car icon

דיווחי תנועה

סגור

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר ספקים בתחום ייעוץ סטטוטורי - 2019

רישום למאגר ספקים מומחים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר ספקים בתחום ייעוץ סטטוטורי - 2019

סטאטוס סגור/closed
קטגוריה ייעוץ
תאריך פרסום 04/08/2019
תאריך אחרון להגשת מענה 04/09/2019 בשעה 15:00

  • icon

    תצהיר עמידה בתנאי הסף המוגדרים למאגר ייעוץ סטטוטורי (2019).pdf

  • icon

    הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר ספקים בתחום ייעוץ סטטוטורי (2019).pdf

לקבלת עדכונים הרשמו

לקבלת עדכונים - עדכן פרטים
חובה
חובה
עריכת תוכן

פרטיך נרשמו, עדכונים ישלחו בדוא"ל