car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00

מדיניות משולבת למערכות איכות, בטיחות וניהול סביבה

חברת נתיבי ישראל רואה בקיום מערכת ניהול איכות משולבת על פי תקני ניהול איכות-ISO 9001, ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית- ISO 45001, ניהול סביבה- ISO 14001 וניהול בטיחות ואיכות בתעבורה- ת"י 9301, אמצעי להשגת יעדי החברה בפיתוח ואחזקה של כבישים, פיתוח מסילות רכבת, תכנון והקמת שדה תעופה, על פי סטנדרטים מקומיים ובינלאומיים, תוך עמידה ביעדי לוחות זמנים, תקציב ותוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות.

נתיבי ישראל מתחייבת לפעול בהתאם לכל דרישות החוק, תקנות, תקנים ומפרטים המחייבות אותה בפעילותיה, לרבות הגנת הסביבה והבטיחות והבריאות התעסוקתית. כמו כן, תפעל החברה על פי הערכים האתיים שהגדירה החברה.

 

נתיבי ישראל מחויבות לשמירה על ערכי הנוף והסביבה, הגנה על המגוון הביולוגי ומזעור גורמי זיהום סביבה, תוך פיתוח וטיפוח אקלים ארגוני המעודד פעילות למען הסביבה והקהילה ופיתוח שיטות עבודה המשולבות בפרויקטי החברה.

 

נתיבי ישראל תפעל להגברת הבטיחות בכבישים וטיפול במוקדי סיכון, כחלק מהמאבק בתאונות הדרכים, וכן למניעה מראש של תאונות עבודה, תאונות דרכים ופגיעה בבריאות העובדים, על-ידי זיהוי שיטתי של גורמי סיכון, הערכת סיכונים, והפחתת הסיכונים לרמה קבילה.

 

נתיבי ישראל תבצע את פעילותה בהלימה לאופי החברה ולגודלה, כאשר הפעילות תיעשה מתוך הבנת הצרכים של כלל מחזיקי העניין, לרבות לקוחותיה (משתמשי הדרך) ועובדיה, ותקיים עימם תקשורת שוטפת והתייעצויות, לצורך תיאום ציפיות מחד ולמתן שירות אמין, מקצועי, בטיחותי ויעיל מאידך.  

 

לצורך יישום תקנים אלה ועבודה על פיהם, מקצה הנהלת נתיבי ישראל משאבים למניעת זיהום סביבתי, בזבוז משאבי טבע, להפחתת מפגעים בתחומי הסביבה, התייעלות אנרגטית, להגברת הבטיחות והבריאות בתעסוקה ובתעבורה ובקידום הידע והכשרת המשאב האנושי.

 

הנהלת נתיבי ישראל, לרבות עובדיה, מחויבת לשיפור מתמיד בתהליכים בתחומי האיכות, הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 

מערכת האיכות המשולבת תיסקר תקופתית, על מנת לוודא את מידת עדכניותה, האפקטיביות שלה בהשגת היעדים ומידת יישומה והטמעתה בכל הדרגים בחברה.

 

 

ניסים פרץ, מנכ"ל החברה