logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

חוצה נהריה צפון

הפרויקט נועד לפתור מוקד סיכון משמעותי בכניסה לנהריה על תוואי כביש 4

תיאור הפרויקט
הפרויקט נועד לפתור מוקד סיכון משמעותי בכניסה לנהריה על תוואי כביש 4, וכלל הסדרה בטיחותית של שתי הכניסות הצפוניות לעיר. הפרויקט כלל את רימזור צומת רמי לוי וצומת קימברלי ובניית מפרדה רכה ביניהם. בנוסף, במסגרת הפרויקט נערכה הרחבה של שני הצמתים, הסדרת נתיב פנייה ימינה חופשי ושימור עצי אקליפטוס עתיקים על תוואי הצומת הצפונית, באמצעות הסטת נתיב התנועה שמאלה והקמת אי תנועה ייעודי. בתכולת הפרויקט בוצעו גם פיתוח מערכות תאורה, חשמל, מוני רמזורים והתאמת הגאומטריה של הצמתים בהתאם לדרישות התנועה.

מה בפרויקט
• רימזור הכניסות הצפוניות לנהריה
• הקמת מפרדה רכה בין הצמתים
• הרחבת הצמתים והסדרת הפנייה ימינה ללא רמזור
• שימור נופי של עצים עתיקים באמצעות הסטת התנועה והקמת אי תנועה
• פיתוח תשתיות תאורה, חשמל ומוני רמזורים

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 17/6/2020
מועד סיום: 4/4/2021
מנהל הפרויקט: א. גולן מהנדסים
קבלן מבצע: ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות
תקציב הפרויקט: כ-16 מיליון ש"ח