car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
 • camera icon
 • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
 • camera icon

טפסים

מידע לקבלנים ולספקים לצורך בצוע עבודות ו/או מתן שירותים לנתיבי ישראל

  טפסים ביצוע

  • RFI - טבלת מעקב שאילתות

   RFI - טבלת מעקב שאילתות

  • RFI - טופס בקשה לקבלת מידע

   RFI - טופס בקשה לקבלת מידע

  • דוח ניהול סיכונים

   דוח ניהול סיכונים

  • טופס בקשה לאישור עקרוני

   טופס בקשה לאישור עקרוני

  • טופס בקשה לוועדת חריגים

   טופס בקשה לוועדת חריגים

  • טופס לרשימת תיוג למנהפ להגשת בקשה מפורטת

   טופס לרשימת תיוג למנהפ להגשת בקשה מפורטת

  • תעודת גמר חלקית בלתי מותנית

   תעודת גמר חלקית בלתי מותנית

  • תעודת גמר חלקית ומותנית

   תעודת גמר חלקית ומותנית

  • תעודת גמר מותנית לכל המבנה

   תעודת גמר מותנית לכל המבנה

  • תעודת גמר מלאה בלתי מותנית

   תעודת גמר מלאה בלתי מותנית

  • טופס להתנעת דיווח יומני עבודה בפרויקט

  טפסים סביבה - איכות אוויר

  טפסים תכנון