logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

גמלאים

שומרים על קשר

באוקטובר 2010 נחתם הסכם בין מדינת ישראל באמצעות מנכ"ל משרד התחבורה לבין מע"צ – נתיבי ישראל, המסדיר את הטיפול
בגמלאי יחידת הסמך מע"צ. החברה מינתה את מנהל אגף משאבי אנוש מר אלדד תירוש לנהל ולרכז את הטיפול מול גמלאי מע"צ יח' הסמך.

באגף משאבי אנוש מונתה גב' מירב בודאני – רכזת גמלאים ומשאבי אנוש שתפקידה ליווי, טיפול וריכוז כלל הפעילות לרבות
הקשר השוטף עם הגמלאים.


הפעילויות שמתקיימות ע"י החברה לטובת הגמלאים:

  • הרמת כוסית לראש השנה/פסח
  • טיול חד יומי
  • נופש שנתי – 3 לילות
  • טיפול שוטף בגמלאים

 

לפניות בנושאים הקשורים לגמלאים ניתן לפנות
מירב בודאני
בטלפון: 03-7355413 
במייל : MeravB@iroads.co.il