brand
car icon

דיווחי תנועה

סגור

נהלים

נהלי החברה

אחזקה

בטיחות

התקשרויות

חטיבת הנדסה ופיתוח

כספים

מערכת ניהול אחזקה

 • הנחיות לביצוע סקירת גשרים ומבני דרך

  הנחיות לביצוע סקירת גשרים ומבני דרך

 • הנחיות להערכת המצב המבני של גשרים ומבני דרך

  הנחיות להערכת המצב המבני של גשרים ומבני דרך

 • טבלאות פגמים לסקירת גשרים ומבני דרך

  טבלאות פגמים לסקירת גשרים ומבני דרך

 • מדריך לתיעוד גשרים ומבני דרך

  מדריך לתיעוד גשרים ומבני דרך

 • נוהל זיהוי מספור וסימון גשרים ומבני דרך

  נוהל זיהוי מספור וסימון גשרים ומבני דרך

סטטוטוריקה

סטנדרטיזציה

 • ניהול ותחזוקת קטלוג לעבודות סלילה וגישור

  ניהול ותחזוקת קטלוג לעבודות סלילה וגישור