logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ;
;

דוחות כספיים

2016-2017

חברת נתיבי ישראל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל וחל עליה חוק החברות
הממשלתיות, התשל"ה – 1975 להלן "החוק". החברה כפופה להוראות חוזרי רשות החברות
הממשלתיות והחלטות הממשלה.
דוח הדירקטוריון כולל את כל המידע הנדרש בהתאם לתקנות והמידע הנוסף הנדרש בהתאם
להוראות חוזרי הרשות.

דוח 2016

ד"וח כספי 2016 לצפייה בדו"ח

דו"ח 2017

דו"ח כספי 2017 לצפייה בדו"ח