logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מחקרים מקצועיים

מחקרים מקצועיים מהארץ ומהעולם

  • מגמות בעולם התעופה

  • השפעות הקמת שדות תעופה על פיתוח כלכלת האיזור על הסביבה ועל הציבור

  • הקמת שדה תעופה ניתוח מקרי בוחן

  • מדדים מקובלים בתפעול שדות תעופה

  • שימוש במתודולגיית BIM