logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

ניהול סיכונים – מה עשינו, מה עושים ומה נעשה?

"בכל אתגר נמצא את ההזדמנות"

ניהול סיכונים – מה עשינו, מה עושים ומה נעשה?

 

מהו ניהול סיכונים?

ניהול סיכונים הינו תהליך מוטמע בהתנהלותה היומיומית של החברה, שמטרתו זיהוי, מיפוי והערכת סיכונים הפוטנציאליים לפגיעה בחברה.

סיכון הוא גורם/ פעולה העלול להתרחש שלא על פי התכנון המקורי, ושכתוצאה ממנו עשוי להיגרם נזק לחברה.

חברת נתיבי ישראל חשופה לסיכונים מגוונים, אשר התממשותם עלולה לפגוע בפעילות החברה, במילוי ייעודה ובהשגת יעדיה ומטרותיה.

סיכונים מסוגים שונים מצויים בליבת הפעילות העסקית ולכל החלטה ובחירה שאנו מבצעים, מהחלטות תפעוליות יומיומיות ועד להחלטות עסקיות יסודיות של חבר המנהלים, מתלווים גם סיכונים. התמודדות עם הסיכונים הנלווים לכל החלטה,  מהווה שלב חיוני בתהליך קבלת החלטות.

קצב ועוצמת השינויים בסביבת הפעילות של החברה, מחייבת את החברה להיות בעלת יכולת הסתגלות מהירה לשינויים. הארגון נדרש לבנות את עצמו אסטרטגית כך שיוכל להתמודד עם ההפכפכות, מורכבות ואי-הבהירות של סביבתו, ובפרט ברמות הבכירות ובדירקטוריון החברה.

 

חזון נתיבי ישראל לניהול סיכונים

ניהול הסיכונים בנתיבי ישראל מבוצע מתוך ראייה משולבת כלל תאגידית וצופה פני עתיד, המבוססת על שיטות לניהול סיכונים אפקטיבי המתמקד בין התר בהשגת היעדים האסטרטגיים ומאפשרים יצירת איזון הולם בין סיכון להזדמנות והבטחת יציבות החברה לאורך זמן.

 

יעדי ניהול סיכונים בנתיבי ישראל

חברת נתיבי ישראל רואה חשיבות רבה בהשמה איכותית ומקצועית של תהליך ניהול סיכונים והטמעתו באופן אינטגרלי בכל פעילות החברה. התהליך מתבצע בכל הרמות והתחומים - החל מהדירקטוריון והנהלת החברה, המשך בעיצוב האסטרטגיה, המטרות והיעדים שלה וכלה בפעולות השגרתיות של עובדות ועובדי החברה. שאיפתנו היא להפוך את תהליך וחשיבת ניהול הסיכונים לחלק מה-DNA הארגוני של נתיבי ישראל, להטמיע את הכלים ותפיסת העולם של תיאורית ניהול הסיכונים בתרבות הארגונית, ולספק לעובדות ולעובדים כלי ניהולי  המאפשר להם חופש פעולה ואף העצמה.

 

יתרונותיו של התהליך

ניהול סיכונים אפקטיבי מאפשר לחברה להיות גמישה יותר ולהצליח לפעול בצורה מיטבית בסביבה המאופיינת בחוסר וודאות. זאת כיוון שהתהליך מייצר יכולת לחזות ולצפות מראש אתגרים וחסמים וכן מאפשר כלים ויכולת התמודדות מראש. "סוף מעשה במחשבה תחילה".

 

מתודולוגיות וממשל תאגידי

חברת נתיבי ישראל פועלת על פי שיטות עבודה ומתודולוגיות מקצועיות, המבוססות על תיאוריות מקובלות בניהול סיכונים והוראות רגולטוריות של רשות החברות הממשלתיות.

חוזר 2009/1: פורסם בשנת 2009 על ידי רשות החברות הממשלתיות ומסדיר חובתה של כל חברה ממשלתית למסד תהליך מוסדר לניהול הסיכונים להם החברה חשופה.

חוזר יישום מודל בקרה לבחינת אפקטיביות הבקרות: פורסם בשנת 2017 על ידי רשות החברות הממשלתיות ומקדם יישום מודל בקרה פנימית בחברה. החוזר מנחה להתמקד בעקרונות 7 ו-8 בניהול סיכוני מעילות והונאות וכן ביישום מלא של המודל 2017 COSO ERM ברמת החברה.

מתודולוגיית COSO ERM 2017: ארגון ה- COSO הינו ארגון גלובלי מוביל בפיתוח ומתן מסגרת מושגית ומדריכים יישומיים בתחומי ניהול סיכונים, בקרה פנימית ומעילות. בשנת 2016 פרסם הארגון מודל חדש לניהול סיכונים תאגידי, אשר גרסא סופית שלו פורסמה בספטמבר 2017 ושמו: Enterprise Risk Management —​ Integrating with Strategy and Performance.

המתודולוגיה מתמקדת בהטמעה ויישום של ניהול סיכונים ארגוני, שילוב עם אסטרטגיה וביצועים מבהיר את חשיבותו של ניהול סיכונים ארגוני בתכנון אסטרטגי ואת הצורך בהטמעתו בכל רחבי הארגון. להלן עיקרי המתודולוגיה:

הממשל התאגידי, הינו הגדרת תחומי סמכות ואחריות שמטרתו לתמוך בתהליכי ניהול הסיכונים וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות ניהוליות מושכלות, תוך הבטחת רמה נאותה של פיקוח ובקרה ומתוך מטרה לשיפור יכולת החברה לעמוד ביעדיה. הממשל התאגידי בנתיבי ישראל פועל בשלושה קווי בקרה:

קו בקרה ראשון - בו ניצבים דירקטוריון החברה וועדותיו, מנכ"ל החברה, מנהלי החטיבות, חברי ההנהלה ונציגי ניהול סיכונים חטיבתיים האחראים לניהול כולל של הסיכון.

קו בקרה שני - בו ניצבים יועמ"ש, קצינת הציות ומנהל הסיכונים הראשי, האחראים על מתן כלים, שיטות  ומתודות מקצועיות לניהול הסיכון.

קו בקרה השלישי - בו ניצב מבקר פנימי האחראי על הערכה בלתי תלויה של הבקרות וביצוע ביקורת פנימית וחיצונית.

 

הטמעת תהליכי ניהול סיכונים בנתיבי ישראל

בשנים האחרונות נתיבי ישראל השקיעה באופן נרחב בעיצוב והטמעת תהליכי ניהול הסיכונים בחברה, לצורך כך נבנתה תכנית רב שנתית להטמעה:

 

2015-2016

לאחר התגלעותו של משבר אמון בחברה, בוצעו בנתיבי ישראל חילופי גברי בשדרת הניהול הבכירה, שינויים מהותיים במבנה הארגוני וכן חידוד נהלים ונורמות התנהלות אישיות ומקצועיות.

 

2017

בשנת 2017, לאחר השינויים המקיפים שנעשו בשנים הקודמות, מנכ"ל החברה מונה לתפקיד מנהל הסיכונים הראשי והוא פעל ופועל לצד הדירקטוריון המוכוון למשימה, ליישום אפקטיבי של תהליכי ניהול הסיכונים והפיכתם לכלים אינטגרליים ובלתי נפרדים מהעבודה השוטפת בנתיבי ישראל.

בנוסף, הוקמה מחלקה ייעודית לניהול סיכונים בהובלתה של הגב' אדלה גבילי והחל תהליך לגיבוש והטמעת מדיניות ניהול הסיכונים החדשה, שכלל מינוי של נאמני סיכונים בחטיבות החברה, בניית תכנית עבודה תלת שנתית, הגדרת מדיניות ניהול סיכונים והסדרה רגולטורית וכן פעילות ענפה בהטמעת תרבות ארגונית לניהול סיכונים נאות ובעל ערך מוסף לעובדי חברה.

 

2018

שנת 2018 החלה ללא כל ליקויים או חולשות בבחינת תהליכי ניהול הסיכונים.  פעילות מחלקת ניהול הסיכונים שהוקמה ופועלת היום מוטמעת בחברה, ופעילות ההסברה, הליווי והייעוץ לחטיבות השונות, מהוות כלי ניהולי שתוצאותיו חיוביות וארוכות טווח. מלבד הטמעת תהליכי ניהול הסיכונים, מיפוי החובות הרגולטוריות והעדכונים המקצועיים הרלוונטיים, מחלקת ניהול סיכונים מסייעת בשיפור תהליכים פנים חטיבתיים וכן רוחביים בחברה כולה, מלווה כניסה לתחומי פעילות חדשים על בסיס מתודת ניהול הסיכונים וכן את התהליך האסטרטגי של החברה.

לאורך שנת 2018 חברת נתיבי ישראל המשיכה בהטמעת מתודולוגיית ניהול הסיכונים מקצועית, יישום והטמעת תכנית ההדרכה בקרב כלל העובדות והעובדים וניהול מפת הסיכונים ותכניות ההפחתה בהתאם למדיניות החברה והגדרת התיאבון לסיכון. כמו כן, החברה בחרה להשקיע באפיון ופיתוח פנימי של מערכת מידע לניהול סיכונים הן בהיבט התאגידית והן בהיבט ניהול הסיכונים בפרויקטים.

אחד הפעילויות הבולטות בשנת 2018 בהיבטי ההטמעה והפריית פעילות הידע והלימוד היה ייזום וקיום כנס בנושא ניהול סיכונים לחברות ממשלתיות לראשונה בישראל, בשיתוף משרד התחבורה וארגון ה- TAIEX  הבינלאומי. הכנס כלל מגוון רחב של משתתפים מחברות תשתית מקבילות והן חברות ממשלתיות והכיל תכנים מקצועיים בינלאומיים תוך הקבלה לפרויקטים ומתודולוגיות בינלאומיות. 

חברת נתיבי ישראל כחברה לאומית ציבורית בעלת רגישות גבוהה והיקף פרוייקטים רחב ומגוון, פעלה פועלת ותמשיך לפעול ליישום והטמעת תהליכי ותרבות ניהול סיכונים כחלק בלתי נפרד מכלל פעילויותיה ובצמתי קבלת ההחלטות.