logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

אישור מוצרים חדשים

תהליך אישור מוצרים חדשים הינו תהליך בחינה ואישור של מוצרים חדשים של נתיבי ישראל נעשה במטרה להרחיב את קשת המוצרים שהחברה עושה בהם שימוש ולאפשר התחדשות וחדשנות. תהליך זה נועד לקדם קליטה של מוצרים חדשים המסוגלים לספק ערך מוסף משמעותי לפעילויות החברה. האגף האחראי על אישור מוצרים חדשים הינו אגף מחקר ופיתוח.

מהו מוצר חדש? מוצר חדש הוא כל מוצר, חומר, מיכון, מערכת, טכנולוגיה או שיטה, שאין עמו כל ניסיון קודם בחברה ושיכול לתרום לפעילות הליבה ההנדסית שלה. מוצרים חדשים נועדו לאפשר: • הגברת הבטיחות • מענה לאתגרים הנדסיים • שיפור איכות הביצוע • קיצור לוחות זמנים • קידום החדשנות • חיסכון בעלויות • הרחבת מעגל הספקים הצעה לאישור מוצר חדש להגשת בקשה לאישור מוצר חדש יש למלא ולהגיש את טופס הבקשה. ליצירת קשר: mop@iroads.co.il

בקשה לאישור מוצר
הודעה על ביטול אישור תמרור 148
הודעה על ביטול אישור עמודי תאורה גבוהים (HM)
הודעה על ביטול אישור גיאוממברנות
הודעה על ביטול אישור מוצרים גיאוסינטטיים לניקוז, הפרדה, סינון, חיזוק ומניעת סחף
הודעה על ביטול אישור מוצרים לעיכוב השתקפות סדקים
הודעה על ביטול אישור שמרחום
הודעה על ביטול אישור כוורות גיאוטכניות
הודעה על ביטול אישור ביטומן
הודעה על ביטול אישור פסי הרעדה באמצעות קרצוף משונן
"הודעה על ביטול הליך אישור המוצר בתחום - " סימנים מחזירי אור-עיני חתול
"הודעה על ביטול הליך אישור המוצר בתחום -" יריעות מחזירות אור"
הודעה על ביטול הליך אישור המוצר בתחום - חומרי ניקוי ומניעת השחתה
הודעה על ביטול הליך אישור המוצר בתחום העלמת סימון
"הודעה לספקים על ביטול הליך אישור המוצר בתחום - "איטום סדקים
"הודעה לספקים על ביטול הליך אישור המוצר בתחום - "רשת פלדה מרחבית
יש להסיר את הבחירה "הכל" כדי לקבל אופציות נוספות לסינון

סוג מוצר

טכנולוגיות ומיכון