car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
 • camera icon
 • camera icon
 • 31/40/310 בכניסה ללהבים : ירידה למחלף להבים בכביש 6 ואז כניסה דרך הכניסה המזרחית של להבים כביש 3102 ושד' התאנה. יציאה מלהבים: תהיה אפשרות יציאה מ2 היציאות של להבים אבל רק לכיוון מז' ( כביש 6 )
 • camera icon
 • camera icon

מרכז מידע וידע

אזור זה מכיל מידע שימושי הדרוש למנהלי פרויקטים ומתכננים הפועלים באגף פרויקטים יעודיים ומשימתיים. המובא להלן אינו מחליף את הנדרש על פי מסמכי ההתקשרות, נהלי החברה והוראות כל דין.

  כללי

  סטטוטוריקה והפקעות

  גישושים

  סקר קרקע

  דגשים למכרז הזכיינים

  מחירון למכרז הזכייני ג'2

  מחירון למכרז הזכייני ג'3

  מחירון למכרז הזכייני ג'4

  שיפוט 3 והכנת מכרז

  מכרז מסגרת פומבי 2/17 למתן שירותי "תכנון על

  מכרז מסגרת פומבי 7/17 למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסיים בהיקף תקציבי של עד חמישים מיליון ש"ח

  הבטחת איכות