car icon

דיווחי תנועה

סגור

כביש 531

מחלף רעננה, דרום דרומה 20, צפוני 20 רמפה מגדיאל מבנה עליון מסילות

גשרים 8
מחלפים 8
ק"מ 56

כביש 531

 

תכולה

הקמת דרך רוחב פרברית מהירה בתפר שבין ערי השרון, רעננה והרצליה, המקשרת בין כבישי החוף וכביש חוצה ישראל באורך של 14 ק"מ ומשולבת במסילת ברזל שמשלימה את "טבעת השרון" ואת החיבור למסילות החוף.

 

מחלף רעננה דרומה

על הפרויקט

נתיבי ישראל מקימה את פרויקט כביש 531 החדש בקטע שישלים את החיבור בין כביש 6 אל כבישי האורך 4 , 2 ו- 20 . חלק מהפרויקט המזרחי (רעננה דרום) המבוצע על ידי חברת שפיר הנדסה, כולל את הקמת דרך החדשה ,דו מסלולי דו נתיבי, בין צומת סוקולוב עד לקטע המרכזי (המבוצע על ידי חברת אייל סלע),  וכן ביצוע מספר חיבורים אל הישובים הסמוכים אשר יאפשרו נגישות של התושבים וכן יהוו זרז להתפתחות עירונית ענפה.

תכולה

במסגרת הפרויקט מבוצע בניית גשרים וכבישים, מעברי רכב תת קרקעיים, מנהרת רכבת, מסילת רכבת כפולה, תחנת רכבת חדשה, קירות תומכים, קירות אקוסטיים הכוללים עבודות עפר, סלילה, גישור, מנהור, ניקוז, העתקת תשתיות חשמל, ביוב, תקשורת, טיפול בעצים, סלילת כבישים, מנהרת רכבת באורך כולל של כ- 1.8 ק"מ, הקמת מתחם כניסה לרכבת להעלאה והורדה של נוסעים.

 

 20 דרומי

על הפרויקט

נתיבי ישראל מקימה את פרויקט כביש 531 החדש בקטע שישלים את חיבור בין כביש 6 אל כבישי האורך 4,2 ו-20. חלק דרום מערבי של הפרויקט (כביש 20 דרום) המבוצעת על ידי שותפות אשטרום-מחצבות ורד,כולל  את הקמת דרך החדשה ,דו מסלולי תלת נתיבי,בין הקטע המרכזי לקטע כביש 20 צפון  ,וכן ביצוע חיבורים להרצליה, כפר שמריהו וישובים של מעוצה איזורית חוף השרון הסמוכים אשר יאפשר נגישות של התושבים  ויהוו זרז להתפתחות עירונית ענפה.בנוסף לכך מבוצעת העתקה והכפלת מסילת החוף, הרחקתה מישובים הסמוכים וחיבורה למסילת השרון החדשה.

תכולה

סלילת כביש 20 דו מסלולי תלת נתיבי ממחלף שבעת הכוכבים עד צפונית למחלף שמריהו ממזרח באורך כ-6 ק"מ, סלילת כביש 531 דו מסלולי דו נתיבי בין מחלף שמריהו מזרח עד לחיבור לקטע מרכזי באורך כ1.5 ק"מ, עבודות מבנה תחתון למסילת החוף ומסילת השרון, ביצוע קווי מקורות לאורך הפרויקט ביצוע קו מי קולחין, השלמות רמפות צפוניות למחלף שבעת הכוכבים, הקמת מחלף מעפילים, הקמת מחלף מערכתי שמריהו מזרח, בניית עשרות גשרים ומבנים תת קרקעיים, הקמת גשרים חקלאים ולהולכי רגל, עבודות עפר, סלילה, ניקוז, קירות תומכים ואקוסטיים, העתקת תשתיות, עבודות גינון, השקייה ופיתוח נופי, העתקה והכפלה של מסילות החוף הקיימות לבין המסלולים של כביש 20 ו 531, פיתוח אזור מסילת החוף הננטשת מול הרצליה, כפר שמריהו.

סטאטוס: ביצוע DB 


 20
צפוני

על הפרויקט

נתיבי ישראל מקימה את פרויקט כביש 531 החדש בקטע שישלים את החיבור בין כביש 6 אל כבישי האורך 4 , 2 ו- 20 . חלק מהפרויקט המזרחי (רעננה דרום) המבוצע על ידי חברת שפיר הנדסה, כולל את הקמת דרך החדשה ,דו מסלולי דו נתיבי, בין צומת סוקולוב עד לקטע המרכזי (המבוצע על ידי חברת אייל סלע),  וכן ביצוע מספר חיבורים אל הישובים הסמוכים אשר יאפשרו נגישות של התושבים וכן יהוו זרז להתפתחות עירונית ענפה.

תכולה

במסגרת הפרויקט מבצעת חברת רמט את סלילת כביש 20 דו מסלולי תלת נתיבי, הקמת מחלף חיבור כביש 20 לכביש 2,הקמת גשר מעל מסילת רכבת באורך כ-500 מטר, שדרוג מחלפון חוף השרון על ידי בנייה שני מעברים תחתיים החדשים מתחת לכביש 2 (שפיים וגעש),עבודות עפר, ניקוז, הקמת קירות תומכים ואקוסטיים, שדרוג דרכי שירות לאורך כביש 2,שידרוג כביש 2, עבודות גינון, השקיה ופיתוח נופי, תאורה כבישים ומחלפים.

סטאטוס: ביצוע DB 

 

מבנה עליון - מסילות

על הפרויקט

הקמת מסילה כפולה באורך כ-15 ק"מ(מסילת השרון) בין תחנת רכבת סוקולוב בכפר סבא לתחנת רכבת הרצליה והקמתה בין המסלולים של כביש 531, הקמת מסילת החוף בין המסלולים של כביש 20 ,וביטול מסילת החוף הקיימת.

תכולה

ביצוע של מבנה עליון מסילות החוף ומסילות השרון באורך 35 ק"מ, התקנה 28 מפלגים, ביצוע מסילת קשיחה באורך כ-4 ק"מ במנהרת רעננה דרוםתכנון וביצוע של מערכות תקשורת רכבתיים, תכנון וביצוע מערכות איתות רכבתייות בשיתוף אגף תקשורת של רכבת ישראל וחברת טאלס, הפעלת קבלנים הממונים של חברת רכבת ישראל.

 

רמפת מגדיאל

על הפרויקט

שידרוג מחלף מגדיאל וחיבורו לכביש 531 למערב על מנת לתת נגישויות נוספות לכביש 531 לתושבים כפר סבא והוד השרון.

תכולה

השלמת מקטע דרך 531 בין מחלף מגדיאל למחלף סוקולוב.

שלב א'- השלמת מחלף מגדיאל ותוספת נתיב עזר על דרך 531.

סטאטוס: ביצוע

 

 

 

סירטון כביש 531