דירקטוריון החברה

דירקטוריון החברה

דירקטוריון החברה פועל בהתאם לתפקידים ולסמכויות המוגדרים בחוק החברות הממשלתיות ובחוק החברות ועל פי תקנון החברה, יתר מסמכי היסוד ונהליה הפנימיים, כמו גם הנחיות וחוזרי רשות החברות הממשלתיות.

ממעוף הציפור, הדירקטוריון אחראי על קביעת האסטרטגיה של החברה ועל התוויית מדיניותה הכללית בתחום ייעודה ומטרותיה.
 
אחריות כוללת זו מטילה על הדירקטוריון שורת משימות ארוכה ומגוונת: אישור תקציבה השנתי של החברה, דרך ביצועו ואופן השימוש במקורות העומדים לרשותה; אישור הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים של החברה; אישור תוכניותיה קצרות הטווח וארוכות הטווח של החברה; קביעת תהליך גיוס כוח האדם בחברה, אישור תקן עובדי החברה והמועסקים בשירותה ומינוי הפקידים הבכירים, לרבות תנאי כשירותם והעסקתם של כל אלה ועוד. הדירקטוריון אף אחראי על ניהולו של מערך ביקורת ובקרה איכותי אחר תפקודה של החברה ועל ביצועו של פיקוח רציף ושיטתי אחר אופן הגשמת מדיניותה הכללית של החברה, תהליך ביצוע בפועל של תוכניות עבודתה ודרך ניצול תקציביה.
 
במטרה למלא אחר תפקידיו ולממש את סמכויותיו על פי כל דין, דירקטוריון החברה רשאי להקים ועדות קבועות, או לעניין מסוים, ולהאציל להן מסמכויותיו. בהתאם לכך, דירקטוריון החברה כונן ועדת ביקורת, ועדת כספים, תכנון ופיתוח, ועדת כוח אדם וועדה לפיקוח ובקרה על תכנון ביצוע ואחזקה. הוועדות הללו משמשות כזרועותיו הארוכות של הדירקטוריון, כל ועדה בעניינה היא ובהתאם למנדט שהוגדר לה.
הדירקטוריון מתמנה על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר, בהתייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים בשירות הציבורי. יושב ראש הדירקטוריון נבחר על ידי חברי הדירקטוריון, כאשר הבחירה טעונה את אישור השרים האמורים, לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים. בדירקטוריון החברה מכהנים דירקטורים מקרב הציבור, דירקטורים מקרב עובדי המדינה ודירקטורים מקרב העובדים ואשר נבחרו על ידיהם. בדירקטוריון החברה ובוועדותיו חבר גם נציג רשות החברות הממשלתיות אשר מעמדו כשל דירקטור לכל דבר ועניין, למעט ביחס למניין החוקי ולזכות ההצבעה.
 
על ניהול וארגון עבודת הדירקטוריון וועדותיו מחד, ועבודת המטה הנוגעת לפעילות הדירקטוריון, בין במישרין ובין בעקיפין, מאידך, מופקד מזכיר החברה, המהווה את הגורם המקשר והמתאם בין הדירקטוריון לבין הנהלת החברה בכל עניין בעל זיקה לתפקוד הדירקטוריון, בין בחובה ובין ברשות.
 
 

חברי הדירקטוריון

מר עודד שמיר – יו"ר דירקטוריון

מר אבנר פלור – חבר דירקטוריון

גב' שרון שוופי –  חברת דירקטוריון

מר משה מורג –  חבר דירקטוריון

גב' אלה פלדר–  חברת דירקטוריון

מר יואל ליפובצקי –  חבר דירקטוריון

מר דאוד חאת'ם - חבר דירקטוריון