכנון

  תעריף שכר טרחה להבטחת איכות בתכנון

 • תעריף תכן מבנה 09.2016

  תעריף תכן מבנה 09.2016

 • תעריף תכנון מדד 8 2013

  תעריף תכנון מדד 8 2013

 • תעריפים להעסקת יועצי חול בתחום (ITS)

  תעריפים להעסקת יועצי חול בתחום (ITS)

 • תעריפים להעסקת יועצים בתחום מערכות תחבורה חכמות (ITS)

  תעריפים להעסקת יועצים בתחום מערכות תחבורה חכמות (ITS)

 • תעריפים לשירותי תרגום

  תעריפים לשירותי תרגום