logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

רישום למערכות נתיבי ישראל

רישום ספקים למערכות המידע של החברה

רישום ספק למערכות נתיבי ישראל

ספק יקר, 

גבייה מספקים עבור שרותי IT

חברת נתיבי ישראל משקיעה משאבים ניכרים בפיתוח מערכות ויישומים שיאפשרו לספקיה ממשק עבודה אמין ושקוף, דרכו יוכלו לנהל את פעילותם השוטפת מול החברה.

החברה גובה דמי השתתפות בהוצאות האמורות עבור התחברות למערכות המחשוב שלה (רישוי), ועבור שירותי ההדרכה והתחזוקה הניתנים לכם.

שיטת הגביה והסכום לתשלום מתבססים על סיווג הספק, על כמות המשתמשים המוחזקים על ידי כל ספק במערכת (User) ובחלקם, על סך התשלומים שקיבלו מהחברה בפועל במהלך השנה הקלנדרית שחלפה. בכדי לפשט ולקצר את הליך התשלום, חברת נתיבי ישראל מנכה את כלל הסכום לתשלום, מהתשלום המגיע לספק בשנה העוקבת, לאחר שעדכנה את הספק בכתב על גובה החיוב.

 

לתשומת לבכם:

  • גובה החיוב מתעדכן מדי שנה, בהתאם לעלויות בגין שירותים אלו.
  • החיוב הוא בגין שנה קלנדרית מלאה ולא ניתן יהיה לגבות בגין חלק יחסי של השנה.
  • במקרה של הפסקה בשימוש ביוזר פעיל - באחריות הספק לבקש בכתב את ביטול/נעילת היוזר מול חברת נתיבי ישראל. הספק יחוייב בגין שימוש באותה השנה בה בוטל/ננעל היוזר.

עם הכניסה להרשמה להקמת משתמש חדש במערכות נתיבי ישראל, הספק מצהיר כי הוא מבין ומקבל את ההסבר המופיע מעלה ומסכים לחיוב השנתי בגין שימוש בשירות זה.

 

להגשת בקשה להקמת משתמש חדש במערכות נתיבי ישראל – לחץ כאן

לבירור מספר הספק שמשמש להזדהות בכניסה למערכת ניתן לפנות למחלקת מאגרי ספקים - גברת אוולין קמלו במספר הטלפון: ‎03-7355242‏ או בדוא"ל: Sapakim@Iroads.co.il

לתמיכה טכנית במערכת ניתן לפנות למוקד אגף מערכות מידע- 03-7355888 - שלוחה 3 ואז שלוחה 2, או בדוא"ל  Sap@Iroads.co.il

להורדת כתב הסמכה לשימוש במערכת 'נתיב' - לחץ כאן