logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

טפסים

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  בטיחות

  טפסים סביבה - איכות אוויר

  טפסים תכנון

  • טבלאות מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי

   טבלאות מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי

  • טופס מעקב בקרת תכנון 2

   טופס מעקב בקרת תכנון 2

  • טופס מעקב בקרת תכנון

   טופס מעקב בקרת תכנון

  • כביש _ בקרת מוכנות למכרז YY-MM-DD

   כביש _ בקרת מוכנות למכרז YY-MM-DD

  • כביש _ קטע _ בקרה חיצונית של מוכנות למכרז

   כביש _ קטע _ בקרה חיצונית של מוכנות למכרז

  • כתב ויתור והסכמה להעברת תוכניות לצד ג

   כתב ויתור והסכמה להעברת תוכניות לצד ג

  • פורמט דוח פיקוח עליון

   פורמט דוח פיקוח עליון

  • פורמט לאומדן תקציבי

   פורמט לאומדן תקציבי

  • רשימת תיוג לבקרת תכנון בפרויקטי תכנון ביצוע

   רשימת תיוג לבקרת תכנון בפרויקטי תכנון ביצוע

  • תבנית להצגת פרויקט

   תבנית להצגת פרויקט

  חשבונות

  מסירה

  פיקוח עליון

  תשתיות