logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מפרטים וסטנדרטיזציה

כתיבה ועדכון של מפרטי החברה

מחלקת מפרטים וסטנדרטיזציה, אחראית לתהליכי כתיבה ועדכון של מפרטי החברה, הקטלוג ומחירון החברה והסמכות של ספקי שירותים בתחומי ליבה של פעילות החברה. בנוסף לפעילות זו עובדי המחלקה מייצגים את החברה בוועדות תקינה של מכון התקנים ואחראים לשיתוף פעולה בתחומי סטנדרטיזציה של עבודות תשתית בתוך החברה ומול משרדי הממשלה. המחלקה תומכת בפעילות ההנדסית של חטיבת הפיתוח באמצעות עדכון הנחיות תכנון מקצועיות, בדיקות של מפרטים טכניים מיוחדים ומסמכי מכרזים ועוד.


עיקרי הפעילות של המחלקה

הנחיות תכנון ופרטים סטנדרטיים לגשרים ומבני דרך

בשנת 2011 פורסם חלק א' אוגדן הנחיות למתכנן למבני דרך (תעלות ניקוז, קירות תמך, קירות אקוסטיים, ביסוס עמודי תאורה, מעברים תחתיים). בשנת 2013 יפורסם חלק ב' (גשרים ומרכיביהם, גשרי שילוט ו ITS, שילוט צידי). האוגדן יכיל את כלל השיטות והטכנולוגיות והשימוש בהן, הנחיות לשימוש בתקינה מקומית וזרה ושיטות חישוב מקובלות.

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור

 עדכון של "הספר הירוק" משנת 1996. המפרט כיום מכיל למעלה מ- 30 פרקים אשר נותנים מעטפת הנדסית עדכנית לתחומי הפעילות בביצוע ובאחזקה של כבישים בינעירוניים. בשנת 2013 יוספו עוד פרקים (סמכים לגשרים וכו') חדשים וכן ימשך העדכון על הפרקים הקיימים בהתאם לשינויים בתקינה ובהנחיות (אספלט, מעקות,אביזרי בטיחות וכו'). במסגרת זו מטופל עדכון פרק המוקדמות 00 וכן החוזה הקבלני.

מחירון לעבודות סלילה וגישור

אחזקה של מחירון לעבודות קבלניות בפרויקטי ביצוע ואחזקה בחברה. המחירון מבוסס על תוצאות מחירים ממכרזים וכן מושפע מהמדד. המחירון כולל כ- 4500 סעיפים ומכיל מאגר של סעיפים המותאמים לעבודות תשתית כבישים.המחירון מתעדכן אחת ל- 4 חודשים. אל המחירון הקיים יתווסף מחירון לעבודות רכבת. כמו כן, יפורסם מחירון לאומדן ראשוני ומוקדם.

הסמכות החברה לספקי חומר וקבלנים

כיום המאגר כולל 14 תחומים ומכיל למעלה מ- 200 ספקים. לצורך המאגר הוקמו נהלים מסודרים המגדירים דרישות מקצועיות ספציפיות וכן מופעל מערך של מבדקים הנדסיים אצל הספק ובאתרי העבודה. המאגר מצריך קיום של מבדקים שוטפים.

תקינה חדשה וחברות בוועדה בינמנשרדית

מימון תקן עבור מכון התקנים בנושא מעקות בטיחות להולכי רגל כ- 100 אלש"ח. כמו כן, ישנה התחייבויות קבועה ע"ס 50 אלש"ח בכל שנה עבור חברות בוועדה הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה ומחשובם כנציגי משרד התחבורה.

בקרה של מסמכי תכנון

בקרה הנדסית על מסמכי התכנון בטרם יציאה למכרז. בדיקה של יישום הנחיות התכנון והמפרטים הכלליים במסמכים היוצאים למכרז.

רשימת גמרים לתחנות רכבת ורציפים

הנחיות תכנון לתחנות היוצאות במסגרת נתיבי על מנת ליצור שפה תכנונית אחידה תוך התחשבות בדרישות רכבת ישראל. רשימות הגמרים לאביזרים ומערכות (לדוגמא ריצוף, מערכות, דלתות, דרגנועים וכו').