car icon

דיווחי תנועה

סגור
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00
 • חסימה לסירוגין עד שעה 5:00
 • חסימות לסירוגין
 • כביש 73 צומת גניגר לשני הכוונים עבודות
 • כביש 75 למזרח מקמ 11.9-12.6 סמוך לצומת בית מלון פלאזא
 • כביש 75 לשני הכיוונים בין ק"מ 25-26 סמוך לתמרת
 • כביש 98 לצפ' ק"מ 65-40 סמוך לחיספין
 • כביש 90 לדר' ק"מ 135 סמוך לספיר
 • כביש 60 ל-2 הכיוונים ק"מ 123-122 סמוך לצומת שילה
 • כביש 672 לדרום סמוך ליקים מק"מ 21.3- 23 עבודת קרצוף
 • כביש 90 לשני הכיוונים ק"מ 302-304 סמוך יריחו
 • כביש 781 לשני הכיוונים ק"מ 6.3-8 סמוך לקרית אתא
 • כביש 57 לשני הכוונים סמוך לצומת ניצני עוז
 • כביש 784 לשני הכוונים קמ 25 סמוך לצומת כרמיאל מערב
 • כביש 99 למערב סמוך לצומת בית הלל
 • כביש 553 למע' ק"מ 0 סמוך לפולג
 • כביש 57 למז' ק"מ 0.3 סמוך לנתניה
 • כביש 551 לשני הכיוונים סמוך לחוות רונית
 • כביש 77 למזרח ק"מ 66 סמוך לגולני
 • כביש 57 סמוך לבארותיים עבודות חשמל תרשים 13 חסימות לסירוגין 1 ניידת אין פקחים עד השעה 5:00
 • כביש 34 לצון ק"מ 6-8 סמוך לשדרות עבודות קרצוף תרשים 13 פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימצות לסירוגין
 • כביש 34 לדרום ק"מ 8-6 סמוך ליכיני עבודות ריבודים תרשים לפי תכנית פקחים 2 ניידת 1 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 412 לדרום ק"מ 20-21.400 סמוך לאור יהודה עבודות קרצוף ריבוד שכב ה תחתונה תרשים 13-60 פקחים 5 ניידות 2 עד 5:00 חסימות לסירוגין
 • כביש 90 לשני הכיוונים בין ק"מ 286 - 288 סמוך לבית הערבה עבודת חידוש צבע תרשים 204 2 ניידות 5 פקחים עד שעה 5:00
 • כביש 77 ק"מ 53 סמוך להושעיה עבודות ריבודים תרשים 13 חסימות לסירוגין 2 פקחים 1 ניידת עד השעה 5:00
 • כביש 60 לצפון בין ק"מ 151-153 סמוך לחוות גלעת עבודת אספלט תחתונה תרשים 12 חסימות לסירוגין 4 פקחים + ניידת עד השעה 5:00
 • חסימת נתיב לסירוגין עד השעה 16:00

אישור מוצרים חדשים

תהליך אישור מוצרים חדשים הינו תהליך בחינה ואישור של מוצרים חדשים של נתיבי ישראל נעשה במטרה להרחיב את קשת המוצרים שהחברה עושה בהם שימוש ולאפשר התחדשות וחדשנות. תהליך זה נועד לקדם קליטה של מוצרים חדשים המסוגלים לספק ערך מוסף משמעותי לפעילויות החברה. האגף האחראי על אישור מוצרים חדשים הינו אגף מחקר ופיתוח.

מהו מוצר חדש? מוצר חדש הוא כל מוצר, חומר, מיכון, מערכת, טכנולוגיה או שיטה, שאין עמו כל ניסיון קודם בחברה ושיכול לתרום לפעילות הליבה ההנדסית שלה. מוצרים חדשים נועדו לאפשר: • הגברת הבטיחות • מענה לאתגרים הנדסיים • שיפור איכות הביצוע • קיצור לוחות זמנים • קידום החדשנות • חיסכון בעלויות • הרחבת מעגל הספקים הצעה לאישור מוצר חדש להגשת בקשה לאישור מוצר חדש יש למלא ולהגיש את טופס הבקשה. ליצירת קשר: mop@iroads.co.il

בקשה לאישור מוצר
הודעה על ביטול אישור תמרור 148
הודעה על ביטול אישור עמודי תאורה גבוהים (HM)
הודעה על ביטול אישור גיאוממברנות
הודעה על ביטול אישור מוצרים גיאוסינטטיים לניקוז, הפרדה, סינון, חיזוק ומניעת סחף
הודעה על ביטול אישור מוצרים לעיכוב השתקפות סדקים
הודעה על ביטול אישור שמרחום
הודעה על ביטול אישור כוורות גיאוטכניות
הודעה על ביטול אישור ביטומן
הודעה על ביטול אישור פסי הרעדה באמצעות קרצוף משונן
"הודעה על ביטול הליך אישור המוצר בתחום - " סימנים מחזירי אור-עיני חתול
"הודעה על ביטול הליך אישור המוצר בתחום -" יריעות מחזירות אור"
הודעה על ביטול הליך אישור המוצר בתחום - חומרי ניקוי ומניעת השחתה
הודעה על ביטול הליך אישור המוצר בתחום העלמת סימון
"הודעה לספקים על ביטול הליך אישור המוצר בתחום - "איטום סדקים
"הודעה לספקים על ביטול הליך אישור המוצר בתחום - "רשת פלדה מרחבית
יש להסיר את הבחירה "הכל" כדי לקבל אופציות נוספות לסינון

סוג מוצר

טכנולוגיות ומיכון