car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • כביש 60 סמוך לדניאל חסימות לסירוגין עד השעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 60 סמוך לדניאל חסימות לסירוגין עד השעה 5:00
 • חסימות לסירוגין

מדיניות האיכות, בטיחות ואיכות סביבה

כלל הפעילויות המנוהלות ע"י החברה תבוצענה תוך כיבוד עקרונות של איכות הסביבה, הבטיחות, האיכות ועל פי הקודים האתיים המושתתים בחברה

חברת נתיבי ישראל רואה בקיום מערכת ניהול איכות משולבת ע"פ תקן ניהול איכות ISO 9001, ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית OHSAS 18001, ניהול איכות סביבה ISO 14001 ות"י 9301 ניהול בטיחות ואיכות בתעבורה, את אחד האמצעים להשגת יעדי החברה. לצורך יישום תקנים אלה ועבודה על פיהם, מקצה הנהלת החברה משאבים, בהתאם לנדרש.

החברה מתחייבת לפעול בהתאם לחוקים, צווים, תקנות ותקנים רשמיים של מדינת ישראל ותפעל לעמוד בכל דרישות החוק המחייבות אותה בפעילותה ובכלל זה הגנת הסביבה והשמירה על הבטיחות והבריאות בתעסוקה. החברה תבצע פעילותה, מתוך הבנת הצרכים של מחזיקי העניין ותקיים תקשורת שוטפת עימם לצורך תיאום ציפיות מחד ולצמצום גורמים מעכבים בתהליכים מאידך. החברה מייחסת ללקוחותיה (משתמשי הדרך) חשיבות עליונה ורואה בשביעות רצונם ובבטיחותם יעד מרכזי המנחה אותה בכל פעולותיה ובעיקר במתן שירות אמין, מקצועי ויעיל. הנהלת החברה מחויבת לשיפור מתמיד בתהליכים, אשר יתבסס על הגדרת יעדים תקופתיים בתחומי האיכות, הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית. מערכת האיכות המשולבת תיסקר תקופתית, על מנת לוודא את מידת עדכניותה, האפקטיביות שלה בהשגת היעדים ומידת יישומה והטמעתה בכל הדרגים בחברה.

החברה שמה לעצמה למטרה לפעול לפי העקרונות המנחים הבאים:

בתחום האיכות:

 1. פיתוח ואחזקה של כבישים, פיתוח מסילות רכבת, תכנון קידום וניהול הקמת שדה תעופה על פי סטנדרטים בינלאומיים, תוך עמידה ביעדי לו"ז, תקציב ואיכות במימוש תכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות.
 2. הנהלת החברה ועובדיה מכירים בערך האיכות כערך מוביל של החברה. המודעות והמחויבות לערך זה מוטלות על כל אחד ואחת ממנהלי החברה, העובדים והספקים.
 3. הנהלת החברה רואה במשאב האנושי, את הנכס החשוב ביותר העומד לרשותה. לצורך כך מקצה החברה משאבים לשימור הכשירות המקצועית והרחבת הידע, על מנת לשמור על עדכניות מקצועית ולהיות בחזית האיכות בכל הנוגע לתכנון וביצוע פרויקטים ולניהול תהליכים.

בתחום איכות הסביבה:

 1. מחויבות לשמירה על ערכי הנוף והסביבה, לרבות הגנה על המגוון הביולוגי.
 2. נקיטת גישה למזעור גורמי סיכון לזיהום הסביבה, תוך פיתוח וטיפוח אקלים ארגוני המעודד פעילות למען הסביבה ופיתוח שיטות עבודה המשולבות בפרויקטי החברה.
 3. הקצאת משאבים למניעת זיהום סביבתי ובזבוז משאבי טבע, להפחתת מפגעים בתחומי הסביבה והתייעלות אנרגטית.
 4. חתירה להתנהלות סביבתית בת-קיימא רחבה, המשלבת חשיבה סביבתית, כלכלית וחברתית בשיקולי קבלת ההחלטות, להבטחת איכות הסביבה כיום ובדורות הבאים.

בתחום הבטיחות:

 1. הגברת הבטיחות בכבישים וטיפול במוקדי סיכון כחלק מהמאבק בתאונות הדרכים.
 2. הקצאת משאבים להגברת הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
 3. נקיטת גישה למזעור מפגעי הבטיחות וזאת תוך פיתוח שיטות עבודה המשולבות בפרויקטי החברה.
 4. החברה תפעל למניעה מראש של תאונות עבודה, תאונות דרכים ופגיעה בבריאות העובדים על-ידי זיהוי שיטתי של גורמי סיכון, הערכת סיכונים, והפחתת הסיכונים לרמה קבילה.
 5. החברה תכשיר צוות אשר יבצע תחקיר לאיתור גורמי שורש במקרה של אירוע בטיחותי או תאונת עבודה, ותנקוט בפעולות מתקנות למניעת הישנות של האירוע או התאונה.

 

 

   ניסים פרץ, מנכ"ל החברה