logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ;
;

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח - (1998) מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה

(1998) המשימה לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות הציבור בקהילה למידע בכל הקשור לפעילויות.

פניות לממונה חוק חופש מידע בחברה - הגב עינת דהאן, מנהלת מחלקת שירות לקוחות ניתן להעביר באמצעות: פקס - 03-7355987 או לפתיחת פניה ממוחשבת - לחץ כאן 

יכול לבר לבר לפני התשלום האם הפניה מחויבת באגרה באמצעות פתיחת פניה ממוחשבת - לחץ כאן . האם אתה מסר אותו או שמא נכלל תחת מידע על חל איסור פרסום או חובב מסירה לחיבור והאם מחויב בתשלום אגרה. 

לפני הגשת הבקשה מומלץ לברר האם הנושא בתחום אחריות נתיבי ישראל.

הליך הקשר בבקשה:

  • ישלח אישור קבלת הבקשה בצירוף מספר בקשה
  • ישלח שובר לתשלום אגרת הקשר והפקת מידע לפונה
  • עם קבלת אישור תשלום יחל תקופת טיפול בבקשה
  • יבוצע איסוף של המידע המבוקש
  • מידע יוכן בעבור הפונה וישלח מידע המבוקש לפונה
 

אגרת בקשה:
20 ₪ אותם יש לשלם באמצעות טופס מקוון - לחץ כאן 

אגרת טיפול:
51 ₪ לכל שעת עבודה החל משעת העבודה השלישית. אגרה זו תשולם בשובר פריי שיישלח לפונה לאחר סיום הקשר בבקשה.
אגרות הפקה:
1.28 ₪ לעמוד צילום.
2.49 ₪ לדיקס מחשב 
מידע מוקלט, מוסרט או מצולם - לפי עלות הפקת החומרים בפועל.
סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה:
 149 ₪ סכום בסיסי אותו מתחייב הפונה לשלם ביחד הגשת הבקשה. בכל מקרה שבו היה על הקשר התחתון.

 

לקריאת דוח חופש המידע לשנת 2019  - לחץ כאן

לקריאת דוח חופש המידע לשנת 2020- לחץ כאן