logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

דוחות כספיים

דוחות 2016-2021

חברת נתיבי ישראל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל וחל עליה חוק החברות
הממשלתיות, התשל"ה – 1975 להלן "החוק". החברה כפופה להוראות חוזרי רשות החברות
הממשלתיות והחלטות הממשלה.
דוח הדירקטוריון כולל את כל המידע הנדרש בהתאם לתקנות והמידע הנוסף הנדרש בהתאם
להוראות חוזרי הרשות.