logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

הקוד האתי

משמש כמצפן ומכוון להתנהגות הראויה המצופה מעובדי החברה ומנהליה

חברת נתיבי ישראל מחברת בין קצות הארץ, על ידי פרישת רשת תחבורה מהירה ויעילה. כחברה לאומית מחובתנו לפעול באחריותיות ומתוך ראיה תחבורתית וחברתית, לפיה אין מקום שהוא רחוק מדי.
החברה, אשר חרטה על דגלה את החזון "להוביל בכל דרך", מחויבת להתנהל בצורה ערכית
ראויה. הערכים המוגדרים בקוד האתי של החברה מנחים את דרך ההתנהגות הראויה של
עובדי החברה ומנהליה בפעילותם היומיומית ובתהליכי קבלת ההחלטות.
תפקידו של הקוד האתי לשמש כמצפן ומכוון להתנהגות הראויה המצופה מעובדי החברה
ומנהליה.
הקוד האתי חל על כל עובדי החברה ומנהליה והחברה מחויבת לפעול להטמעתו.

ערכי הליבה שלנו
ערכי הליבה של עובדות, עובדי, מנהלות ומנהלי חברת נתיבי ישראל נכתבו לאחר עבודת שטח מאומצת שכללה מבט רחב על העבר, על ההווה ועל העתיד. הערכים נוסעים זה מזה ומשלימים זה את זה ואין חשיבות לסדר  הופעתם.
 • אחריות לאומית

  כחברה ממשלתית נפעל על בסיס אינטרסים לאומיים
  ולטובת כלל משתמשי הדרך. אנו מאמינים בחשיבות
  תפקידנו לחבר בין קצות הארץ, בנוחות ובבטיחות ונפעל
  במסירות למען הגשמת חזון החברה

 • בטיחות

  בטיחות משמעה הגנה על חיוו, בריאותו ושלמותו של האדם
  מפני פגיעות ונזקים הניתנים לצפיה מראש. הבטיחות איננה
  מטרה, כי אם יסוד הנלווה לכל פעולותינו מתוך הכרה
  בערכם של חיי אדם, נקבע ערך הבטיחות כערך עליון וככזה
  ינחה אותנו, החברה ועובדיה בכל פעולותינו. בכל מקרה של
  התנהגשות בין ערך זה לערכים אחרים, ערך זה בדבר חיי
  אדם ואיכותם עומד מעל

 • יושרה מקצועית וטוהר המידות

  טוהר מידות ויושרה משמשים כבסיס לכל פעולותנו. אנו,
  עובדי החברה ומנהליה נפעל ביושר בהתאמה לאמות מידה
  מקצועיות ואובייקטיביות המנחות אותנו

 • כבוד והוגנות

  אנו מחוייבים לנהוג בכבוד ובהוגנות האחד כלפי השני וכלפי
  כל גורם עמו אנו באים במגע במהלך עבודתנו

 • איכות

  כעובדים בחברה מובילה, שלה השפעה מהותית על המדינה
  ואזרחיה אנו מחוייבים לערך האיכות בכל מעשינו; בניהול,
  בסלילה, בבנייה ובאחזקה, של תשתית תחבורה המותאמת
  לסטנדרטים בינלאומיים של איכות

 • מקצוענות ואחריות

  אנו פועלים במקצוענות, מתוך אחריות לתפקיד שהופקד
  בידנו על ידי המדינה. אנו לוקחים אחריות על כל מעשינו
  ונפעל באופן שיאפשר לנו לעמוד ביעדים המוגדרים של זמן,
  עלות, איכות ובטיחות

 • קיימות

  כחלק ממחוייבותנו לפיתוח בר–קיימא אנו משתדלים לתכנן,
  להקים ולתחזק את תשתיות התחבורה של המדינה, תוך
  התחשבות בצרכי הסביבה, הקהילה ובעלי העניין

 • שרותיות

  אנו נדרשים למתן שרות איכותי ומקצועי למשתמשי הדרך,
  לגורמי חוץ ולעובדי החברה כאחד. עלינו לנהוג באדיבות
  ובמקצועיות ולספק תשובות ופתרונות במהירות וביעילות

מחויבות עובדים ומנהלים בעת עבודתם
כדי לממש את חזוננו לסביבת עבודה מצוינת, מכובדת ומקצועית, עובדות, עובדי, מנהלות ומנהלי חברת נתיבי ישראל מתחייבים בזאת למספר עקרונות עבודה.
 • מתחייבים

  כי נפעל באחריות ועל בסיס הסמכות שניתנה לנו, וניקח אחריות על איכות העבודה המבוצעת מטעמנו ובשבילנו.

 • מתחייבים

  כי ננהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם.

 • מתחייבים

  כי נתמקצע בכל תחומי הפעילות שלנו, ובתחום ניהול התשתיות והביצוע בפועל בפרט.

 • מתחייבים

  ליישם תרבות של תחקור, נדווח ונפיק לקחים מטעויות ונשמר ידע כך שיועבר לעובדים אחרינו.

 • מאמינים

  כי כעובדי החברה אנו מייצגים אותה בהתנהגותנו ובהופעתנו בדיבור ובכתב. לכן נקפיד על סגנון דיבור מנומס ומכבד, על לבוש ההולם את תפקידנו ונקפיד להתבטא באחריות ברשתות החברתיות, כמצופה מעובדים בחברה לאומית.

 • מאמינים

  כי חוזקה של החברה נעוץ ביכולתנו לפעול כיחידה אחת, המכוונת להשגת חזון החברה. לפיכך נפעל בשיתוף פעולה עם יחידות אחרות בחברה. נשאף להכיר את פעולתן של כלל היחידות עימן אנו עובדים, נסייע להן בביצוע המשימות באופן מהיר והולם מתוך הקפדה על שירות יעיל ומקצועי.

 • מתחייבים

  להימנע מכל מעשה או אמירה שיש בהם משום הטרדה או אלימות מילולית ופיזית, לרבות על בסיס דת, לאום, מין, מוצא או נטייה מינית של אדם. בכל מקרה של חשד להטרדה ולתקיפה, נפנה אל הגורמים הממונים בחברה.

 • מתחייבים

  לפעול לייעל את תהליכי העבודה שלנו, להקפיד לתכנן מראש את פעולותינו ולפעול בהתאמה לתוכניות שקבענו.

 • מאמינים

  כי תחום הבטיחות מחייב אחריות אישית של כל אחת ואחד מאתנו. לכן נגלה ערנות למכלול היבטי הבטיחות הרלוונטיים בכל פעולה שאנו מבצעים ונקפיד לדווח על כל פגם או ליקוי בדרכים שבאחריות החברה, העלול לפגוע בבטיחותם של עובדי החברה, העובדים עבורה, או כלל משתמשי הדרך, תוך תיקונו במהירות האפשרית.

 • מתחייבים

  לדווח על סיכונים או תקלות בפעילות החברה, שנעשו בידי עובדי החברה או העובדים עבורה שגרמו או עלולים לגרום לתקלות בפעילות.

 • מתחייבים

  להתנהל בצורה זהירה ואחראית בכספים, בציוד וברכוש החברה המופקד בידנו. כעובדים בחברה לאומית מוטלת עלינו החובה לנהל את המשאבים המוקצים לנו בנאמנות ובזהירות.

 • מתחייבים

  כי נימנע מניצול פעילות החברה, נכסיה ומעמדה למטרות אישיות, ממצב של ניגוד עניינים או מצב של מראית עין לניגוד עניינים. במידה ונוצר מצב מעין זה, נקפיד להתייעץ עם גורמים רלוונטיים בחברה.

 • מתחייבים

  כי נימנע מהעברת מידע השייך לחברה על ידנו לגורמי חוץ, ובמידה ונצטרך לעשות זאת במסגרת תפקידנו, הדבר יעשה באישור ובסמכות ובהתאם להנחיות ולנהלי החברה.

 • מתחייבים

  לשמור על רכוש החברה ומשאביה, ולהימנע משימוש בהם שלא לצורכי עבודה, למעט שימוש סביר.

 • מתחייבים

  כי נימנע מכל מעשה של אפליה ונפעל בהוגנות.

מחויבות מנהלות ומנהלים כלפי העובדות והעובדים בחברה

כמנהלות ומנהלים בחברת נתיבי ישראל, אנו מתחייבים:

 1. אנו מתחייבים לשמש דוגמה אישית בכל מעשינו בזמן עבודתנו ומחוצה לה.
 2. אנו מתחייבים להבהיר לעובדות ולעובדים את המצופה מהם ולספק להם את הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה.
 3. אנו מתחייבים לטפח סביבת עבודה נעימה ובטוחה וכן לתת לעובדים ולעובדות גיבוי על ביצועיהם.
 4. אנו מתחייבים לתת משוב הוגן, מכבד ומצמיח.
 5. אנו מתחייבים ליצירת סביבת עבודה מצוינת, נעימה ומאפשרת, ורואים בעצמנו מנהלים, מנהיגים ומובילים.

 

מחויבות חברת נתיבי ישראל למשתמשות ומשתמשי הדרכים

כדי לממש את חזוננו להפעלת חברה מצוינת ומקצועית וכדי שנוכל "להוביל את הדרך", עובדות, עובדי, מנהלות ומנהלי חברת נתיבי ישראל מתחייבים
אל מול משתמשי ומשתמשות הדרכים כי:

 1. ייעודה של החברה לספק רשת כבישים יעילה ובטוחה עבור משתמשות ומשתמשי הדרך. לכן נקפיד על איכות בכל מעשינו; איכות בניהול, איכות בסלילה, איכות בבנייה ואיכות באחזקה של תשתית תחבורה המותאמת לסטנדרטים הבינלאומיים של איכות ובטיחות למשתמשי הדרך.
 2. אנו מתחייבים כי נגלה רגישות והבנה לצרכי התושבים בסביבה ומשתמשי הדרך ונבחן את ההשלכות וההשפעות האפשריות של פעילותנו כבר בשלב תכנון הפרויקטים.
 3. אנו מתחייבים כי נקפיד לעמוד ביעדים מוגדרים של זמן, עלות ואיכות.
 4. אנו מתחייבים כי נבצע בקרות באופן שוטף.
 5. אנו מתחייבים כי ניתן מידע אמין בזמינות ובאדיבות ונפעל בהתאם להנחיות חוק חופש המידע. נקפיד על מסירת מידע מדויק ואמין הנוגע למשתמשי הדרך בזמן אמת, תוך פרסום המידע בכפוף לשיקולים עסקיים וחוקיים.
 6. אנו מתחייבים כי נצמצם את הפגיעה בסביבה ובמשאבים לאומיים. נקפיד לעשות  שימוש בחומרים מקומיים וממוחזרים במידת האפשר, נשמור על גבולות התוואי  שהוגדרו  ונדרוש מקבלנים, העובדים עבורנו להציג כל היתר הנדרש עפ"י דין לשימוש בחומרי גלם ומשאבים טבעיים. 
 7. אנו מתחייבים כי נפעל למזער את השפעתנו על הסביבה, גם במסגרת פעילותנו במשרדים ולכן נקדם הליכי מחזור וחסכון בצריכת משאבים.

 

מחויבות חברת נתיבי ישראל לשותפות ולשותפים לדרך, לספקים ולנותני השירותים

כדי לממש את חזוננו להפעלת חברה מצוינת ומקצועית וכדי שנוכל "להוביל את הדרך", עובדות, עובדי, מנהלות ומנהלי חברת נתיבי ישראל מתחייבים אל מול השותפות והשותפים לדרך, הספקים ונותני השירותים כי:

 1. נפעל ביושר ובטוהר מידות ונקפיד לעמוד בהתחייבויותנו כלפי השותפים והשותפות שלנו לדרך.
 2. ננהג בכבוד ובהוגנות כלפי ספקים ונותני שירותים תוך הקפדה  על סגנון דיבור ודרך התנהלות מכובדת ומנומסת.
 3. נבחר את הספקים  ונותני השירותים על בסיס קריטריונים אחידים וסטנדרטים מקצועיים. כמו כן, כחלק מאחריותנו הלאומית לפיתוח השוק הישראלי נשתדל  להרחיב את מגוון הספקים שעובדים עמנו, וכל זאת בהתאם לשיקולים מסחריים.
 4. ניידע את הספקים ונותני השירותים לגבי הנחיות החברה, הסטנדרטים, תחומי האחריות ודרכי העבודה בחברה ונבהיר להם באופן ברור ומפורט את דרישותינו.
 5. נבהיר לספקים כי אנו רואים חשיבות בהתמקצעות לצורך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים, ולכן אנו מעמידים לרשותם ידע וכלים ללמידה במסגרת המכללה לניהול תשתיות תחבורה שהקמנו.
 6. נבצע בקרות מתוכננות ואקראיות על פעולות הספקים ונותני השירותים ונבחן את הביצועים באופן שוטף על פי שיקולים מקצועיים, ברורים וידועים לשני הצדדים, נעניק משוב שוטף ומצמיח, ונדרוש עמידה בסטנדרטים שנקבעו ללא פשרות. הבקרות יכללו בחינת פעולותיהם בהיבטים הקשורים בעמידה באיכות, בלוחות זמנים, בתקציב, בשמירה על בטיחות העובדים והאתרים וכדומה.
 7. נפעל באחריות במשאבים המוקצים לפעילותנו ולכן נקיים בקרה על הביצוע בפועל, נאשר תשלומים על פי החוזה וננהג על בסיס קריטריונים אוביקטיבים ומקצועיים בכל מעשינו.
 8. לא נקבל או נמסור מתנות ו/או טובות הנאה מכל סוג או ערך, לרבות ניצול התפקיד ו/או המעמד בחברה לקבלת הטבות אישיות.
 9. נימנע מלקחת חלק באירועים פרטיים של גורמים מחוץ לחברה, על מנת לא ליצור מראית עין של ניגוד עניינים ו/או טובות הנאה. 
 10. נמנע מלהזמין ספקים ונותני שירות לאירועים פרטיים שלנו.

 

מחויבות עובדות, עובדי, מנהלות ומנהלי חברת נתיבי ישראל לרשויות המדינה
כדי לממש את חזוננו להפעלת חברה מצוינת ומקצועית וכדי שנוכל "להוביל את הדרך", עובדות, עובדי, מנהלות ומנהלי חברת נתיבי ישראל מתחייבים אל מול רשויות מדינת ישראל כי:

 1. אנו מתחייבים כי נפעל בשקיפות כלפי משרדי הממשלה שמטעמם אנו פועלים, ננהג ביושר ובמסירות וניקח אחריות על כל מעשינו. נדווח דיווחי אמת תוך הגשת דו"חות ומסמכים לרשויות באופן מלא, מדויק ובמועדים אשר נקבעו לכך.
 2. אנו מתחייבים כי נקפיד לשמור על טוהר מידות ונקבל  החלטות ממניעים מקצועיים ועניינים,  מתוך ראייה ארוכת טווח של תוצאות המעשים וההחלטות שלנו.
 3. אנו מתחייבים כי נשתדל לפעול באופן העונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולת הדורות הבאים ליהנות ממשאבי הסביבה. נחפש פתרונות לשמירה על הסביבה ונשאף לפעול מעבר לדרישות המינימום הקבועות בחוק.
 4. אנו מתחייבים כי נקפיד לשמור ולייצג את האינטרסים של המדינה, ולבצע את תפקידנו במקצועיות ובאיכות תוך שמירה על המסגרת התקציבית שהוקצתה לתכניות השונות.

הטמעת הקוד האתי ומוסדות האתיקה של נתיבה ישראל

חברת נתיבי ישראל מחויבת לפעול להטמעת הקוד האתי בקרב עובדות, עובדי, מנהלות ומנהלי החברה, כאשר כחלק ממחויבות זו, תוקם בחברה ועדת אתיקה. לאחראית על נושא האתיקה בחברה מונתה הגב' טלי אבידן. ניתן לפנות אליה לשאלות, התייעצות ולדיווח על הפרות הקוד האתי במייל:taliav@iroads.co.il.

 

חוברת הקוד האתי של החברה הלאומית לתשתיות התחבורה