brand
car icon

דיווחי תנועה

סגור
מחירון לעבודות סלילה וגישור

מחירון לעבודות סלילה וגישור

מחירון

מחירון לעבודות סלילה וגישור

ביוני 2008 פורסם לראשונה מחירון החברה ומאז משמש אחד מהכלים היישומיים בעבודתם השוטפת של מנהלי החברה, מתכננים, מנהלי פרויקטים, קבלנים, יצרנים, ספקים ועוד. מטרתו העיקרית היא יצירת רמת מחירים המשקפת את מחירי השוק בתחום התשתיות. עדכון המחירים, המבוצע עד פעמיים בשנה, מבוצע על סמך מתודולוגיה קבועה המגלמת את תוצאות המכרזים, מדד לסלילה וגישור, ניתוח מחירי ספק וסקרי שוק. מחירי היחידה במחירון הינם מחירי קבלן ראשי (כולל רווח קבלני).

מחירי היחידה הינם מחיר בסיס ויש להתחשב במקדמי הנחות/תוספת הבאים:
א. היקף התקשרות ב. מיקום גיאוגרפי.

 השימושים העיקרים של המחירון בחברה :

א.  בסיס לאומדן הנדסי (טרם פרסום המכרז)
ב.  מכרזי מחירון
ג.  ועדת חריגים ( "מסלול ירוק")

ד. מנ"מ (מערכת ניהול אחזקה) - תמחור סל טיפולים

מחירון לעבודות סלילה וגישור

מידע טפסים ונהלים