logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

טפסים

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  טפסים ביצוע

  • RFI - טבלת מעקב שאילתות

   RFI - טבלת מעקב שאילתות

  • RFI - טופס בקשה לקבלת מידע

   RFI - טופס בקשה לקבלת מידע

  • דוח ניהול סיכונים

   דוח ניהול סיכונים

  • טופס בקשה לאישור עקרוני

   טופס בקשה לאישור עקרוני

  • טופס בקשה לוועדת חריגים

   טופס בקשה לוועדת חריגים

  • טופס לרשימת תיוג למנהפ להגשת בקשה מפורטת

   טופס לרשימת תיוג למנהפ להגשת בקשה מפורטת

  • תעודת גמר חלקית בלתי מותנית

   תעודת גמר חלקית בלתי מותנית

  • תעודת גמר חלקית ומותנית

   תעודת גמר חלקית ומותנית

  • תעודת גמר מותנית לכל המבנה

   תעודת גמר מותנית לכל המבנה

  • תעודת גמר מלאה בלתי מותנית

   תעודת גמר מלאה בלתי מותנית

  • טופס להתנעת דיווח יומני עבודה בפרויקט

  טפסים סביבה - איכות אוויר

  טפסים תכנון