logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ;
;

יו"ר הדירקטוריון - יגאל עמדי

חברי הדירקטוריון

אולי יעניין אותך גם: בעלי תפקידים מבנה אירגוני קוד הממשל התאגידי

מטה הדירקטוריון