שימור ושיקום הקיים

 

שיקום נופי בעבודות סלילה

התווית דרכים חדשות באזורים הרריים עלולה ליצור מפגעים נופיים קשים ולעיתים אף בלתי הפיכים. משום כך, ביצוע כבישים כאלה מלווה בתכנון מדוקדק ומבוקר של עבודות העפר והסלילה. כחלק בלתי נפרד שלהן מתוכננות פעולות נרחבות לשיקום נופי במטרה למנוע ולצמצם נזקים נופיים מיותרים. גבולות החציבה והמילוי מסומנים בקפדנות למניעת חריגות במהלך הביצוע. השיקום מתבצע באמצעים שונים, כגון חישוף של שכבת הקרקע העליונה הפורייה וחיפוי מדרונות הכביש בקרקע זו, בניית קירות תמך וסלעיות כדי לצמצם שפכי מילוי, עבודות זריעה, שתילה ונטיעה לשימור שכבת הקרקע העליונה ומניעת סחף ועוד.

גינון בצדי דרכים ומחלפים

בניגוד למה שסבורים רבים, במרבית הפרויקטים, נוטעת נתיבי ישראל יותר משהיא עוקרת לצורך הסלילה, ובכך תורמת תרומה משמעותית להעשרת הנוף ולהפרחת הארץ. עשרות קילומטרים ומאות דונמים מגננת החברה מדי שנה בצדי דרכים. החברה מטביעה את חותמה הנופי במגזר הכפרי – בצמתים ובכניסות לישובים, במגזר העירוני – בכבישים עירוניים עורקיים ובמחלפים עירוניים שנסללו על ידה. חלק ניכר משטחי הגינון בצמתים המובילים לישובים תוכננו ונטעו ע"י מעצ ונמסרו לאחר מכן לאחזקת הרשות המקומית.

שימור קרקע וייצוב מדרונות מפני גלישה וסחף

ייצוב שהוא גם עיצוב -
בכל פרויקט שמתבצע בחברה, מתוכנן, בשילוב עם תחום ניקוז, מגוון אמצעים לצורך שימור קרקע פורייה, מניעת סחף ויצירת ערוצים במדרונות הכביש. אמצעים אלה כוללים:

 • חיפוי מדרונות בקרקע מחישוף עליון, המכילה זרעים של צמחיה מקומית הנובטת לאחר הגשם ומסייעת בייצוב המדרון.
 • זריעה ידנית או בהתזה של מחיה חד ורב שנתית.
 • שתילת שיחים ועשבוניים רב שנתיים.
 • ריסוס המדרונות בחומרים פולימריים היוצרים קרום מגן בקרקע העליונה.
 • שתילת מרבדי עשב דגני (מסוג יבלית קוסט קרוס 1).
 • פריסת יריעות וכוורות גיאוטכניות.

בדרך כלל  משלבים מספר אמצעים, במטרה לתת מענה למצבים אפשריים הנוצרים בשלבי הפרויקט השונים.

טיפוח ואחזקת צידי הדרכים - טיפול בפסולת וניקיון צידי הדרכים, הסרת שילוט בלתי חוקי

במסגרת אחזקת צידי הדרכים, מבצעת נתיבי ישראל עבודות רבות המשלבות שמירה על בטיחות הנוסעים עם טיפוח הנוף וניקיונו. בחברה מאמינים כי אם הדרך נעימה למראה, יש לכך השפעה חיובית על הנהג, והדבר יתבטא בנסיעה נינוחה ובטוחה יותר.
הפעילות בתחום זה חובקת מספר נושאים:

 • ניקוי כבישים ופינוי גרוטאות: הניקוי מתבצע באמצעות קבלנים בתדירות הנקבעת לפי היקף התנועה ולפי ההירארכיה ותפקוד הכביש במערכת.
 • סילוק שלטים בלתי חוקיים: בתוקף חוק הדרכים (השילוט), מסירה החברה שלטים בלתי חוקיים מכל הסוגים והגדלים, החל בקרטונים, וכלה בשלטי ענק מתכתיים. כמו כן, היא פועלת למחיקת גרפיטי מגשרים ומבנים. הסרת השילוט והגרפיטי תורמת למניעת הסחת דעת הנהג מן הדרך ומונעת זיהום סביבתי ויזואלי, עקב התבלות אותם שלטים.
 • גיזום בטיחותי: הגיזום מבוצע ע"י החברה באופן שוטף לאורך הכבישים, ומטרתו למנוע הסתרת תמרורים, שלטים ואביזרי בטיחות אחרים, לשם פתיחת שדות ראייה במקומות שבהם שדה הראייה מוגבל. כמו כן, מאותרים ענפים גדולים ומסוכנים ונגזמים, על מנת למנוע קריסה שלהם על הכביש.
 • ריסוס עשבי בר: הדברה כנגד עשבי בר בשולי הדרך מתבצעת במטרה להרחיק את העשבייה מן הכביש ולמנוע שריפות בעונת הקיץ. במהלכה נעשה שימוש בחומרי ריסוס בלתי שארתיים, העומדים בדרישות משרד הבריאות ומשרד איכות הסביבה.
 • נטיעות השלמה ותחזוקת גינון קיים: השלמת שטחים שלא נוטעו בשלבי ביצוע הדרך, גיזום וטיפוח גינון קיים, העשרת שטחי גינון קיימים בגינון נוסף.

שימור צומח וחי (תכנון מעברים לבעלי חיים, שמירת עצים מוגנים וכיו"ב)

זכות קדימה לבעלי חיים

מסלולי הדרך ומעקות הבטיחות מהווים חיץ אקולוגי למעבר בעלי חיים ומונעים יחסי גומלין בין אוכלוסיות בעלי חיים משני צידי הדרך. לכך עלולות להיות השלכות על המערכת האקולוגית הכוללת. בעלי חיים שמנסים לחצות את הדרך הסואנת נפגעים ונדרסים ע"י המכוניות החולפות ולעיתים מהווים גורמי תאונות. נתיבי ישראל פועלת, בשיתוף עם רשות הטבע והגנים, להבטחת מעבר בטוח של בעלי חיים בין שני צידי הדרך. תכנון הדרך כולל בניית מעברים ייעודיים או משולבים על בסיס תכנון וסקרים אקולוגיים.

הגנת הצומח ושימור ערכי טבע מוגנים

נתיבי ישראל, בשיתוף עם רשות הטבע והגנים ועם קק"ל, עושה רבות לשימור ולשמירה על ערכי טבע מוגנים לרבות בתי גידול ייחודיים, תצורות גיאולוגיות מיוחדות ועוד. פעולות להצלה ולשימור עצים בעלי מופע מרשים ,עצים נדירים או "היסטוריים" מבוצעות באמצעים שונים כגון: פיצול נתיבי הדרך או העתקת עצים ממקום למקום. במקרים מסוימים נבחנות חלופות לשינויים בהתוויית הדרך, כדי להימנע מפגיעה בערכי טבע מוגנים. טרם התחלת ביצוע עבודות העפר, נערכים סקרים ומבוצעות פעולות לאיסוף ושמירת גיאופיטים. במקביל פועלת החברה לסילוק וביעור צמחיה פולשנית המאיימת על בתי גידול טבעיים מצידי הדרך.

 • שימור ושיקום הקיים
 • שימור ושיקום הקיים
 • שימור ושיקום הקיים
 • שימור ושיקום הקיים