brand
car icon

דיווחי תנועה

סגור

כביש 77

פרויקט לשדרוג כביש 77-722 בין צומת התשבי לצומת רמת ישי, המהווה את הזרוע הצפון-מזרחית של כביש 6, ומחברת בין יוקנעם לצומת עמיעד, במטרה ליצור חיבור תחבורתי בין הפריפריה למרכז. קיצור זמני הנסיעה באופן משמעותי.


תל קשיש רמת ישי כביש 77
כביש 77 הוא כביש אורך )מזרח – מערב( בצפון ישראל, החוצה את הגליל התחתון באזור בקעת נטופה. כביש זה מהווה ציר
תנועה ראשי בצפון הארץ. הפרויקט כולל הסדרת דרך מס' 77 כדרך דו-מסלולית, שלושה נתיבים לכל כיוון, בקטע בין כביש מס'6
)מחלף תל קשיש( ועד מחלף ישי עד דרך 75 , דרך אזורית 722 תוסדר לדו-מסלולית, שני נתיבים לכל כיוון, בקטע בין צומת
התשבי )דרך 70 ( עד צומת השומרים ) דרך 75 (. במסגרת הפרויקט תוסדר הגישה לתחנת הרכבת יקנעם )שדה יהושע(, כולל
שביל אופניים. תוסדר גישה לישובים שדה יעקב, קרית טבעון, בית עלמין, תקוות יעקב ונווה עמיאל ויוסדרו גישות חקלאיות
לשטחים מעובדים.
תכולת הפרויקט:
•סלילת דרך מהירה מתל קשיש עד מחלף ישי )כביש 77 (.
•סלילת דרך אזורית ושביל אופנים מהכניסה לקרית טבעון ועד
להפרדה מפלסית כפר יהושוע )כביש 722 (.
•גשר כניסה לשדה יעקב ונווה עמיאל.
•גשר כניסה לתקוות יעקב.
•ביצוע גשר חקלאי חדש.
•ביצוע מעבר הולכי רגל מול חוצות אלונים.
•מעבר חקלאי תת"ק ודרכים חקלאיות.
•מחלף בצומת ישי.
מחזיקי עניין בפרויקט - מ.מ קרית טבעון, מ.א. עמק יזרעאל, מ.מ. רמת ישי, ועד מקומי שדה יעקב, אגודה חקלאית שדה יעקב, בית זייד, תקוות יעקב, נווה עמיאל, אלונים, מקורות,
חברת חשמל לישראל, תאגיד מעינות העמקים, רשות ניקוז ונחלים קישון, רט"ג, רשות העתיקות, קק"ל, משרד הבריאות,מועצה דתית קרית טבעון, חב' סלקום, חב' בזק, משטרת
 ישראל, מרכז מסחרי אלונים, משרד הביטחון וחיל האוויר, משרד החקלאות79   


פעילות סביבתית בפרויקט
אזור התוכנית מאופיין כאזור בעל רגישות נופית רבה ומאופיין בשילוב של ערכי טבע ונוף, עתיקות, סביבה כפרית ובה שטחים פתוחים וחקלאיים. בקטע שבין מחלף תל-קשיש לבין צומת ישי )מחלף ישי העתידי( עובר הכביש בסמוך ליישובים שונים )קריית טבעון, שדה יעקב, שטחי משפחת זייד, תחנת הרכבת העתידית כפר יהושע, מכון טיהור אזורי, אתר בית שערים, ישיבת "תקוות יעקב", נווה עמיאל, בית העלמין קריית טבעון ורמת ישי( ושימושים קרקע מגוונים, ביניהם שימושים רגישים כדוגמת מגורים
ומוסדות לימוד. במסגרת ההסכם הקבלן מחוייב להכין סקר סיכונים לעבודות הן לשלב התכנון והן לשלב הביצוע לפי נוהל "ניהול סיכונים" של החברה, סקר הסיכונים מוגש למנהל הפרויקט עם הגשת התכנון המוקדם, התכנון המפורט, ולפני תחילת עבודות הביצוע. כמו כן , סקר הסיכונים יעודכן על ידי הקבלן אחת לחודש ויביא בחשבון את כלל הסיכונים הקיימים
בפרויקט בדיסציפלינות השונות, לרבות עדכון סיכונים וניתוח ההסתברויות להתרחשותם, השפעתם על הפרויקט )איכות/ זמן/ עלות( וכל מידע רלוונטי נוסף.