logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח (1998), נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף כשנה לאחר מכן. החוק מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות, בכפוף לסייגים שפורטו בו.

החוק קובע כי יש להעמיד לרשות הציבור את המידע המבוקש, אלא במקרה שחשיפתו תפגע באינטרס אחר כגון ביטחון המדינה, פרטיות, סודות מסחריים וכדומה. בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק, לפיה על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום. עם זאת, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל- 90 יום נוספים (סה"כ 120 ימים לבירור הבקשה).
ככל שהמידע נוגע לצד שלישי ויש חשש לפגיעה בו, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 ימים נוספים. אם עמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור תוך 45 ימים על החלטת הרשות הציבורית, כאשר המידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.
לקבלת המידע ניתן לפנות אל הממונה על יישום חוק חופש המידע, הגברת עינת דהן, מנהלת אגף שירות וקשרי קהילה. בקשות לקבלת מידע ניתן להעביר דרך אתר החברה www.iroads.co.il או באמצעות פקס שמספרו: 03-7355987.

אגרות בקשה במסגרת חוק חופש המידע:
• אגרת פתיחת בקשה: עבור פתיחת בקשה לקבלת מידע יש לשלם אגרת בקשה בסך 20 שקלים, אותה ניתן לשלם דרך אתר התשלומים הממשלתי.
כל פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום האגרה, מלבד במקרים בהם ניתן פטור לתשלום.

אגרות הפקת המידע:
עבור הפקת המידע תידרשו לתשלומים הבאים:
• 0.20 אגורות עבור עמוד מצולם.
• 2.50 ₪ עבור דיסק ממוחשב.
• מידע מוקלט, מתוסרט או מצולם – תשלום בהתאם לעלות החומרים.

• חשוב לציין כי כל מגיש בקשה מתוקף חוק חופש המידע יתחייב לשאת באגרת הטיפול וההפקה, בסכום שלא יעלה על 150 ₪. יחד עם זאת, אם במהלך הטיפול לממונה מטעם חברת נתיבי ישראל יש יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשה בכל אחד משלביה עלול לעלות על סכום זה, החברה תיצור קשר עם המבקש ותעדכן אותו בפרטים אלו. במקרים אלו רשאי הממונה לקבל התחייבות מהמבקש להפקת תשלום חלקי או מלא של הבקשה, והטיפול בה יתבצע רק לאחר הסדרת התשלום.

 
לקריאת דוח חופש המידע לשנת 2019 - לחץ כאן
לקריאת דוח חופש המידע לשנת 2020- לחץ כאן