car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימות שני נתיבים
 • חסימת נתבי לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין
 • חסימות שני נתיבים
 • חסימת נתבי לסירוגין
 • חסימת נתיב לסירוגין

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח - (1998) מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה

חוק חופש המידע התשנ"ח - (1998) מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצדה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב, על פי הנדרש.

פניות לממונה חוק חופש המידע בחברה - הגב' עינת דהאן, מנהלת מחלקת שירות לקוחות ניתן להעביר באמצעות: פקס -  03-7355987 או לפתיחת פניה ממוחשבת - לחץ כאן

ניתן לברר לפני התשלום האם הפניה מחויבת באגרה באמצעות פתיחת פניה ממוחשבת - לחץ כאן.
יש לפרט במייל מהו המידע הנדרש ואנו נבדוק ונעדכן האם המידע נכלל תחת חוק חופש המידע, האם ניתן למסור אותו או שמא נכלל תחת מידע עליו חל איסור פרסום או אי חובת מסירה לציבור והאם מחויב בתשלום אגרה.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לברר האם הנושא בתחום אחריות נתיבי ישראל.

הליך הטיפול בבקשה:

 • ישלח אישור קבלת הבקשה בצירוף מספר בקשה
 • ישלח שובר לתשלום אגרת הטיפול והפקת המידע לפונה
 • עם קבלת אישור תשלום  יחל תהליך טיפול בבקשה
 • יבוצע איסוף של המידע המבוקש
 • המידע יוכן בעבור הפונה וישלח המידע המבוקש לפונה
 

אגרת בקשה:
20 ₪ אותם יש לשלם באמצעות טופס מקוון - לחץ כאן

אגרת טיפול:
51 ₪ לכל שעת עבודה החל משעת העבודה השלישית. אגרה זו תשולם בשובר תשלום שיישלח לפונה לאחר סיום הטיפול בבקשה.
אגרות הפקה:
1.28 ₪ לעמוד צילום.
2.49 ₪ לדיקס מחשב 
מידע מוקלט, מוסרט או מצולם – לפי עלות הפקת החומרים בפועל.
סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה:
 149 ₪  סכום בסיסי אותו מתחייב הפונה לשלם במסגרת הגשת הבקשה. בכל מקרה שבו עלות הטיפול הכוללת תעבור את סכום הבסיס, הממונה על יישום החוק ייצור קשר עם הפונה לקבלת התחייבות לסכום הנוסף.