car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
הקמת שדה תעופה

מנהלת הקמת שדה תעופה

רקע על הפרויקט

רקע:

בשנת 2014 החליטה ממשלת ישראל להקים שדה תעופה בין לאומי חדש, משלים לנתב"ג, באמצעות זכיין פרטי.  בבסיס החלטה זו עמד ניתוח הקיבולת העתידית של נתב"ג, אשר תגיע לרף העליון כבר בשנת 2025 וכן העובדה שהמרחב האווירי והיקף המטרד הסביבתי שמטיל נתב"ג יגיעו לגבול המיצוי האפשרי תוך שנים בודדות. שדה התעופה החדש אמור לתת מענה לכ-4 מיליון נוסעים בשנה בשלב הראשון ולגדול בהדרגה להיקף של כ-20 מיליון נוסעים בשנת 2045. הפרויקט ימומש בשיטת PPP (הקמה ותפעול על ידי זכיין פרטי), על מנת לאפשר תחרות בתחום שרותי התעופה בישראל. בראיה ארוכת טווח עפ"י התחזיות שהוכנו לשנת 2050 ע"י משרד התחבורה, יידרש גם שדה תעופה משלים נתב"ג נוסף.

בשנת 2017 מינתה ממשלת ישראל את חברת נתיבי ישראל לגורם האחראי להוביל הכנת שתי תכניות מתאר בלתי תלויות (אחת ברמת דוד בצפון והשנייה בנבטים בדרום). לאור מינוי זה, הוקמה בנתיבי ישראל מנהלת ייעודית למימוש פרויקט זה. על מנהלת הקמת שדה תעופה חלה אחריות כוללת על כלל היבטי הפרויקט החל מהגשת התכניות סטטוטוריות לאישור המועצה הארצית, דרך קביעת מודל הפעלה אופטימלי ותכנון השדות תוך התקשרות בשיטת PPP וכלה בניהול ההקמה וההפעלה של השדה המשלים הראשון, הכל בשיטת PPP. כל זאת תוך תאום בין משרדי הדוק וקיום בקרות עד לסיומו.

שדה התעופה החדש אמור להיות שדה דואלי, המשלב פעילות תעופה אזרחית וצבאית כאחד. מסיבה זו, נדרש תאום ותכנון ראוי בהיבטי תשתיות קרקעיות המיועדות להיות משותפות בחלקן, הסדרת מנגנוני בקרת טיסה ובקרת המרחב האווירי והיבטי הפעלה ובטחון משותפים.

זהו אתגר ניהולי, הנדסי, כלכלי ותשתיתי ממדרגה ראשונה.

ממשקי המנהלת:

 • מול משרדי ממשלה – תחבורה, אוצר, הגנה"ס, ביטחון.
 • רת"א – גוף רגולטורי בנושאי תעופה אזרחית ושדות תעופה.
 • המועצה הארצית – הכנת שתי תכניות מתאר ארציות לשני שדות תעופה (ברמת דוד ונבטים).
 • השלטון המקומי – עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות.
 • ח"א – הכנת תכנית להפעלת שדה תעופה דואלי אזרחי וצבאי.
 • אזרחים – שיתוף הציבור בתהליך הכנת תכניות מתאר ארציות.

 • החלטת מועצה ארצית מס' 611

 • החלטת מועצה ארצית מס' 612

 • החלטת מועצה ארצית מס' 617

 • החלטת מועצה ארצית מס' 618

 • החלטת מועצה ארצית מס' 619

 • החלטת מועצה ארצית מס' 628

 • מימון הקמה והפעלת שדה תעופה בינלאומי משלים נתבג- החלטת ממשלה 3512

 • סקר אתרים לאיתור שדה תעופה משלים

 • תכנית אב לשדות התעופה בישראל - החלטת ממשלה 4463

 • תמלוגי רשות שדות התעופה והקמת שדה תעופה משלים נתבג - החלטת ממשלה 2050