logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מרכז מידע וידע

אזור זה מכיל מידע שימושי הדרוש למנהלי פרויקטים ומתכננים הפועלים באגף פרויקטים יעודיים ומשימתיים. המובא להלן אינו מחליף את הנדרש על פי מסמכי ההתקשרות, נהלי החברה והוראות כל דין.

  כללי

  סטטוטוריקה והפקעות

  גישושים

  סקר קרקע

  דגשים למכרז הזכיינים

  מחירון למכרז הזכייני ג'2

  מחירון למכרז הזכייני ג'3

  מחירון למכרז הזכייני ג'4

  שיפוט 3 והכנת מכרז

  מכרז מסגרת פומבי 2/17 למתן שירותי "תכנון על

  מכרז מסגרת פומבי 7/17 למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסיים בהיקף תקציבי של עד חמישים מיליון ש"ח

  הבטחת איכות