logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) logo (נתיבי ישראל עמוד הבית) ; ;

מעלה שומרון

הסבת שני צמתים למעגלי תנועה

תיאור הפרויקט
פרויקט בטיחותי זה מבוצע על תוואי כביש 55, במקטע שהוגדר כמוקד סיכון, בשל ריבוי תאונות דרכים והשתלבות בעייתית ביציאה מיישובי האזור. הפרויקט כולל טיפול בארבעה צמתים, כאשר שניים מהם יוסבו לכיכרות ושניים נוספים יעברו הסדרה בטיחותית. בתכולת הפרויקט מבוצעות גם עבודות תשתית וניקוז, התקנת מערכות תאורה והסדרה בטיחותית של הכניסות לשכונת מעלה שומרון.

מה בפרויקט
• הסבת שני צמתים למעגלי תנועה
• הסדרה בטיחותית של שני צמתים
• התקנת מערכות תאורה
• עבודות תשתית וניקוז

נתונים כלליים
צו התחלת עבודה: 30/1/2022
מועד סיום: בביצוע, צפי לסיום - 11/11/2022
מנהל הפרויקט: ניסים שוקר
קבלן מבצע: ערן י.ד
תקציב הפרויקט: כ-18 מיליון ש"ח