car icon

דיווחי תנועה

סגור
  • חסימות לסירוגין עד שעה 14:00

נהלים

נהלי החברה

    תפעול ואחזקה

    בטיחות

    התקשרויות

    חטיבת הנדסה ופיתוח

    כספים

    מערכת ניהול אחזקה

    • הנחיות לביצוע סקירת גשרים ומבני דרך

      הנחיות לביצוע סקירת גשרים ומבני דרך

    • הנחיות להערכת המצב המבני של גשרים ומבני דרך

      הנחיות להערכת המצב המבני של גשרים ומבני דרך

    • טבלאות פגמים לסקירת גשרים ומבני דרך

      טבלאות פגמים לסקירת גשרים ומבני דרך

    • מדריך לתיעוד גשרים ומבני דרך

      מדריך לתיעוד גשרים ומבני דרך

    • נוהל זיהוי מספור וסימון גשרים ומבני דרך

      נוהל זיהוי מספור וסימון גשרים ומבני דרך

    סטטוטוריקה

    הבטחת איכות

    • הפעלת מנהלי הא בפיתוח ואחזקה

      הפעלת מנהלי הא בפיתוח ואחזקה

    • הפעלת שירותי מעבדה ומודדים

      הפעלת שירותי מעבדה ומודדים