logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מדיניות משולבת למערכות איכות, בטיחות וניהול סביבה

חברת נתיבי ישראל רואה בקיום מערכת ניהול איכות משולבת על פי תקני ניהול איכות-ISO 9001, ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית- ISO 45001, ניהול סביבה- ISO 14001 וניהול בטיחות ואיכות בתעבורה- ת"י 9301, אמצעי להשגת יעדי החברה בפיתוח ואחזקה של כבישים, פיתוח מסילות רכבת, תכנון והקמת שדה תעופה, על פי סטנדרטים מקומיים ובינלאומיים, תוך עמידה ביעדי לוחות זמנים, תקציב ותוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות.

נתיבי ישראל מתחייבת לפעול בהתאם לכל דרישות החוק, תקנות, תקנים ומפרטים המחייבות אותה בפעילותיה, לרבות הגנת הסביבה והבטיחות והבריאות התעסוקתית. כמו כן, תפעל החברה על פי הערכים האתיים שהגדירה החברה.

 

נתיבי ישראל מחויבות לשמירה על ערכי הנוף והסביבה, הגנה על המגוון הביולוגי ומזעור גורמי זיהום סביבה, תוך פיתוח וטיפוח אקלים ארגוני המעודד פעילות למען הסביבה והקהילה ופיתוח שיטות עבודה המשולבות בפרויקטי החברה.

 

נתיבי ישראל תפעל להגברת הבטיחות בכבישים וטיפול במוקדי סיכון, כחלק מהמאבק בתאונות הדרכים, וכן למניעה מראש של תאונות עבודה, תאונות דרכים ופגיעה בבריאות העובדים, על-ידי זיהוי שיטתי של גורמי סיכון, הערכת סיכונים, והפחתת הסיכונים לרמה קבילה.

 

נתיבי ישראל תבצע את פעילותה בהלימה לאופי החברה ולגודלה, כאשר הפעילות תיעשה מתוך הבנת הצרכים של כלל מחזיקי העניין, לרבות לקוחותיה (משתמשי הדרך) ועובדיה, ותקיים עימם תקשורת שוטפת והתייעצויות, לצורך תיאום ציפיות מחד ולמתן שירות אמין, מקצועי, בטיחותי ויעיל מאידך.  

 

לצורך יישום תקנים אלה ועבודה על פיהם, מקצה הנהלת נתיבי ישראל משאבים למניעת זיהום סביבתי, בזבוז משאבי טבע, להפחתת מפגעים בתחומי הסביבה, התייעלות אנרגטית, להגברת הבטיחות והבריאות בתעסוקה ובתעבורה ובקידום הידע והכשרת המשאב האנושי.

 

הנהלת נתיבי ישראל, לרבות עובדיה, מחויבת לשיפור מתמיד בתהליכים בתחומי האיכות, הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 

מערכת האיכות המשולבת תיסקר תקופתית, על מנת לוודא את מידת עדכניותה, האפקטיביות שלה בהשגת היעדים ומידת יישומה והטמעתה בכל הדרגים בחברה.

 

 

ניסים פרץ, מנכ"ל החברה