בעלי תפקידים

יושב ראש הדירקטוריון - עודד שמיר

יליד שנת 1955, נשוי ואב לשניים. נבחר לתפקיד יושב ראש דירקטוריון חברת נתיבי ישראל ב- 21 לינואר 2015.

מנכ"ל החברה - ניסים פרץ

תא"ל (במיל') ניסים פרץ (55), נשוי ואב לארבעה. מנכ"ל חב' נתיבי ישראל מאוקטובר 2015.

דירקטוריון החברה

דירקטוריון החברה פועל בהתאם לתפקידים ולסמכויות המוגדרים בחוק החברות הממשלתיות ובחוק החברות ועל פי תקנון החברה, יתר מסמכי היסוד ונהליה הפנימיים, כמו גם הנחיות וחוזרי רשות החברות הממשלתיות.