הקוד האתי

הקוד האתי
חברת "נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה" מחברת בין קצות הארץ, על ידי פריסת רשת תחבורה מהירה ויעילה. כחברה לאומית מחובתנו לפעול באחריותיות ומתוך ראיה תחבורתית וחברתית, לפיה אין עוד מקום שהוא רחוק מדי. 
 
 
החברה, אשר חרטה על דגלה את החזון "להוביל בכל דרך", מחויבת להתנהל בצורה ערכית ראויה. הערכים המוגדרים בקוד האתי של החברה מנחים את דרך ההתנהגות הראויה  של עובדי החברה ומנהליה בפעילותם היומיומית ובתהליכי קבלת ההחלטות.
תפקידו של הקוד האתי לשמש כמצפן ומכוון להתנהגות הראויה המצופה מעובדי החברה ומנהליה. הקוד האתי חל על כל עובדי החברה ומנהליה והחברה מחויבת לפעול להטמעתו.

 

ערכי הליבה של חברת נתיבי ישראל

אחריות לאומית  כחברה ממשלתית נפעל על בסיס אינטרסים לאומיים ולטובת כלל משתמשי הדרך. אנו מאמינים בחשיבות תפקידנו לחבר בין קצות הארץ, בנוחות ובבטיחות ונפעל במסירות למען הגשמת חזון החברה.
בטיחות בטיחות משמעה הגנה על חיוו, בריאותו ושלמותו של האדם מפני פגיעות ונזקים הניתנים לצפיה מראש. הבטיחות איננה מטרה, כי אם יסוד הנלווה לכל פעולותינו מתוך הכרה בערכם של חיי אדם, נקבע ערך הבטיחות כערך עליון וככזה ינחה אותנו, החברה ועובדיה בכל פעולותינו. בכל מקרה של התנהגשות בין ערך זה לערכים אחרים, ערך זה בדבר חיי אדם ואיכותם עומד מעל.
יושרה מקצועית וטוהר המידות טוהר מידות ויושרה משמשים כבסיס לכל פעולותנו. אנו, עובדי החברה ומנהליה נפעל ביושר בהתאמה לאמות מידה מקצועיות ואובייקטיביות המנחות אותנו.
כבוד והוגנות

אנו מחוייבים לנהוג בכבוד ובהוגנות האחד כלפי השני וכלפי כל גורם עמו אנו באים במגע במהלך עבודתנו.

איכות כעובדים בחברה מובילה, שלה השפעה מהותית על המדינה ואזרחיה אנו מחוייבים לערך האיכות בכל מעשינו; בניהול, בסלילה, בבנייה ובאחזקה, של תשתית תחבורה המותאמת לסטנדרטים בינלאומיים של איכות.
מקצוענות ואחריות אנו פועלים במקצוענות, מתוך אחריות לתפקיד שהופקד בידנו על ידי המדינה. אנו לוקחים אחריות על כל מעשינו ונפעל באופן שיאפשר לנו לעמוד ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.  
קיימות כחלק ממחוייבותנו לפיתוח בר–קיימא אנו משתדלים לתכנן, להקים ולתחזק את תשתיות התחבורה של המדינה, תוך התחשבות בצרכי הסביבה, הקהילה ובעלי העניין. 
שרות אנו נדרשים למתן שרות איכותי ומקצועי למשתמשי הדרך, לגורמי חוץ  ולעובדי החברה כאחד. עלינו לנהוג באדיבות ובמקצועיות ולספק תשובות ופתרונות במהירות וביעילות.

 

* ערכי החברה שנבחרו נובעים זה מזה ומשלימים זה את זה ואין חשיבות לסדר הופעתם  
  בעמוד זה.
 

 

 מחויבות עובדים ומנהלים בנתיבי ישראל

 • נפעל באחריות ועל בסיס הסמכות שניתנה לנו. ניקח אחריות על איכות העבודה המבוצעת מטעמנו ובשבילנו.
 • ננהג בכבוד ובנימוס תוך שמירה על כבוד האדם.
 • נתמקצע בכל תחומי הפעילות שלנו ובתחום ניהול התשתיות והביצוע בפועל בפרט.
 • נדווח ונפיק לקחים מטעויות.
 • נפעל לייעל את תהליכי העבודה שלנו, נקפיד לתכנן מראש את פעולותינו ולפעול בהתאמה לתוכניות.
 • חוזקה של החברה נעוץ ביכולתנו לפעול כיחידה אחת, המכוונת להשגת חזון החברה. לפיכך נפעל בשיתוף פעולה עם יחידות אחרות. נשאף להכיר את פעולתן של כלל היחידות עימן אנו עובדים, נסייע להן בביצוע המשימות באופן מהיר והולם מתוך הקפדה על שירות יעיל ומקצועי.
 • כעובדי החברה אנו מייצגים אותה בהתנהגותנו ובהופעתנו בדיבור ובכתב. לכן נקפיד על סגנון דיבור מנומס ומכבד, על לבוש ההולם את תפקידנו ונקפיד להתבטא באחריות ברשתות החברתיות, כמצופה מעובדים בחברה לאומית.
 • נימנע מכל מעשה או אמירה שיש בהם משום הטרדה או אלימות מילולית ופיזית, לרבות על בסיס דת, לאום, מין, מוצא או נטייה מינית. בכל מקרה של חשד להטרדה נפנה אל הגורמים הממונים בחברה.
 • נימנע מכל מעשה של אפליה ונפעל בהוגנות.
 • תחום הבטיחות מחייב אחריות אישית של כל אחת ואחד מאתנו. לכן נגלה ערנות למכלול היבטי הבטיחות הרלוונטיים בכל פעולה שאנו מבצעים ונקפיד לדווח על כל פגם או ליקוי בדרכים שבאחריות החברה, העלול לפגוע בבטיחותם של עובדי החברה, העובדים עבורה, או כלל משתמשי הדרך, תוך תיקונו במהירות האפשרית.
 • נדווח על סיכונים או תקלות בפעילות החברה, שנעשו בידי עובדי החברה או העובדים עבורה שגרמו או עלולים לגרום לתקלות בפעילות.
 • נתנהל בצורה זהירה ואחראית בכספים, בציוד וברכוש החברה המופקד בידנו. כעובדים בחברה לאומית מוטלת עלינו החובה לנהל את המשאבים המוקצים לנו בנאמנות ובזהירות.
 • נימנע מניצול פעילות  החברה, נכסיה ומעמדה למטרות אישיות, ממצב של ניגוד עניינים או מצב של מראית עין לניגוד עניינים.  במידה ונוצר מצב מעין זה, נקפיד להתייעץ עם גורמים רלוונטיים בחברה. 
 • העברת מידע השייך לחברה על ידנו לגורמי חוץ יעשה באישור ובסמכות ובהתאם להנחיות ולנהלי החברה.  
 • נשמור על רכוש החברה ומשאביה ולהימנע משימוש בהם שלא לצרכי עבודה, למעט שימוש סביר.
בנוסף, המנהלים בחברה נדרשים :
לשמש דוגמא אישית בכל מעשיהם.
להבהיר לעובדים את המצופה מהם ולספק להם את הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה.
לטפח סביבת עבודה נעימה ובטוחה. 
לתת לעובדים  גיבוי על ביצועיהם.
לתת משוב הוגן ומכבד לעובדים על עבודתם.
 

מחויבות נתיבי ישראל למשתמשי הדרך 

 • ייעודה של החברה לספק רשת כבישים יעילה ובטוחה עבור משתמשי הדרך ולכן נקפיד על איכות בכל מעשינו; בניהול, בסלילה, בבנייה ובאחזקה של תשתית תחבורה המותאמת לסטנדרטים בינלאומיים של איכות ובטיחות למשתמשי הדרך.
 • נגלה רגישות והבנה לצרכי התושבים בסביבה ומשתמשי הדרך, נבחן את ההשלכות וההשפעות האפשריות של פעילותנו כבר בשלב תכנון הפרויקטים.
 • נקפיד לעמוד ביעדים מוגדרים של זמן, עלות ואיכות .
 • נבצע בקרות באופן שוטף.
 • ניתן מידע אמין בזמינות ובאדיבות ונפעל בהתאם להנחיות חוק חופש המידע. נקפיד על מסירת מידע מדויק ואמין הנוגע למשתמשי הדרך בזמן אמת, תוך פרסום המידע בכפוף לשיקולים עסקיים וחוקיים.
 • נצמצם את הפגיעה בסביבה ובמשאבים לאומיים. נקפיד לעשות  שימוש בחומרים מקומיים וממוחזרים במידת האפשר, נשמור על גבולות התוואי  שהוגדרו  ונדרוש מקבלנים, העובדים עבורנו להציג כל היתר הנדרש עפ"י דין לשימוש בחומרי גלם ומשאבים טבעיים. 
 • נפעל למזער את השפעתנו על הסביבה, גם במסגרת פעילותנו במשרדים ולכן נקדם הליכי מחזור וחסכון בצריכת משאבים.

המחוייבות שלנו  לשותפים לדרך - ספקים ונותני שירותים

 • נפעל ביושר ובטוהר מידות ונקפיד לעמוד בהתחייבויותנו כלפי השותפים שלנו לדרך.
 • ננהג בכבוד ובהוגנות כלפי ספקים ונותני שירותים תוך הקפדה  על סגנון דיבור ודרך התנהלות מכובדת ומנומסת.
 • נבחר  את הספקים  ונותני השירותים על בסיס קריטריונים אחידים וסטנדרטים מקצועיים. כמו כן, כחלק מאחריותנו הלאומית לפיתוח  השוק הישראלי נשתדל  להרחיב את מגוון הספקים שעובדים עמנו וכל זאת בהתאם לשיקולים מסחריים.
 • ניידע את הספקים ונותני השירותים לגבי הנחיות החברה, הסטנדרטים, תחומי האחריות ודרכי העבודה בחברה ונבהיר להם באופן ברור ומפורט את דרישותנו.
 • נבהיר לספקים כי אנו רואים חשיבות בהתמקצעות לצורך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים ולכן אנו מעמידים לרשותם ידע וכלים ללמידה במסגרת המכללה לניהול תשתיות תחבורה שהקמנו.
 • נבצע בקרות מתוכננות ואקראיות על פעולות הספקים ונותני השירותים ונבחן את הביצועים באופן שוטף על פי שיקולים מקצועיים, ברורים וידועים לשני הצדדים, נעניק משוב שוטף, ונדרוש עמידה בסטנדרטים שנקבעו, ללא פשרות. לרבות בחינת פעולותיהם בהיבטים הקשורים בעמידה באיכות, לוחות זמנים, תקציב, שמירה על בטיחות עובדים ואתרים וכדומה.
 • נפעל באחריות במשאבים המוקצים לפעילותנו; ולכן נקיים בקרה על הביצוע בפועל, נאשר תשלומים על פי החוזה וננהג על בסיס קריטריונים אובייקטייבים ומקצועיים בכל מעשינו.
 • לא נקבל או נמסור מתנות ו/או טובות הנאה מכל סוג או ערך. לרבות ניצול התפקיד ו/או המעמד בחברה לקבלת הטבות אישיות.
 • נימנע מלקחת חלק באירועים פרטיים של גורמים מחוץ לחברה על מנת לא ליצור מראית עין של ניגוד עניינים ו/או טובות הנאה. 
 • נמנע מלהזמין ספקים ונותני שרות לאירועים פרטיים שלנו.
 

מחויבות עובדי החברה ומנהליה לרשויות המדינה 

 • נפעל בשקיפות כלפי משרדי הממשלה שמטעמם אנו פועלים, ננהג ביושר ובמסירות וניקח אחריות על כל מעשינו. נדווח דיווחי אמת תוך הגשת דו"חות ומסמכים לרשויות באופן מלא, מדויק ובמועדים אשר נקבעו לכך.
 • נקפיד לשמור על טוהר מידות ונקבל  החלטות ממניעים מקצועיים ועניינים,  מתוך ראייה ארוכת טווח של תוצאות המעשים וההחלטות שלנו.
 • נשתדל לפעול באופן העונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולת הדורות הבאים ליהנות ממשאבי הסביבה. נחפש פתרונות לשמירה על הסביבה ונשאף לפעול מעבר לדרישות המינימום הקבועות בחוק.
 • נקפיד לשמור ולייצג את האינטרסים של המדינה, ולבצע את תפקידנו במקצועיות ובאיכות תוך שמירה על המסגרת התקציבית.
 

יישום כללי האתיקה בנתיבי ישראל

"בדרך של נתיבי ישראל', הקוד האתי של חברת נתיבי ישראל, מפרט את מדיניות החברה לגבי נושאים שונים הקשורים לדרך שבה אנו, עובדי החברה ומנהליה, נדרשים לפעול. 
הקוד האתי אינו יכול לתת מענה מפורש לכל מקרה או מצב שבו אנו עשויים להיתקל במהלך עבודתינו ותפקידנו לשמש כמצפן להתנהגות ראויה שכל הפרה שלו יכולה להביא להפעלת סנקציות על העובד.
תפקיד הקוד האתי, לסייע לנו בכל מקרה ומצב שבו אנו נדרש לקבל החלטה כיצד להתנהג ואין הנחייה מפורשת לכך בהנחיות החוק או בנהלי החברה.
על מנת לבחון האם ההחלטה שאנו עומדים לקבל היא ראויה והולמת את ערכי הקוד האתי של נתיבי ישראל עלינו לשאול את עצמנו מספר שאלות:
האם הפעולה שאני עומד לעשות היא חוקית? מותאמת לכללים ולנהלים? 
האם אוכל להצדיק את ההחלטה גם בעוד מספר שנים?
האם אני פועל ביושר ובהוגנות?
האם אהיה גאה בהחלטתי? 
כיצד ארגיש לו החלטה זו תפורסם ברבים?
 

מוסדות אתיקה

החברה מחויבת לפעול להטמעת הקוד האתי בקרב עובדי ומנהלי החברה וכחלק ממחויבות זו תוקם בחברה ועדת אתיקה.
אחראית אתיקה 
לשאלות, להתייעצות ולדיווח על הפרות הקוד האתי יש לפנות אל אחראית האתיקה - הגב' טלי אבידן taliav@iroads.co.il.