קטלוג לעבודות סלילה וגישור

מטרת הקטלוג להוות מאגר סעיפי לתחום סלילה וגישור ערוך באופן שיטתי, מנוסח באורח אחיד, תמציתי ומותאם לתחום הפעילות של נתיבי ישראל בישראל.
סעיפי קטלוג מהווים בסיס ליצירת המחירון (סעיפים ללא מחיר) ומתעדכנים מעת לעת בהתאם לפניות המתכננים, מנהלי פרויקטים ומנהלי נתיבי ישראל. מהדורה מתעדכנת מכילה את סעיפי מחירון החברה במהדורתו האחרונה ובנוסף מכילה סעיפים/פרקים אשר התווספו לאחר סגירת המחירון.
בקשות להוספת סעיף חסר בקטלוג ניתן לפנות בטופס המתאים לאחראי קטלוג.