car icon

דיווחי תנועה

סגור

נהלים

נהלי החברה

  תפעול ואחזקה

  בטיחות

  התקשרויות

  חטיבת הנדסה ופיתוח

  כספים

  מערכת ניהול אחזקה

  • הנחיות לביצוע סקירת גשרים ומבני דרך

   הנחיות לביצוע סקירת גשרים ומבני דרך

  • הנחיות להערכת המצב המבני של גשרים ומבני דרך

   הנחיות להערכת המצב המבני של גשרים ומבני דרך

  • טבלאות פגמים לסקירת גשרים ומבני דרך

   טבלאות פגמים לסקירת גשרים ומבני דרך

  • מדריך לתיעוד גשרים ומבני דרך

   מדריך לתיעוד גשרים ומבני דרך

  • נוהל זיהוי מספור וסימון גשרים ומבני דרך

   נוהל זיהוי מספור וסימון גשרים ומבני דרך

  סטטוטוריקה

  הבטחת איכות

  • הפעלת מנהלי הא בפיתוח ואחזקה

   הפעלת מנהלי הא בפיתוח ואחזקה

  • הפעלת שירותי מעבדה ומודדים

   הפעלת שירותי מעבדה ומודדים